Novosti

Damir Barbarić, "Eine Kehre und viele Brüche auf einem Denkweg", Hermeneia. Perspektiven der Heidegger-Interpretation. Jahrestagung der Martin-Heidegger-Gesellschaft, Beč, 6-8. svibnja 2016, Otto-Mauer-Zentrum, Währingerstraße 2-4.

Damir Barbarić, "Što s humanističkim znanostima?", Vijenac 576 (2016), 16-17.

Natječaj za zapošljavanje jednoga djelatnika na radnom mjestu stručnoga suradnika


Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54
10000 Zagreb


tel +385 1 6111532
fax +385 1 6150338SquirrelMail


Pronađite nas na karti

   Nove publikacije Instituta

   Video zapisi

   Fotogalerija


Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva, Pavo Barišić


Croatian Journal of Philosophy, Vol. XV, No. 45 (2015)


Vanja Sutlić: Predavanja o Hegelu (1968-1969), Damir Barbarić (prir.)

      Institutski oblak