dr. sc. Ljerka Schiffler / bibliografija

OBJAVLJENE KNJIGE
1. Nikola Gučetić (monografija), Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, BiblioTEKA, sv. 19, Zagreb 1977., str. 117.
2. Iz hrvatske filozofske baštine, Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb 1980., str. 203.
3. Miho Monaldi, Ličnost i djelo (monografija), Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb, 1984., str. 123.
4. Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 23, Zagreb, 1989., str. 174.
5. Humanizam bez granica. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 58, Zagreb, 1992., str. 285.
6. Nikola Vitov Gučetić (Niccolo Vito di Gozze: Život i djelo [Vita e opere]) (prev. S. Malinar), pogovor, literatura, bibliografija, u: Nikola Vitov Gučetić, Dijalog o ljepoti, Dijalog o ljubavi (Dialogo della Bellezza, Dialogo d’Amore), dvojezično izd., Most/The Bridge, Zagreb, 1995. (prev. N. Badurina), str. 319-359.
7. Frane Petrić (na engleskom jeziku), HFD, Filozofski Glasnik, serija Monografije, 1, Zagreb, 1996., str. 32.
8. Petrić/Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja, Institut za filozofiju, Zagreb, 1997, str. 340.
9. F. Petrić, Odabrani politički spisi (izbor iz djela i uvodna studija), Golden marketing, Narodne novine, Zagreb, 1998, str. 214.
10. Zbornik radova o Frani Petriću 1597-1997., (međunarodni filozofski simpozij Dani F. Petrića, Cres, 1997.), Hrvatsko filozofsko društvo i Grad Cres, Zagreb, 1999. (priredila), str. 498.
11. Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 124, Zagreb, 2004, str. 530.
12. Frane Petrić o pjesničkom umijeću. Izabrani tekstovi, (prev. s tal. K. Milačić, S. Roić), Institut za filozofiju, Zagreb, 2007, 435 str.
13. Nikola Vitov Gučetić, drugo dopunjeno izdanje, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007, 197 str.
14. Nikola Vitov Gučetić, Dialogo della bellezza/Dijalog o ljepoti, Dialogo d’amore/Dijalog o ljubavi, (prev. s tal. N. Badurina), priredila, napisala predgovor, ljetopis, bibl., lit., Lj. Schiffler, tumač imena i izraza te rječnik Lj. Schiffler i I. Vrtič, Matica hrvatska, SHK, Zagreb, 2008.
15. Matthaeus Ferchius Veglensis, Mattheo Ferchio Veglense, Matija Frkić Krčanin 1583-1669, Krk-Rijeka, 2010, 123 str.

KNJIGE PRIJEVODA
1. Paul Chauchard, Vladanje sobom (prev. s franc.), Naprijed, Zagreb, 1968., str. 167.
2. Nicola Abbagnano, Egzistencija i umjetnost (prev. s tal.), u antologiji tekstova: Danilo Pejović, Novija filozofija umjetnosti, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1972., str. 306-316.
3. Jacques Derrida, O gramatologiji (prev. s franc.), Veselin Maslesa, Biblioteka Logos, Sarajevo, 1976., str. 522.
4. Pierre Dockes, Internacionala kapitala (prev. s franc., u koautorstvu), Školska knjiga, Zagreb, 1977, str. 243.
5. Claude-Henri de Saint-Simon, Izbor iz djela (prev. s franc., Ljerka Schiffler i Dalibor Foretić), Školska knjiga, Zagreb, 1979, str. 307.

KNJIŽEVNA DJELA
1. Vrijeme plovidbe, Mladost, Zagreb, 1965. (poezija), 39 str.
2. Između nas riječ, Cekade, Zagreb, 1985. (poezija), 83 str.
3. Za licem Melankolije, Galerija 11, Zagreb, 1985. (likovni esej), nepaginirano
4. Hermesove kočije, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1988. (proza), 135 str.
5. Licem suprot zvijezda, Književni krug Split, Split, 1996. (drama), 131 str.
6. Slutiti Kytheru, Književni krug Split, Split, 2004. (proza), 89 str.
7. Recto & Verso. Fragmenti, ArTresor, Zagreb, 2006. (proza), 251 str.
8. Kasne ure, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2006. (poezija i proza), 217 str.

ZNANSTVENI RADOVI
1. “Poetika Fr. Patricija”, Forum, 6, 1969., str. 946-956.
2. “Patricijev razračun s Aristotelom”, Forum, 9, 1969., str. 458-475.
3. “Rasprave o društvu potrošnje”, Kulturni radnik, 3, 1970., str. 175-189.
4. “Hermeneutičko pitanje”, Pitanja, 28, 1971., str. 801-829.
5. “U povodu Patricijeva Trimerona”, Forum, 12, 1973., str. 999-1004.
6. “Čudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve poetike”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2, 1975., str. 233-253.
7. “Elementi filozofskog i mitskog u djelu Marina Držića”, Mogućnosti, 10, 1975., str. 1113-1130 (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, III, Renesansa, Split, 1976., str. 67-89.)
8. “Osobitosti Gundulićeve ‘Dubravke’ u okviru utopijskog mišljenja renesanse”, Mogućnosti, 2-3, 1977., str. 165-179. (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta” IV, XVII stoljeće, Književni krug Split, 1977., str. 77-95.)
9. “Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta ‘Ždrijelo i san'”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 5-6, 1977., str. 167-177.
10. “Renesansa, Interpretacije i problemi”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 7-8, 1978., str. 305-310.
11. “Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 9-10, 1979., str. 305-317.
12. “Giulio Camillo Delminio (Ličnost i djelo)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11-12, 1980., str. 133-153.
13. “Miho Monaldi, Dva dijaloga”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 13-14, 1981., str. 31-51.
14. “Filozofski temelji petrarkizma i Hanibal Lučić”, Mogućnosti, 1-2, 1987., str. 62-74. (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XII, Hanibal Lučić, Književni krug Split 1987., str. 93-108.)
15. “Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 25-26, 1987., str. 85-97.
16. “Filozofijsko nastojanje Alberta Bazale”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 27-28, 1988., str. 101-108.
17. “Nalješkovićeva misaona pripadnost”, Mogućnosti, 1-2, 1988., str. 16-24. (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XIV, Nikola Nalješković i Mavro Vetranović, Književni krug Split, 1988., str. 24-34.)
18. “Nasljeđe islama u opusu hrvatskih mislilaca renesanse”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29-30, 1989., str. 45-60.
19. “Marko Marulić i filozofija u svjetlu enciklopedizma”, Mogućnosti, 1-2, 1989., str. 166-181 (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XV, Marko Marulić, Književni krug Split, 1989., str. 268-286).
20. “Iz filozofijske baštine. Hrvatski humanizam u europskom kontekstu”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 31-32, 1990., str. 5-22.
21. “The Idea of Encyclopedism and Philosophical Thinking. Founders of Croatian Encyclopedic Thought”,Studia historiae philosophiae Croaticae, 1, 1990., str. 83-115.
22. “Humanistička misao Jana Panonija”, Mogućnosti, 1-2, 1990., str. 91-99. (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XVI, Hrvatski humanizam, Ianus Pannonius, Književni krug Split, 1990., str. 115-126.)
23. “Frane Petrić, Mislilac iz opreke”, Republika, Zagreb 7-8, 1990., str. 174-181.
24. “A divinis ad humana. Filozofijske značajke hrvatskog humanizma”, Mogućnosti, 1-2, 1991., str. 42-50 (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XVII, Hrvatski humanizam, Dubrovnik i dalmatinske komune, Književni krug Split, 1991., str. 55-67).
25. “Znanstvena spoznaja i enciklopedije”, Radovi Leksikografskog Zavoda “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1991., str. 19-25.
26. “Poetička filozofija Frane Petrića i književne poetike 16. stoljeća”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35-36, 1992., str. 41-64.
27. “Estetičko-poietički pogledi Frane Petrića”, Mogućnosti, 3-4, 1992., str. 286-295 (isto i u zborniku “Dani hvarskog kazališta”, XVIII, Hrvatski humanizam, XVI. stoljeće: protestantizam i reformacija, Književni krug Split, 1992. str. 146-157.
28. “Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa”, Filozofska istraživanja, 45, 1992., str. 287-299.
29. “Srednjovjekovni izvori Petrićevog shvaćanje pjesničkog umijeća i lijepog”, Filozofska istraživanja, 48, 1992., str. 75-97.
30. “Duhovno-misaona orijentacija hrvatskih kajkavskih pisaca 16. i 17. stoljeća”, zbornik “Dani hvarskog kazališta”, XIX, Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do Preporoda, Književni krug Split, 1993., str. 182-196.
31. “The Sources of Petrić’s Concepts of Poetics and Beauty”, Synthesis philosophica, 15, 1, 1993., str. 189-213.
32. “The Miraculous as the Final and Formal Principles of Petrić’s Poetics”, Studia historiae philosophiae Croaticae, 2, 1993., str. 137-154.
33. “Čitanje Kavanjinove Poviesti vanđelske (Bogatstvo i uboštvo) u tradiciji hrvatskog filozofskog mišljenja”, zbornik “Dani hvarskog kazališta”, XX, Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune, Književni krug Split, 1994., str. 50-61.
34. “Bartol Kašić i filozofsko-teološko nasljeđe”, zbornik Život i djelo Bartola Kašića, Zadar, 1994., str. 171-184. (znanstveni skup u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti, Zadar-Pag, 18-21. travnja 1991.)
35. “Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Pregled dosadašnjih istraživanja i budući zadaci proučavanja poetike i estetike F. Petrića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39-40, str. 73-99. (Simpozij Instituta za filozofiju, Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije (13-15. X. 1994.)
36. “Frane Petrić” (Cres, 1529 – Rim, 1597), Filozofski Glasnik, 3 (11), 1994., str. 3-25.
37. “Filozofija Frane Petrića kao model mišljenja”, Filozofska istraživanja, 56-57, 1995., str. 125-137. (Simpozij Dani Frane Petrića, Cres, srpanj 1994.)
38. “Filozofski aspekti hrvatskog latinizma 18. stoljeća”, zbornik “Dani hvarskog kazališta”, XXI, Hrvatska književnost 18. st., Tematski i žanrovski aspekti, Književni krug Split, 1995., str. 128-144. (Saopćenje održano na simpoziju “Dani hvarskog kazališta, Novi Vinodolski, 5-7. 5. 1994.)
39. “Filozofijska terminologija u hrvatskoj leksikografiji 18. stoljeća”, III. program Hrvatskog radija (emisija Ogledi i rasprave), 17. II. 1995.
40. “Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa: ‘Osservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tasso'”,Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 41-42, 1995., str. 83-108.
41. “Marsilio Ficino”, u: Hrestomatija filozofije, sv. 3, E. Banić-Pajnić, Filozofija Renesanse, Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. 127-189.
42. “Izvori Petrićeve nove filozofije. Witelo e panaugia. Universae lucis tractatio Francisci Patricii”,Filozofska istraživanja, 60, 1996., str. 67-87.
43. “Praktično-etička dimenzija ‘Savršena trgovca’ B. Kotruljevića”, u: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, Radovi o životu i djelu B. Kotruljevića, knj. 1, HAZU i Hrvatski računovođa, zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa, Dubrovnik, 17-19. X. 1996., Zagreb, 1996, str. 161-173.
44. “Etički motivi u poeziji Rajmunda Kunića”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 34, 1996., str. 143-150, (sa saopćenja održana na znanstvenom skupu Rajmund Kunić (1719-1795), Dubrovnik, 21., 22. XI. 1994., MSHS, Filozofsko-teološki institut DI, Zagreb, Hrvatski povijesni institut, Beč).
45. “Petrić’s Philosophy as a Model of Thought”, Synthesis philosophica, 2, 1996., str. 343-357.
46. “Motivi etici nella poesia di Rajmund Kunić”, Atti e Memorie dell’ Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, vol. CV (1995-96), Padova, 1996., str. 21-31.
47. “Etičko-humanistička misao Benedikta Kotruljevića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 43-44, 1996., str. 117-142.
48. “Filozofski aspekti hrvatskog dopreporodnog razdoblja”, zbornik “Dani hvarskog kazališta” XXIII, Hrvatska književnost uoči Preporoda, Split, 1997., str. 96-114.
49. “From a School of Thought to the Freedom of Thought. A Survey of Past Research in Frane Petrić’s Poetics and Esthetics and its Future Tasks”, Studia historiae philosophiae Croaticae, 3, 1996., str. 121-144.
50. “Hrvatska enciklopedijska baština”, Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-1997, Zagreb, 1997., str. 222-230.
51. “Nikola Vitov Gučetić, Život i djelo, bibliografija”, u: Hrestomatija filozofije, sv. 9, Starija hrvatska filozofija, (prir. F. Zenko), Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 293-311.
52. “Dva lika Petrisova filozofskog duha: razvijanje i rušenje”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 432-434 (izbor iz: Patritiusov razračun s Aristotelom, Forum, 8-9, 1969., str. 458-474).
53. “Petrić u kontroverzama oko Tassova epa”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 437, 438 (izbor iz: U povodu Patricijeva “Trimerona”, Forum, 12, 1973., str. 999-1004).
54. “La deca ammirabile Petrićeve Poetike”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 448, 449 (izbor iz: Čudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve poetike, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2, 1975., str. 233-253).
55. “Petrić petrarkolog”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 452-452 (izbor iz: Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta “Ždrijelo i san”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 5-6, 1977., str. 167-177).
56. “Teorija i destrukcija retorike u Petrića”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 490, 491 (izbor iz: Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika, Iz hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 1980., str. 54-92).
57. “Filozofija grada”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 509, 510 (pretisak iz Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11, 1985., str. 3-37).
58. “Petrićevo tumačenje Contileovih soneta”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 550, 551 (izbor iz: Poetička filozofija Frane Petrića i književne poetike 16. stoljeća, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35-36, 1992., str. 41-46).
59. “Witelo i Petrićev nauk o svjetlu”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 599-602 (izbor iz: Izvori Petrićeve nove filozofije. Witelo e panaugia. Universae lucis tractatio Francisci Patricii, Filozofska istraživanja, 16, 1996., str. 67-86).
60. “Zadaci pred istraživačima Petrićeve estetike”, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 605-607 (izbor iz knjige Frane Petrić / Franciscus Patricius, Od škole mišljenja do slobode mišljenja, Zagreb, 1997., str. 153-156).
61. “Petrićevo tumačenje pjesničkog i filozofijskog govora”, Filozofska istraživanja, 68, god. 18, sv. 1, Zagreb 1998., str. 256-260.
62. “Idejno-misaone smjernice razdoblja hrvatskog narodnog preproda”, zbornik “Dani hvarskog kazališta”, sv. XXIV, Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), Književni krug Split, 1998., str. 77-101.
63. “The Renewed Interest in the Classical Myth during the Renaissance: Mythological Paradigm in the Philosophy of Franciscus Patricius”, Annali dell’ Universita di Ferrara, n. s., sez. VI, 1998., p. 1-15.
64. “Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdoblju”, zbornik “Dani hvarskog kazališta”, sv. XXV, Hrvatska književnost od preporoda do Šenoinog doba, Književni krug Split, 1999., str. 21-35.
65. “Filozofsko-teološka misao Petra Pavla Vergerija ml.”, Acta Histriae VIII, Peter Pavel Vergerij ml. Polemični mislec v Evropi 16. stoletja ob 500-letnici rojstva, ZRS, Koper, 1999, str. 15-28.
66. “Hrvatska filozofska baština humanizma i renesanse”, u knjizi: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura Croata (a c. di F. Ferluga Petronio), Universita degli Studi di Udine, Forum, Udine, 1999., p. 99-107.
67. “Vrijeme i odjeci Petrićeva djela”, u: Znanstveni skup “Frano Petrić 1597-1997”, Družba “Braća Hrvatskog zmaja”, ur. A. Mutnjaković (znan. skup održan u Zagrebu, 3. VI. 1997), naklada Družba “Braća Hrvatskog zmaja”, Zagreb, 1999., str. 42-51.
68. “Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdoblju”, Dani Hvarskog kazališta, Književni krug Split, 1999, str. 21-35.
69. “Povijest filozofije kao povijest pitanja”, zbornik radova: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 2000, str. 11-22.
70. “Filozofske konotacije hrvatskog realizma”, u: “Dani Hvarskog kazališta”, XXVI, Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Književni krug Split, HAZU, Zagreb, 2000, str. 51-63.
71. “Hrvatsko filozofsko nasljeđe”, Hrvatska i Europa, II svezak, Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće), HAZU, Zagreb, 2000, str. 777-799.
72. “Pojam kaosa u estetičkom i poetološkom mišljenju kasne renesanse”, Filozofska istraživanja, 77-78, god. 20, sv. 2-3, Zagreb, 2000, str. 259-266.
73. “Renesansno umijeće dijaloga: Miho Monaldi, Rasprava o ljepoti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2 / 51-52, Zagreb, 2000, str. 147-164.
74. “Doprinos Branka Vodnika hrvatskoj enciklopedistici”, u: Zbornik o Branku Vodniku književnom povjesničaru, (znanstveni skup, Zagreb-Varaždin, 15-16. IV. 2000), Zagreb, 2001, str. 239-259.
75. “Venezia: mito e antimito nelle opere di Francesco Patrizzi da Cherso (Frane Petrić), Nicolo Vito di Gozze (Nikola V. Gučetić) e Matteo Ferchio (Matija Frkić)”, Mito e antimito di Venezia nel bacino adriatico (secoli XV-XIX), a cura di Sante Graciotti, Roma, 2001, str. 77-94.
76. “Uz povijest jednog pojma: creatio u obzoru renesansnog mišljenja na primjeru Petrićeve nove filozofije”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 53-54, 2001, str. 77-89.
77. “A New Model of Philosophical Thought – Giordano Bruno and Francesco Patrizi da Cherso”, Seminarul International si Interdisciplinar “Giordano Bruno si Renasterea in perspectiva culturi europene fara frontiere”, Bucuresti, 3-5. XII 2000, Acte (quarto centenario Bruniano 1600-2000), Bucuresti, 2002, 239-246.
78. “Zimmermannovo poimanje filozofije i filozofiranja”, u: Život i djelo Stjepana Zimmermanna, Zbornik radova, HAZU, Zagreb, 2002, str. 45-54.
79. “Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizi”, u: Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepuscolo del Rinascimento, Firenze, Olschki (a c. di Patrizia Castelli), 2002, p. 87-102.
80. “Sudjelovanje hrvatskih filozofa u kontroverzama oko Tassovog Oslobođenog Jeruzalema (La partecipazione dei filosofi croati nelle dispute intorno alla Gerusalemme Liberata)”, u: Studi Tassiani Sorrentini, 11. III. 2003, str. 33-55.
81. “Filozofija u XVIII. stoljeću”, Hrvatska i Europa, III sv., Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), HAZU, Zagreb, 2003, str. 327-341.
82. “Poimanje oblikotvornosti u filozofiranju Pavla Vuk-Pavlovića”, u: Pavao Vuk-Pavlović – Život i djelo, HAZU i Institut za filozofiju, Zagreb, 2003, (Radovi sa znanstvenog skupa, Zagreb, 15., 16. 11. 2001., povodom 25. obljetnice smrti Pavla Vuk-Pavlovića), str. 127-137.
83. “Filozofija i filodoksija – paradigma ili paradoks mišljenja”, u: Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb, 2004., (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb 19-20. XII. 2002.), str. 11-25.
84. “Die Dialogkunst der Renaissance: Miho Monaldi und seine Abhandlung über die Schönheit”, u: Philosophical Topics (Interpreting Tradition and Modernity), Institut za filozofiju, Zagreb, 2004, str. 117-147.
85. “Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 59-60, 2004., str. 31-57.
86. “La filosofia poetica di Nikola Šop”, u: La poesia di Nikola Šop 1904 – 1982. Tra filosofia e cosmologia, zbornik, ed. Marsilio, Venezia, 2004, str. 95-107 (ur. F. Ferluga-Petronio).
87. “Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti”, u: Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od XV. do XVII. stoljeća, zbornik radova, Zagreb, 2005. str. 87-109.
88. “Europski kontekst Hrvatske kulture i diplomacije. Povijesno-filozofski pristup”, RAD HAZU, 492, 2005, str. 235-259.
89. “Marginalija uz temu istraživanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 61-62, 2005., str. 19-28.
90. “Iz hrvatske filozofske baštine 18. stoljeća: Disertacija Josipa Zanchija”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 63-64, 2006, str. 189-206.
91. “Struktura Lasićeva mišljenja”, Nova Croatica, 1, 2007, str. 39-48.
92. “Enciklopedička nastojanja u Hrvata kao faktor kulturne sinteze”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 67-68, 2008, str 261-275.
93. “Vladimir Filipović – poticatelj istraživanja hrvatske filozofske baštine”, Vladimir Filipović. Život i djelo (1906-1984), zbornik radova, ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb, 2008, str. 55-70.
94. “Alojz Gradnik- poeta del Collio Goriziano”, Zid-Est, Trieste, 2008.
95. “Iz riznica hrvatske knjige. Prinosi Šime Jurića filozofskoj i kulturnopovijesnoj historiografiji”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 69-70, 2009, str. 181-207.
96. “Alojz Gradnik-poeta del Collio Goriziano”, Studi Slavistici VI, 2009, p.435-437.
97. “Filozofska dimenzija hrvatske reneansno-barokne glazbene poetike”, Zbornik radova Kulturna osebujnost Istra u glazbi, riječi i slici, Zagreb, 2010, str.64-80.
98. “Tradicija i suvremenost- Danilo Pejović i hrvatska filozofska baština”, Zbornik radova Tradicija i suvremenost, Zagreb,2010, str.19-27.
99. “Hommage Virgiliju”, Marulić, 4, 2010, str. 784-792.

RASPRAVE
1. Ivo Andrić, “Lica”, Polet, 1961., 2, str. 98.
2. “Putovi interpretacije…”, Naše Teme, 1964., 3, str. 421-424.
3. “Mit i praksa”, Praxis, 1967, 5/6, str. 831-837.
4. “Kako razumjeti mit”, Delo, 1973., 4-5, str. 472-486.
5. “Mit, tradicija, suvremenost”, Radio Zagreb, 29. III. 1973.
6. “Hermeneutički univerzum mita”, Radio Zagreb, 11., 12. V. 1973.
7. Jacques Derrida, “Gramatologija”, III. program Radio Zagreba, 30. XII. 1973.
8. “Petrićev model univerzalnog jezika”, III. program Radio Zagreba, 13. 10. 1977.
9. Frane Petrić, “Deset dijaloga o povijesti”, Historijski Zbornik, 1982., 1, str. 293-297.
10. “Filozofija grada”, III program Radio Zagreba, 4. i 5. 1. 1985.
11. Vladimir Filipović, “Uz tematiku hrvatske estetičke misli razdoblja renesanse”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1985., 21-22, str. 195-200.
12. “Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje”, III program Radio Zagreba, 4. IV. 1986.
13. “Žive ideje Matije Vlačića”, Vjesnik, Zagreb 24. IV. 1993.
14. “Ogledi i rasprave, Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Poetika i estetika Frane Petrića (1)”, III. program Hrvatskog radija, 4. siječnja 1994.; “Ogledi i rasprave, Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Poetika i estetika Frane Petrića (2)”, III. program Hrvatskog radija, 5. siječnja 1994.; repriza 6. siječnja 1994.
15. “Frane Petrić (1597-1997). Uz temu”, Filozofska istraživanja, 68, god. 18, sv. 1, Zagreb, 1998., str. 3-5.
16. “Stavovi i mišljenja o hrvatskoj filozofiji”, Scopus, 9/10, 1998. str. 146-150.

STUDIJE
1. “Struktura mitskog mišljenja”, Forum, 4, 1968., str. 703-712. (isto i u časopisu Republika, 1969., 6-7, str. 366-375).
2. “Musilova verzija mita o Erosu”, Žena, 3, 1977., str. 40-50.
3. “Između sudbine i historije: Žena u romanu Mirka Božića ‘Tijela i duhovi'”, Žena, 5-6, 1981., str. 73-78.
4. “Die Frau im ronam ‘Körper und Geistes’ von Mirko Božić”, Most/ The Bridge, 3, 1983., str. 20-27.
5. “Retoričkom stoljeću usprkos (O Petrićevoj retorici)”, Oko, 311, 1984., str. 22.
6. “Estetički problemi renesanse (uvodna studija i izbor tekstova u hrvatskom prijevodu iz Frane Petrića, N. V. Gučetića i M. Monaldija)”, Dometi, Rijeka, 1986., str. 5-52.
7. “Dileme portreta”, 15 Dana, 1-2, 1986., str. 10-15.
8. “Veritas metaphorica Pessoinih unutarnjih Indija”, Filozofska istraživanja, 41, 1991., str. 339-351.
9. “Filozofija grada”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 21-22, 1985., str. 3-27.
10. “Iz riznica hrvatske kulture, Frane Petrić, Grad čovjeka kao mjesto povijesti ili budućnosti utopije”, II program Hrvatskog radija, ožujak 1994.
11. “Iz riznica hrvatske kulture, O enciklopediji Pavla Skalića”, II program Hrvatskog radija, 1. svibnja 1994.
12. “Portreti hrvatskih filozofa”, III program Hrvatskog radija, emisija Hrvatski identitet, 8. X. 1996., 22. X. 1996., 29. X. 1996., 5. XI. 1996., 19. XI. 1996., 26. XI. 1996.
13. “Pjesnička filozofija Nikole Šopa”, Književna Republika, 9-10, 2004., str. 73-82.
14. “Bivstvovanje i pjesnikovanje. Najnovije duhovno pjesništvo Ivana Goluba”, Mogućnosti, 7-9, 2005., str. 159-162.
15. “‘Smrt je sve što gledamo budni’: Tragom filozofijske misli Nikole Šopa”, RAD HAZU, 493, knj. 27, Zagreb, 2006., str. 107-119.
16. “Štambukov put”, Mogućnosti, 4-6, 2006., str. 181-186.
17. “Šopova filozofska slika svijeta”, Književna Republika, 5-6, 2006., str. 191-194.
18. “Virgil – moderni klasik grafičkog umijeća, Predgovor katalogu izložbe grafike i bibliografskih izdanja Virgilije Nevjestić”, 16. 10. 2006., Collegium artisticum, Sarajevo, str. 2-8.

PREGLEDNI ČLANCI
1. “Rana hrvatska glazbena poetika”, I, Musica Sacra, 3, 2003, str. 10-12; II, 4, 2003, str. 17-19; III, 5, 2004, str. 21-23.
2. “Klasici s vremenom. Klasici hrvatske filozofske misli”, Thesaurus Archigymnasie, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu, Zagreb, 2007, str. 495 – 500.
3. “Doprinosi Vicka Kapitanovića hrvatskoj kulturnoj povijesti”, Filozofska istraživanja, 107, god. 27, 2007, sv. 3, str. 699 – 702.

OSVRTI
1. “Marksologija i druge teme”, Naše Teme, 2, 1971., str. 344-348.
2. “Pregled hermeneutičko-magijske tradicije”, Praxis, 5, 1971., 5, str. 749-752.
3. “Estetika u Čehoslovačkoj”, Naše Teme, 7-8, 1971., str. 1426-1429.
4. “Izvanpovijesna dimenzija mitskog”, Hrvatsko Sveučilište, 3. XI. 1971., str. 12.
5. “Mit, tradicija, suvremenost”, Republika, Zagreb, 7-8, 1973., str. 845, 846.
6. “O jednom novom izdavalačkom planu JAZU”, Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, Dubrovnik, sv. XVIII, Dubrovnik, 1980., str. 548-552.
7. “Rad na domaćoj filozofskoj baštini”, Kulturni radnik, 4, 1981., str. 185-192.
8. “S desteljećem jednog časopisa” (“Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”), Naša knjiga, 20-21, 1986., str. 51-53.
9. “Filozofski život” (o II. kolu Biblioteke “Filozofska istraživanja”), Republika, Zagreb, 3-4, 1989., str. 231-240.
10. “Susreti i poznanstva”, II program hrvatskog radija, 22. IX. 1994.

STRUČNI ČLANCI
1. “Despot, Blaženka”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, Zagreb 1993., str. 319, 320.
2. “Dragišić, Juraj”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, Zagreb 1993., str. 556-558.
3. “Breyer, Mirko”, Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb, 1996.
4. “Filozofija”, Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb, 1996.
5. “Grisogono, Federik”, Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb, 1996., str. 415, 416.
6. “Hoško, F. Emanuel”, Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb, 1996., str. 451.
7. “Petrić, Frano” (Patritius, Patrizzi, Franciscus), Enciklopedija hrvatske umjetnosti, LZ, Zagreb, 1996., str. 53.
8. “Petrić, Frane”, Hrvatski Leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 255, 256.
9. “Ranjina, Klement”, Hrvatski Leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 348, 349.
10. “Severitan, Polikarp”, Hrvatski Leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 420.
11. “Rogačić, B.”, Hrvatski Leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 420.
12. “Stay. B.”, Hrvatski Leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 474.
13. “Focht, Ivan”, Hrvatski biografski Leksikon, sv. 4, Zagreb, 1998., str. 307, 308.
14. “Frkić, Matija”, Hrvatski biografski Leksikon, sv. 4, Zagreb, 1998., str. 474, 475.
15. “Girardi Karšulin, Mihaela”, Hrvatski biografski Leksikon, sv. 4, Zagreb, 1998., str. 686.
16. “Frane Petrić”, u: Hrvatska filozofija I, studije i odabrani tekstovi, (prir. M. Šišak), ‘Scopus’, Zagreb, 2001, str. 119-163.
17. “Nikola Vitov Gučetić”, u: Hrvatska filozofija I, studije i odabrani tekstovi, (prir. M. Šišak), ‘Scopus’, Zagreb, 2001, str. 163-197.
18. “Gučetić, Nikola Vitov”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, Gn-H, Zagreb, 2002, str. 289-292.
19. “Dubrovčanin, Juraj”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, Leksikografski Zavod “M. Krleža”, Zagreb, 2005., str. 575-577.
20. “Jelašić, Franjo”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, Leksikografski Zavod “M. Krleža”, Zagreb, 2005., str. 409.

PRIKAZI
1. Fridrih Jodl, “Istorija etike”, I, II, (Sarajevo, 1963.), Naše Teme, 4, 1964., str. 549-553.
2. “Prilozi o krizi političke demokracije”, Naše Teme, 6, 1964, str. 912-916.
3. “Putovi filozofije muzike”, Naše Teme, 6, 1964, str. 953-957.
4. Lionelo Venturi, “Istorija umetničke kritike” (Beograd 1963), Naše Teme, 7, 1964., str. 1119-1122.
5. “Nasljeđe formalističke poetike”, Naše Teme, 9, 1964., str. 1555-1558.
6. Milan Rankovic, “Svet umetnosti”, Naše Teme, 10, 1964., str. 1690-1695.
7. “Uspomene na Peguyja”, Naše Teme, 10, 1964., str. 1750-1752.
8. Herbert Read, “Slika i misao” (Zagreb 1965), Naše Teme, 7, 1965., str. 1114-1116.
9. “O teatru”, Naše Teme, 7, 1965., str. 1135-1138.
10. Jan Parandowski, “Alhemija reči” (Beograd 1964), Naše Teme, 8-9, 1965., str. 1397-1400.
11. E. Vilson, “Akselov zamak ili o simbolizmu” (Beograd 1964), Naše Teme, 8-9, 1965., str. 1400-1403.
12. “Zapažanja o umjetnosti”, Naše Teme, 10, 1965., str. 1567-1569.
13. Vladimir Jankelevitch, “L’ironie”, Praxis, 1, 1965., str. 143-145.
14. Roger Garaudy, “Dieu est mort”, Praxis, 2, 1965., str. 304-307.
15. Lucien Goldmann, “Pour une sociologie du roman”, Praxis, 4-5, 1965., str. 699-702. (isto u međ. izd. Praxisa na franc. jeziku, 3, 1966., str. 360-363.)
16. Džon Raskin, “Vrednosti” (Beograd 1965), Naše Teme, 3, 1966., str. 693-694.
17. Šarl Lalo, “Osnovi estetike”, Naše Teme, 11, 1966., str. 2019-2022.
18. “O jeziku”, Naše Teme, 3, 1966., str. 722-724.
19. Kostas Axelos, “Heraclite et la philosophie. Vers la pensée planetaire”, Praxis, 3, 1966., str. 456-461.
20. Umberto Eco, “Otvoreno djelo” (Sarajevo 1965), Naše Teme, 5, 1966., str. 988-990.
21. “Stvaralaštvo i postvarenje”, Encyclopaedia Moderna, 5/6, 1967., str. 334-340.
22. “Estetičke kategorije”, Naše Teme, 6, 1967., str. 1174-1177.
23. Roland Barthes, “Mit danas”, Naše Teme, 1, 1967., str. 95-104.
24. “Pretežno interes za antropološka pitanja”, Naše Teme, 12, 1967., str. 948-951.
25. Roman Jakobson, “Lingvistika i poetika”, Naše Teme, 12, 1967., str. 2263-2267.
26. Nicola M. Feo, “Analitica e dialettica in Nietzsche”, Praxis, 1-2, 1967., str. 214-216.
27. N. Bellu, “Ideja strukture u analizi moraliteta”, Praxis, 1/2, 1968., str. 30-36.
28. K. Axelos i J. Molfesis, “Odlomak jednog dijaloga”, Praxis, 1/2, 1968., str. 36-39.
29. “Teorija informacija i nova estetika” (Bit), Praxis, 3-4, 1969., str. 620-623.
30. “Fundamentalne Croceove koncepcije”, Telegram, 1, VIII, 1969., str. 4.
31. “Upitnost filozofije politike”, Telegram, 19, IX, 1969.
32. “Apologija humanističkih ideala”, Telegram, 21, XI, 1969.
33. G. Kuhn, “Istorija estetike”, Praxis, 5/6, 1969., str. 871-874.
34. “O mitu i stvaralaštvu”, III program Radio Zagreba, 5., 12., 19. II. 1969.
35. Vladimir Jankelevitch Propp, “Struktura i historija u proučavanju bajke”, Pitanja, Zagreb, 1970., str. 205-222.
36. “Aspekti mita” (rasprava o M. Eliade, Mit i zbilja), Pitanja, 20, 1971., str. 57-62.
37. “Mitološko prisutnog vremena” (Clemence Ramnoux), Kulturni radnik, 5, 1971., str. 137-147.
38. “Mit danas”, Kulturni radnik, 5, 1971., str. 148-152.
39. “Mit u živoj formi” (prikaz knjige B. Malinowski, Magija, nauka i religija), Telegram, 10, 1972., str. 12.
40. A. Antonacci, “Marcantonio Zimara”, Praxis, 3/4, 1972., str. 589-593.
41. Ivan Focht, “Uvod u estetiku”, Radio Zagreb, emisija Bibliovizor, 17. VII. 1972.
42. “Nikola Vitov Gučetić”, III. program Radio Zagreba, 9., 10., 11. XI. 1972.
43. A. Lefebvre, “Cl. Levi-Stross i novi eleatizam”, Delo, 12, 1973., str. 1450-1476.
44. Abdulah Šarčević, “Sfinga zapada”, Radio Zagreb, Bibliovizor, 5. II. 1973.
45. “Sveto Petrović, Negativna estetika, Estetika i ideologija”, Radio Zagreb, 16. IV. 1973.
46. Ernst Cassirer, “Jezik i mit”, Radio Zagreb, 30. IV. 1973.
47. Pierre Somville, “Essai sur la poetique d’Aristote et sur quelques aspects de sa posterité”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 3-4, 1976., str. 230-232.
48. Renato Barilli, “Poetica e retorica”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 3-4, 1976., str. 232-235.
49. “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-12 / 1975-80”, Historijski zbornik, 1, 1980-81., str. 435-438.
50. “Rad na domaćoj filozofskoj baštini”, Kulturni radnik, 4, 1981, str. 185-192.
51. Primož Simoniti, “Humanizam na slovenskom in slovenski humanisti do sredine XVI. stoljeća”, 15-16, 1982., str. 194-197.
52. Frane Petrić, “Deset dijaloga o povijesti”, Historijski zbornik, 1, 1982, str. 293-297.
53. Ž. Dadić, “Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, I, II”, Historijski zbornik, 1983., str. 307-332.
54. “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 13-16”, Historijski zbornik, 1983., str. 328-332.
55. Rodolfo de Mattei, “Il pensiero politico italiano nell’eta della Controriforma”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 17-18, 1983., str. 205-208.
56. Walter Ullmann, “Radici del Rinascimento”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 17-18, 1983., str. 208-211.
57. Francesco Romano, “Studi e ricerche sul neoplatonismo”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 19-20, 1984., str. 222-224.
58. E. Garin, “Il ritorno dei filosofi antichi”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 19-20, 1984., str. 224-226.
59. “Filozofska građa”, III program Radio Zagreba, 4. i 5. I. 1985.
60. “Philosophische Arbeitsbücher, Bd. 4: Geschichte”, Filozofska istraživanja, 18, 1986., str. 953-955.
61. Margaret A. Rose, “Marx’s Lost Aesthetic”, Filozofska istraživanja, 18, 1986., str. 970-972.
62. Zlatko Posavac, “Estetika u Hrvata”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 23-24, 1986., str. 241-245.
63. “Neprekidno traženje dijaloga”, Giordano Bruno, Optimizam slobodnog mišljenja, Naša knjiga, 19-20, 1986., str. 42, 43.
64. Albert Heinekamp (ed.), “Leibniz et la Renaissance, Leibniz als Geschichtsforscher”, Filozofska istraživanja, 17, 1986., str. 93-108.
65. “L’Umanesimo in Istria”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 27-28, 1988., str. 186-189.
66. A. Bazala, “Povijest filozofije”, III program Radio Zagreba, 19. V. 1989.
67. “Filozofski život”, Republika, 3-4, 1989., str. 231-240.
68. “Tragom domaće filozofske tradicije” (A. Bazala, Povijest filozofije), Zbornik III. programa Radio Sarajeva, 63-64, Sarajevo, 1989., str. 549-558.
69. Paul Vignaux, “La filosofia nel Medioevo”, Filozofska istraživanja, 35, 1990., str. 585-587.
70. Luca Bianchi, “Eugenio Randi. La verita dissonanti”, Filozofska istraživanja, 36, 1990., str. 881-882.
71. C. Vasoli, “Giorgio Benigno de Salviati e la tensione profetica di fine 400. G. C. Garfagnini, Georgius Benignus e Girolamo Savonarola”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 33-34, 1991., str. 181-184.
72. “Predstavljanje knjige Ivana Supeka Filozofija znanosti i humanizam“, Filozofska istraživanja, 42, 1991., str. 790, 791.
73. Ladislav Zgusta, “Priručnik leksikografije”, Radovi Leksikografskog Zavoda “Miroslav Krleža”, Zagreb, 2, 1992., str. 174-177.
74. “M. Brida. Misaonost Janka Polića Kamova”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 37-38, 1993., str. 320-322.
75. Antonino Poppi, “Studije o etici prve franjevačke škole”, Filozofska istraživanja, 65, 1997., str. 488-492.
76. Zlatko Posavac, “Arnold kao estetičar u kontekstu kontroverza hrvatske Moderne”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 45-46, 1997., str. 262-265.
77. “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”, Sveučilišni vjesnik, vol. 44, br. 2-3, 1998., str. 156-158.
78. Fedora Ferluga Petronio, “Il mondo cosmico di Nikola Šop”, Filozofska istraživanja, 79, 2000, str. 780-782.
79. “Hrvatska ekonomska misao – sastavnica hrvatske filozofske misli: Vladimir Stipetić, Povijest hrvatske ekonomske misli (1298-1847)”, Golden Marketing, Zagreb, 2001., Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 59-60, 2004., str. 256-261.
80. “Prinos istraživanju hrvatske kulturne povijesti: Željko Muljačić, Iz dubrovačke prošlosti”, MH, Zagreb, 2006, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 65-66, 2007, str. 132-136.
81. “Iz hrvatske filozofske baštine: Disertacija Josipa Zanchija”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 63-64, 2006, str.189-206.
82. “Doprinosi Vicka Kapitanovića hrvatskoj kulturnoj povijesti”, Filozofska istraživanja, 107, 2008, str. 699-702.

SAOPĆENJA, UREDNIČKI RAD I OSTALO
1. “In memoriam: Albert Camus”, Polet, 7, 1960., str. 369-372. (in memoriam)
2. “Mit i suvremeno mišljenje” (priredila izbor i napisala uvodni tekst), Telegram, 24, 1969., str. 9-12. (pregledni rad)
3. “Les liens des philosophes croates du XVI siecle avec la France et l’Italie”, 4. međunarodni simpozij Les Croates et la Renaissance en Europe, 4-6, 12. 1986, Université de Paris – Sorbonne. (priopćenje)
4. “L’heritage philosophique de l’Islam dans l’oeuvre des penseurs croates de la Renaissance”, 6. int. symp. ‘Les Croates et la Renaissance en Europe’, 4-6. 12. 1988, Université de Paris – Sorbonne. (saopćenje)
5. “Ivanu Fochtu In memoriam”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 36-37, 1992., str. 5-6. (in memoriam)
6. “Kontemplacija”, Lettre Internationale, Zagreb, 6-7, 1992., str. 72. (književni članak)
7. “In memoriam: Marija Brida”, Filozofska istraživanja, 49, 1993., str. 263-267. (in memoriam)
8. “Filozofski aspekti hrvatskog latinizma 18. stoljeća”, simpozij “Dani hvarskog kazališta”, Novi Vinodolski, 5-7. 5. 1994. (saopćenje)
9. “Etički motivi u Kunićevoj poeziji”, svečana sjednica HAZU u povodu 200-godišnjice smrti Rajmunda Kunića (1794-1994), Zagreb, 12. XII. 1994, Razred za filološke znanosti, Razred za književnost. (saopćenje)
10. “I filosofi e le polemiche sulla Gerusalemme liberata”, Universita degli studi di Trieste, Facolta di lettere e filosofia, Istituto di slavistica, 10. 11. 1995. (predavanje)
11. “Sudjelovanje hrvatskih filozofa u kontroverzama oko Tassovog Oslobođenog Jeruzalema”, međunarodni simpozij Tasso i Hrvati, Dubrovnik, 4. 12. 1995., Međunarodno središte hrvatskih Sveučilišta Dubrovnik. (saopćenje)
12. “Praktično-etička dimenzija mediteranskog trgovca u djelu Benedikta Kotruljevića”, Međunarodni znanstveni skup Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, Dubrovnik, 17-19. X. 1996. (saopćenje)
13. “Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizi”, međunarodni skup Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepuscolo del Rinascimento, Universita degli Studi di Ferrara, Italia i East Carolina University, Greenville, N. C., USA, Ferrara, 21-23. V. 1997. (saopćenje)
14. “Petrićevo tumačenje pjesničkog i filozofskog govora”, međunarodni skup Dani Frane Petrića, Cres, VII, 1997. (saopćenje)
15. “Venezia – mito e antimito nelle opere di Francesco Patrizzi da Cherso, Nikolo Vito di Gozze e Matteo Ferchio”, međunarodni skup Mito e antimito di Venezia nel bacino adriatico (secoli XV-XVII), prvi hrvatsko-talijanski sastanak u org. Fondazione Giorgio Cini i HAZU, Venecija, Isola di San Giorgio Masggiore, 11-13. XI.1997. (saopćenje)
16. Uredila: 3 broja časopisa Radovi Leksikografskog zavoda “M. Krleža”, Razdjel za enciklopediku, leksikografiju i informatiku, br. 1/1991, 5/1996, 6/1997; 16 dvobrojeva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 33-34, 1991. – 63-64, 2006.
17. “The Renewed Interest in the Classical Myth during the Renaissance: Mythological Paradigm in the Philosophy of Franciscus Patricius”, međunarodni simpozij Classical Myth in the Renaissance, East Carolina University, Greenville, NC, USA, 25-27. ožujka 1998. (saopćenje)
18. “Filozofsko-teološka misao P. P. Vergerija mlađeg”, međunarodni simpozij Petar Pavel Vergerij ml. Polemični mislec v Evropi 16. stoletja od 500. letnici rojstva, Koper, 1-2. X. 1998. (saopćenje)
19. “Povijest filozofije kao povijest pitanja”, međunarodni simpozij Otvorena pitanja hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 23-25. 6. 1999. (saopćenje)
20. “De rebus philosophicis u Potthastovom Repertoriju”, međunarodni simpozij Recepcija hrvatske filozofije u svijetu, Institut za filozofiju, Zagreb, 8-10. 11. 2000. (saopćenje)
21. “In memoriam: Mirko Dražen Grmek (1924-2000)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 53-54, 2001, str. 5-13. (in memoriam)
22. “Novi prilozi proučavanju renesansne filozofije”, Filozofska istraživanja, 80, 2001, str. 195-204 (pregledni članak)
23. “Poimanje oblikotvornosti u filozofiranju Pavla Vuk-Pavlovića”, znanstveni skup povodom 25. obljetnice smrti Pavla Vuk-Pavlovića, HAZU i Institut za filozofiju, Zagreb, 15., 16. 11. 2001. (saopćenje)
24. “Filozofija i filodoksija – paradigma ili paradoks mišljenja”, znanstveni skup Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb, 19., 20. 12. 2002. (saopćenje)
25. “Enzyklopädische Bestrebungen in Kroatien als Faktor der Kultursynthese”, međunarodni znanstveni simpozij Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese, Bonn, 6-10. 10. 2003. (saopćenje)
26. “Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti”, Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama XV. i XVI. stoljeća, 28. 6. – 1. 7. 2004., Pula, Rovinj. (saopćenje)
27. “Marginalia uz temu Proučavanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru”, međunarodni znanstveni skup Hrvatska filozofska baština, u povodu 30. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (1975-2005), Zagreb, 12-14. V. 2005. (predsjednica Organizacijskog odbora Lj. Schiffler) (saopćenje)
28. “‘Smrt je sve što gledamo budni’- tragom filozofijske misli Nikole Šopa”, međunarodni znanstveni skup, Nikola Šop (1904-1982), o 100. obljetnici rođenja, HAZU, Zagreb, 18. i 19. XI. 2004. (saopćenje); objavljeno u: Rad HAZU, 493, Zagreb, 2006, str. 107 – 117
29. “Biljar”, u: Hrvatska ženska kratka priča, MD, Zagreb, 2006., 175-180 (kratka priča)
30. “Melancholy”, Most/The Bridge, 3-4, 2006, str. 110, 111 (esej)
31. “Šopova filozofska slika svijeta”, Književna Republika, 5-6, 2006, str. 191-194.
32. “Today, more than ever before, Western Civilisation is confronted with the Dangers and Threats of forgetting About Humanity”, Most/The Bridge, 1-2, 2007, Zagreb, str. 63 – 66 (intervju)
33. “Encyclopaediae seu Orbis disciplinarum Pavla Skalića u kontekstu filozofijskog mišljenja renesanse”, Zbornik znanstvenog skupa u povodu 50. obljetnice Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, Zagreb, 13. i 14. X. 2000. u Zagrebu, Radovi Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, Razdio za leksikografiju, enciklopedistiku i informatiku, sv. 10, Zagreb, 2001. (redakcija završena; objavljeno 2007.), str. 81 – 100
34. “In memoriam: Danilo Pejović (1928-2007)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 67-68, 2008, str. 5-9. (in memoriam)
35. Uredila dvobroj časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 65-66, 2008, br. 69-70, 2009.
36. Uredila zbornik radova Vladimir Filipović. Život i djelo (1906-1984), Institut za filozofiju, Zagreb, 2008.
37. “Znaci vremena. Vaništini dopisi” (esej), Književna Republika, 3-4, 2008, str. 217-222
38. “Razgovor Hansa Georga Gadamera i Silvija Vietta” (uvod i prev. s njem.), Književna Republika, 11-12, 2008, str. 171-183
39. “Tradicija i suvremenost – Danilo Pejović i hrvatska filozofska baština”, Zagreb – Ludbreg, 2008. (saopćenje).
40. “List iz libra naše storije. Poslanica Marulu”, Mogućnosti, 7/9, 2009, str. 138-150
41. “An Unfinisted Story”, Most/The Bridge, 1-2, 2009, 34-35 (prev. S. Premec)
42. “Skica za portret – fra Bonaventura Duda”, Razmišljanja. Povodom 60 godina svećenstva, Teovizija, Zagreb, 2010, “Svjetlo riječi”, Sarajevo, br. 325, 2010, str. 68, 69.