eng

Dokumenti

Odluka o osnivanju Instituta za filozofiju iz 1967.

Strateški program znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Statut Instituta za filozofiju

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Pravilnik o uvjetima za reizbor na znanstvena radna mjesta

Pravilnik o radu i vrednovanju asistenata, poslijedoktoranada i mentorâ

Etički kodeks

Akcijski plan Instituta za filozofiju za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Plan nabave Instituta za filozofiju za 2020. godinu

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o nagradama za znanstvenu izvrsnost u Institutu za filozofiju

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Podaci o znanstvenoj djelatnosti

Ugovor o programskom financiranju za 2019. godinu

Postupci izbora na radna mjesta

Financijski izvještaj 2019.

Financijski plan za 2019-2021.

Financijski plan za 2020-2022.

Naputak za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Odluka o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja u Insititutu za filozofiju

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura kojom se utvrđuju poslovi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorom

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Kolektivni ugovor

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (izmjene 2013.) (izmjene 2011.) (izmjene 2010.)

Pravilnik o radu knjižnice

Zakon o radu

Procedura za informacijsko održavanje imenika

Zahtjev za izdavanje putnog naloga

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora

Izvješća o radu i vrednovanju asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Obrazac za godišnje izvješće o radu znanstvenika

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo