dr. sc. Erna Banić-Pajnić / bibliografija

Knjige
autorske
1. Antun Medo, dubrovački filozof XVI. stoljeća, Liber – Institut za filozofiju, Zagreb,1980.
2. Smisao i značenje Hermesove objave, Globus – Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest filozofije, Zagreb 1989.
3. “Duhovnopovijesna raskršća, Poruke renesansne filozofije”, Filozofska istraživanja, Zagreb, 1991. 315 strana
4. Magnum miraculum – homo (Veliko čudo- čovjek), Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb 1995. (zajedno s M. Girardi-Karšulin i M. Josipovićem; u knjizi su sljedeće rasprave E. Banić-Pajnić:
– “Veliko čudo-čovjek”
“Andrija Dudić. Rasprava o kometama – rasprava o čovjeku”
“Marulić i njegove pouke za čestit i blažen život”
– “Modruški o ljudskoj sreći kao sreći smrtnika”
– “Andreis o filozofiji i ljudskoj sreći”
– “Matematika i ljudska sreća (prema Federiku Grisogonu” )
5. Petrićev put; od kritike Aristotela do pobožne filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb 2001.

uredničke
1. Filozofija renesanse, Filozofska hrestomatija, sv. III, ur. Erna Banić-Pajnić, Školska knjiga, Zagreb 1996.
2. Interpreting Tradition and Modernity, zbornik “Philosophical Topics” (ur. et alteri), Institut za filozofiju, Zagreb, 2004.
3. Zbornik u čast Franji Zenku, u povodu 75. godišnjice rođenja, ur. Erna Banić-Pajnić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb, 2006.
4. Nicolaus Cusanus: De docta ignorantia/Nikola Kuzanski: O učenom neznanju, ur. Erna Banić-Pajnić, prijevod Luka Boršić i Irena Galić, Institut za filozofiju, Zagreb, 2007.
5. Zbornik Vladimir Filipović – Život i djelo (1906-1984), ur. Erna Banić-Pajnić i Mihaela Girardi-Karšulin, Zagreb, 2008.
6. Franciscus Patricius: Zoroaster et eius CCCXX Oracula chaldaica/Frane Petrić: Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava, ur. Erna Banić-Pajnić, Institut za filozofiju, Zagreb, 2011.

Znanstveni članci
1. “Simone de Beauvoir”, Praxis, br. 2/1971., 227-247
2. “Antun Medo (Antonius Medus Calossius) – neki rezultati istraživanja života i rada dubrovačkog filozofa XVI. stoljeća”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 3-4/1976, 67-85
3. “Simeon Čučić – kratak prikaz njegova najznačajnijeg djela ‘Philosophia critice elaborata'”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 5-6/1977, 79-101
4. “O spisu Jurja Dubrovčanina ‘Epistolae mathematicae seu de divinatione'”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11-12/1980, 83-132
5. “Prilog istraživanju renesansnog mišljenja, ‘magia naturalis’ kao ‘sapientia’ i ‘scientia naturalis'”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 15-16/1982, 42-74
6. “Pavao Skalić i tradicija ‘aeternae sapientiae'”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 17-18/1983, 111-122
7. “Federicus Grisogono: de divinis mathematicis”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 21-22/1985, 83-95
8. “Uloga i značenje ‘priscae theologiae’ i ‘philosophiae perennis’ u okviru renesansnog filozofijskog mišljenja”, Godišnjak za povijest filozofije, 3/1985, 159-177
9. “Ishodište Petrićeva promišljanja jednog”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 23-24/1986, 99-126
10. “Osnovne značajke aristotelizma u djelima hrvatskih renesansnih filozofa”, Godišnjak za povijest filozofije, 5/1987, 64-94
11. “Dragišićev spis za Savonarolu” (Propheticae solutiones), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 27-28/1988, 5-15
12. “Treba li filozofirati” (Tranquilli Andronici Dalmatae “Philosophandumne sit”), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29-30/1989, 127-148
13. “‘Klasični’ i ‘oni drugi’ prikazi renesanse”, Godišnjak za povijest filozofije, 8/1990, 54-69 (i u knjizi Duhovno-povijesna raskršća)
14. “O uzroku i uzrocima” (Gučetićev komentar Knjige o uzrocima), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 31-32/1990, 119-146 (i u knjizi Magnum miraculum-homo)
15. “Federicus Grisogono: de divinis mathematicis”, Synthesis philosophica, 9/1990, 269-280 (i u knjizi Duhovno-povijesna raskršća)
16. “A contribution to the exploration of Renaissance Thought: Magia naturalis as ‘sapientia’ and ‘scientia naturalis'”, Studia historiae philosophiae croaticae, 1/1991, 29-58
17. “Regnum hominis naspram regnum Dei i regnum naturae”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 33-34/1991, 117-138
18. “Problemi nacionalne filozofije”, Filozofska istraživanja, 45/1992, 307-317
19. “Problem ‘humanizma’ humanizma”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35-36/1992, 7-26
20. “Matematika i ljudska sreća” (prema Federiku Grisogonu), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 37-38/1993, 53-73
21. “Andrija Dudich: Treatise on Comets -Treatise on Man”, Synthesis philosophica, 15/1993, 177-188
22. “Die Voraussetzungen des Petrić’s Denken des Einen”, Studia historiae philosophiae croaticae, 2/1993, 57-89
23. “Jedan pokušaj utemeljenja piae philosophiae”, Filozofija i teologija (zbornik), Zagreb, 1993, 99-112
24. “Renesansno ‘između’ na primjeru Petrićeva tumačenja svijeta”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39-40/1994, 101-115
25. “Ontoteologijske pretpostavke i implikacije koncepcije beskonačnog u Nikole Kuzanskog, Giordana Bruna i Frane Petrića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 41-42/1995, 37-56
26. “Peripatetičke rasprave” (Frane Petrić, Discussionum peripateticarum libri IV, Juraj Dubrovčanin, Peripateticae disputationes), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 43-44/1996, 167-193
27. “Renesansna filozofija”, u: Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije sv. 3, (prir. E. Banić-Pajnić), Školska knjiga, Zagreb 1996, 7-42
28. “Nikola Kuzanski”, u: Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije sv. 3, (prir. E. Banić-Pajnić), Školska knjiga, Zagreb 1996, 43-70
29. “Giordano Bruno”, u: Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije sv. 3, (prir. E. Banić-Pajnić), Školska knjiga, Zagreb 1996, 285-312
30. “Ontotheologische Voraussetzungen und Implikationen der Konzeption des Unendlichen bei Nikolaus Cusanus, Giordano Bruno und Frane Petrić”, Studia historiae philosophiae croaticae, 3/1996, 145-168
31. “Juraj Dragišić”, u: Starija hrvatska filozofija, Hrestomatija filozofije, (ur. F. Zenko), Zagreb 1997, 149-165
32. “Svjetlo Petrićeve filozofije”, Filozofska istraživanja, 68/sv.1, god.18, 85-90 (i u: Zbornik o Frani Petriću 1597-1997, Zagreb 1999,69-76)
33. “Petrićeva ‘Nova filozofija o sve-općem’. Koncepcija spoznaje – put k razumijevanju svjetla”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 45-46/1997, 81-94
34. “Stellae novae”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 47-48/1998, 49-58
35. Časopis Dubrovnik 1-3/1997. , ur. Ivica Martinović, tekstovi:
– “Petrićev projekt ‘pobožne filozofije'”
– “Petrićeva koncepcija prostora”
– “Petrićev odnos prema hermetičkoj tradiciji”
– “Tradicije u Petrićevu promišljanju Jednog”
– “Kolebanja u Petrićevim kozmološkim stavovima”
– “Petrić o beskonačnosti; drukčije od Kuzanskoga i Bruna”
36. “Petrićeva Panarchia i neoplatonizam”, Filozofska istraživanja, 72-73/1999, vol. 1-2, 89-96.
37. “Petrićeve ‘Peripatetičke rasprave’ kao pokušaj rješavanja jednog hermeneutičkog problema”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 49-50/1999, 99-124
38. “Petrić’ s Panarchia und der Neuplatonismus”, Synthesis phylosophica, 27-28/1999, vol.14, fasc. 1-2, 33-43
39. “Ein Versuch zur Grundlegung einer ‘pia philosophia'”, Studia historiae philosophiae croaticae, 4/1999, 31-48
40. “The Problem of National Philosophy”, Studia historiae philosophiae croaticae, 4/1999, 149-163
41. “Aethicus Istricus – informacija o jednoj znanstvenoj diskusiji”, Zbornik Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Zagreb 2000, 295-317
42. “Plotin – Petrić; može li se govoriti o misticizmu u Petrića?”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 51-52/2000, 119-131
43. “Juraj Dragišić”, u: Hrvatska filozofija I, Hrvatski studiji, Zagreb 2001, 45-77
44. “Petrićevo viđenje Platona i Aristotela prema Dodatku Nove sveopće filozofije”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 53-54/2001, 53-75
45. “Neka interpretacijska sporenja u vezi s renesansnom filozofijom”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 55-56/2002, 29-42
46. “Kroatische Philosophen im Zeitalter des Humanismus und der Renaissance”, u: Kroatische Philosophie im europaischen Kontext, ed. Jure Zovko, Gardez! Verlag, Sankt Augustin 2003, 23-42
47. “Vuk Pavlović o filozofiju, svijetu i svjetovima”, u: Pavao Vuk-Pavlović; život i djelo, ur. Pavo Barišić, Zagreb 2003, 189 -196
48. “Gučetić o duši i umu”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 57-58/2003, 43-55.
49. “Petrić’s View of Plato and Aristotle according to the Appendix of Nova de universis philosophia”, u: Zbornik Instituta za filozofiju Interpreting Tradition and Modernity – Philosophical Topics, Zagreb 2004, 9-34
50. “Spoznavanje kao nagađanje” (prema Nikoli Kuzanskom), u: Zbornik Instituta za filozofiju Filozofija i filodoksija, ur. Girardi-Karšulin-Kutleša, 2002, 99-116
51. “Pojmiti nepojmljivo, izreći neizrecivo prema Nikoli Kuzanskom”, u: Godišnjak za filozofiju, ur. Filip Grgić, Institut za filozofiju, Zagreb 2003, 109-128
52. “Hrvatska filozofija u 17. stoljeću” (s Mihaelom Girardi Karšulin) u: Hrvatska i Europa, sv. III , Barok i prosvjetiteljstvo, Zagreb 2003, 315-326
53. “Žena u renesansnoj filozofiji”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 59-60/2004, 69-89
54. “Die Sonne als Sproessling des Guten – das Schiksal eines platonischen Gleichnisses in der Renaissance” (bei Marsilio Ficino), u: Zbornik simpozija Platon ueber das Gute und die Gerechtigkeit, ur. D. Barbarić, Wuerzburg 2005, 191-201
55. “Croatian Philosophers II: Juraj Dragišić – Georgius Benignus de Salviatis”, u: Prolegomena, god. 2, vol. 3, 2004, 179 -197
56. “Istraživanje hrvatske filozofije – (samo)kritički osvrt”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 61-62/2005, 29-42
57. “Sunce, potomak Dobra – sudbina jedne Platonove usporedbe u renesansi” (kod Marsilia Ficina), u: Godišnjak za filozofiju, ur. Davor Pećnjak, Institut za filozofiju, 2005, 95-109
58. “Zemlja –’plemenita zvijezda’ ili ‘izmet sviju stvari'”, u: Zbornik u čast Franji Zenku, u povodu 75. godišnjice rođenja, ur. E. Banić-Pajnić i M. Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 2006, 35-46
59. “Nikola Kuzanski i hrvatski filozofi i teolozi humanizma i renesanse”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 65-66/2007, 43-55
60. “Istraživanje povijesti filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću”, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, ur. D. Barbarić i F. Zenko, Matica hrvatska, Zagreb 2007, 199-213
61. “Umreženi ‘zavičajni dusi'”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 67-68/2008, 303-313.
62. “Die ‘pia philosophia’ bei Nikolaus von Kues, Marsilio Ficino und Frane Petrić/Patrizi”, u: Sol et homo. Mensch und Natur in der Renaissance, Festschrift zum 70. Geburtstag fuer Eckhard Kessler, W. Fink Verlag, Muenchen 2008
63. “Earth – a ‘Noble star’ or ‘Faeces of all Things'”, u: Synthesis philosophica, vol. 23, fasc. 1, 2008, 165-176
64. “Vladimir Filipović i istraživanje renesansne filozofije”, u: zbornik Vladimir Filipović. Život i djelo (1906-1984), ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb 2008
65. “Astrologijska medicina u djelima renesansnih filozofa M. Ficina i F. Grisogona”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 69-70/2009, 11-35
66. “Pavao Skalić i renesansni sinkretizam”, u: Gazophyllacium, god. XV, br 1-2, 2010, 69-76
67. “Vid, viđenje i spoznavanje”, u: Zbornik spoznaja i interpretacija, Institut za filozofiju/Hrvatski studiji, 2010, 87-100
68. “Značajke Petrićeve recepcije Zoroastru pripisanih Oracula chaldaica”, u: Filozofska istraživanja 119, god. 30, sv.3, Zagreb 2010, 457-466
69. “Filozofija i znanost u suvremenom svijetu prema Danilu Pejoviću”, u: Zbornik radova s konferencije povodom 80. godišnjice rođenja Danila Pejovića, Filozofski fakultet Zagreb, 2010, 9-17
70. P. Walker, Spiritualna i demonska magija od Ficina do Campanelle, predgovor, Eneagram, Zagreb 2009, IX-XIX
71. Frances A. Yates, Umijeće pamćenja, izd. Jesenski Turk, Zagreb 2011, 453-462 (pogovor)
72. “Petrićeva priča o govoru”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 73-74/2011, 7-21

Prikazi i recenzije
1. Cesare Vasoli, “Mitovi i zvijezde”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11-12/1980, 240-247
2. Cesare Vasoli, “Bilješke o Jurju Dragišiću Salvijatiju”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 13-14/1981, 117-124
3. Žarko Dadić, “Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 19-20/1984
4. P. O. Kristeller, “Marsilio Ficino and his work after five hundred years”, Filozofska istraživanja, 22/1987
5. Rita Sturlese, “Bibliografia, censimento e storia delle antiche stampe di Giordano Bruno”, Filozofska istraživanja 26/1988
6. Kurt Flasch, “Max Scheler und der erste Weltkrieg”, Filozofska istraživanja 28/1989
7. Averroes, “Nesuvislost nesuvislosti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29-30/1989
8. Hanna-Barbara Gerl, “Einfuehrung in die Philosophie der Renaissance”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 31-32/1990
9. E. v. Erdmann/B. Pandžić, “Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 33-34/1991
10. Žarko Dadić, “Hrvati i egzaktne znanosti u osvit novovjekovlja”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39-40/1994, 490-493
11. Albertus Magnus, “Philosophia realis”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 41-42/1995
12. Ljerka Schiffler, “Humanizam bez granica”, Filozofska istraživanja, 60/1996, 275-278
13. Prikaz časopisa “Poligrafi”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 43-44/1996, 369-373
14. M. Girardi Karšulin, “Hrvatski renesansni aristotelizam”, Filozofska istraživanja br. 66, god. 17/1997, 824-828
15. Hans Krämer, “Platonovo utemeljenje metafizike”, Filozofska istraživanja 69/sv. 2, god. 18, 1998, 503-508
16. Michael Allen, Marsilio Ficino, “On the History of Platonic Interpretation”, Filozofska istraživanja 84, god. 22, sv. 1, 309-315, Zagreb 2002
17. Matjaž Vesel, “Učena nevednost Nikolaja Kuzanskega”, Prolegomena 2, god. 1, 2002, 190-193
18. Hermes Trismegistos, “Corpus hermeticum”, Prolegomena, god. 4, vol. 4, 2005, 113-116
19. R. Klibansky, F. Saxl, E. Panofsky, “Saturn i melankolija”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 71-71/2010, 183-190

Stručni radovi
1. “Humanizam”, Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb, 1996., str. 487.
2. “Georgius Raguseus”, Hrvatski leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str. 554.
3. “Antun Medo”, Hrvatski leksikon, sv. II, Zagreb, 1997., str.89.
4. “Spomenica Instituta za filozofiju”, 2003.
5. Tekstovi za Hrvatski biografski leksikon, natuknice:
Natuknice za Filozofski leksikon (u tisku):
-“Hermes Trismegist”
-“Antun Medo”
-“Nikola Kuzanski”
-“Girolamo Savonarola”
-“Juraj Dubrovčanin”
-“Renesansa, filozofija”
-“Juraj Dragišić”
-“Georgios Gemistos Plethon”

Prijevodi
1. Cesare Vasoli, “Frane Petrić i hermetička tradicija”, prev. s talijanskog, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 9-10/1979
2. W. Jahnke, “Trostruko dovršanja njemačkog idealizma i kraj metafizičke istine”, prev. s njemačkog, Godišnjak za povijest filozofije, 3/1985
3. Hrvatski predgovor izdanju: “Spiritualna i demonska magija od Ficina do Campanelle”, Eneagram, Zagreb, 2009, IX-XIX.

Znanstveni skupovi
1. Aktualität der Prisca Theologia und Philosophia perennis in der Renaissance und ihre Anwesenheit im neuzeitlichen Denken; održano na: Renaissance – Philosophie und neuzeitliches Denken, IUC Dubrovnik 1985.
2. Hauptzüge des Aristotelismus in den Werken kroatischer Renaissancephilosophen. Održano na: Aristoteles auf dem Weg in die Neuzeit, IUC Dubrovnik 1987.
3. Die klassischen und die “anderen” Interpretationen und Darstellungen der Renaissance, održano na: “Die klassischen Interpretationen (der Renaissance) im Lichte der modernen Forschung”, IUC Dubrovnik 1989.
4. Problemi nacionalne filozofije, održano na “Hrvatska filozofija – tradicija i suvremenost”, Institut za filozofiju, Zagreb,1991.
5. Problemi nacionalne filozofije, održano na: “Hrvatska filozofija – tradicija i suvremenost”, Institut za filozofiju, Zagreb,1992.
6. Jedan pokušaj utemeljenja ‘piae philosophiae’, održano na: “Filozofija i teologija”, Matica hrvatska, Zagreb 1993.
7. Renesansno ‘između’ na primjeru Petrićeve filozofije, održano na: “Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije”, Institut za filozofiju, Zagreb, 1994.
8. Svjetlo Petrićeve filozofije, održano na: Dani Frane Petriša, 1997, Hrvatsko filozofsko društvo, (tekst “Svjetlo Petrićeve filozofije”), Cres 1997.
9. Petrić i novoplatonizam, “Dani Frane Petriša”, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 1998.
10. Aethicus Istricus – informacija o jednoj znanstvenoj raspravi, “Otvorena pitanja hrvatske filozofije”, Institut za filozofiju , Zagreb 1999.
11. Filozofija u mreži, održano na: “Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu”, Institut za filozofiju, Zagreb 2000.
12. Petrićeve ‘Peripatetičke rasprave kao rješavanje jednog hermeneutičkog problema, održano na: Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, 1999.
13. Plotin – Petrić; može li se govoriti o misticizmu u Petrića, održano na: “Dani Frane Petrića” – Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 2000.
14. Petrićevo viđenje Platona i Aristotela prema Dodatku ‘Nove sveopće filozofije’, “Dani Frane Petrića” – Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 2001.
15. Vuk Pavlović o filozofiji, svijetu i svjetovima, održano na: “Pavao Vuk Pavlović – život i djelo”, Zagreb, org. HAZU i Institut za filozofiju, 15-16.11. 2001.
16. Spoznavanje kao nagađanje (prema Nikoli Kuzanskom), “Filozofija i filodoksija”, Institut za filozofiju, Zagreb, 19-20.11.2002.
17. Gučetić o duši i umu, održano na: “Gučetić – renesansna misao – ekologija”, Matica hrvatska, Trsteno, 2002.
18. Vid, viđenje i spoznavanje, “Spoznaja i interpretacija”/”Cognition and Interpretation”, Institut za filozofiju, Zagreb, 10-11.10. 2003.
19. Žena u renesansnoj filozofiji, “Nasljeđe renesanse” – Matica hrvatska, Slano 2004.
20. Die Sonne als Sproessling des Guten, održano na: “Platon on Goodnes and Justice”/”Plato über das Gute und die Gerechtigkeit”, (Matica hrvatska), Zagreb 4.-7-3.2004.
21. Istraživanje hrvatske filozofije – (samo)kritički osvrt, “Hrvatska filozofska baština”, međunarodni znanstveni skup Instituta za filozofiju u povodu 30. obljetnice časopisa “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”, Zagreb 12-14. svibnja 2005.
22. Zemlja – plemenita zvijezda ili izmet sviju stvari, “Nasljeđe renesanse: filozofija-znanost-umjetnost”, Matica hrvatska, Orebić, 2005.
23. Istraživanje povijesti filozofije u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću, “Hrvatska filozofija u XX. stoljeću”, Matica hrvatska – Zagreb, 2-4. ožujka 2006.
24. Vladimir Filipović i istraživanje renesansne filozofije, na skupu: “Vladimir Filipović – život i djelo, u povodu 100-godišnjece rođenja”, održanom 7-9. 12, Zagreb-Ludbreg, 2006.
25. Grisogono o matematici i/Ili astrologiji, održano na: “500 godina Astronomskog zrcala”, Zadar, 28-29.11. 2007.
26. Kuzanski, Ficino, Petrić i ‘pia philosophia’, održano na: Cres, “Dani Frane Petrića”, 26-29.10. 2007.
27. Ficino i Grisogono o nebeskim utjecajima, održano na Cresu, “Dani Frane Petrića”, 24-27. rujna 2008.
28. “Filozofija i znanost u suvremenom svijetu prema Danilu Pejoviću”, održano 25. listopada 2008. u Ludbregu na znanstvenom skupu skupu o životu i djelu filozofa Danila Pejovića povodom 80. obljetnice rođenja, održanom u Ludbregu 25. listopada 2008. godine.
29. Uloga Zoroastru pripisanih “Kaldejskih proroštava u filozofiji Frane Petrića, održano na “Dani Frane Petrića” , Cres 23-26. IX. 2009.
30. Hrvatski filozofi u potrazi za narodnim duhom, održano na “I. kroatološka konferencija”, Hrvatski studiji, od 1-3.X. 2009. tekst
31. Pavao Skalić i renesansni sinkretizam, održano na znanstvenom skupu o Pavlu Skaliću 26. XI. 2009, Zagreb
32. Petrićev govor o govoru, “19. Dani Frane Petrića – Petrić i renesansne filozofske tradicije”, Cres, 22-25. 9. 2010.
33. Novoplatonizam i kaldejska proroštva, “20 Dani Frane Petrića – Petrić i renesansne filozofske tradicije”, Cres, 21-24. rujna 2011.
34. Po čemu je Bošković skeptik?, na međunarodnom znanstvenom skupu “Filozofija Ruđera Josipa Boškovića”/”Philosophy of Ruđer Josip Bošković”, Zagreb, 4. studenog 2011.

Pozvano predavanje
1. Smisao i značenje Hermesove objave nekad i danas, na stručnom seminaru “Kršćanstvo i New age” u organizaciji Pastoralnog instituta zagrebačke nadbiskupije, 14. veljače 2009.

Radio
1. Iz duhovne riznice – tekst o Jurju Dragišiću pročitan na Trećem programu RZ, studeni 1990.
2. Treći program RZ – tekst “Poteškoće nacionalne filozofije ” , IV. mjesec 1992. (“Hrvatski identitet”)
3. Treći program HR – tekst “Svjetlo Petrićeve filozofije”, 1997. (“Hrvatski identitet”)
4. Treći program HR, četiri emisije posvećene knjizi “Magnum miraculum – homo” (“Hrvatski identitet”)
5. Treći program HRT. “Antun Medo”, 1997. (Hrvatski identitet)
6. Treći program HRT. “Marko Marulić”, 1997. (Hrvatski identitet)
7. Treći program HRT. “Andrija Dudić”, 1997. (Hrvatski identitet)
8. Treći program HRT: “Federik Grisogono-O matematici i ljudskoj sreći”, 1997. (Hrvatski identitet)
9. “Pavao Skalić”, Treći program HRT (Hrvatski identitet), lipanj 1999.
10. “Filozofija u mreži”, emitirano 11. mjesec 2000., Treći program HRT (Hrvatski identitet)
11. Treći program HRT: “Petrićevo viđenje Platonove i Aristotelove filozofiju”, emitirano 10. mjesec 2001. (Hrvatski identitet)
12. “Vid, viđenje i spoznavanje”, III. Program HRT-a, emitirano 25.12. 07. i 1.1. 2008. (Hrvatski identitet)
13. “Nikola Kuzanski i hrvatski filozofi i teolozi humanizma i renesansne”, III. Program HRT-a, emitirano 4. 12. 2007. (Hrvatski identitet)
14. “Žena u renesansnoj filozofiji”, emit. u više navrata tijekom 2008. (Hrvatski identitet)
15. “Stellae novae” (Hrvatski identitet)
16. “Franjo Marković i etički sadržaj narodnih poslovica”, emitirano 11. travanj 2012. III. Program HRadija (Hrvatski identitet)