dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin / bibliografija

Objavljeni radovi

• Knjige:
1. Filozofska misao Frane Petrića (disertacija), Zagreb 1988.
2. Hrvatski renesansni aristotelizam, Zagreb 1993.
3. Magnum miraculum – homo Veliko čudo – čovjek, Zagreb 1995. (koautorstvo: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Marko Josipović)

• Uredničke knjige
4. Pavao Skalić: Epistemon (priredila, uvod i komentare sastavila Mihaela Girardi-Karšulin), Institut za filozofiju, Zagreb 2004. str. 401
5. Federicus Chrysogonus/Federik Grisogono: Speculum astronomicum/ Astronomsko zrcalo / Girardi-Karšulin, Mihaela; Perić, Olga (ur.). Zagreb: Institut za filozofiju, 2007 (paralelno kritičko izdanje).
6. Franciscus Patricius/Frane Petrić: Peripatetičke rasprave, svezak treći; Discussionum peripateticarum tomus tertius, Girardi-Karšulin, Mihaela; Perić, Olga (ur.). Zagreb: Institut za filozofiju, 2009. (paralelno kritičko izdanje).

 

• Izvorni znanstveni članci:
1. Matija Frkić: “Interpretacija tvorbe i tvorenja u Aristotela”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Prilozi) 3-4 (1976), 157-175.
2. “Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7-8, (1978), 85-129.
3. “Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metafizike”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 9-10 (1979), 237-255.
4. “Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u knjizi: ‘O nebeskoj supstanciji’ Matije Frkića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13-14 (1981), 7-30.
5. “Problem spoznaje u peripatetičkim istraživanjima Matije Frkića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17-18 (1983), 77-109.
6. “Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja teorijske znanosti (matematika, metafizika)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25-26 (1987), 31-69.
7. “Aristotelovo određenje tragičnog u horizontu njegove podjele na teorijsku, praktičku i poietičku znanost”, Filozofska istraživanja 27 (1988), 1293-1313.
8. “Petrićeva kritika Aristotelova pojma vremena”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29-30 (1989), 99-126.
9. “Cassirerova interpretacija renesansne astrologije, F. Grisogono i F. Petrić”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31-32(1990), 147-166.
10. “Begriff der Zeit in Petrić’s ‘neuer Philosophie'”, Synthesis philosophica, 9 (1990), 245-268.
11. “Cassirers Interpretation der Renaissanceastrologie, F. Grisogono und F. Petrić”, Studia historiae philosophiae Croaticae (Studia) 1 (1990), 59-81.
12. “Frane Petrić. Od ‘antropološkog’ problema do novoplatoničkog sustava”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33-34 (1991), 139-158. “Pavao Skalić. Eulogus ili o odvojenoj duši”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35-36, (1992), 27-39.
13. “Problem renesansnih anticipacija”, Filozofska istraživanja 45 (1992), 299-306.
14. “Pavao Skalić. Čovjek na razmeđi znanosti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37-38 (1993), 9-30.
15. “Petrić’s Interpretation of Aristotles Metaphysics”, Studia historiae philosophiae Croaticae 2 (1993), 119-136.
16. “Das Problem der Renaissancephilosophie als Antizipation der Neuzeit”, Synthesis philosophica, 15 (1993), 167-176.
17. “Das Problem der Renaissancephilosophie als Antizipation der Neuzeit”, Synthesis philosophica, 15 (1993), 167-176.
18. “Pavao Skalić. Filozofija između sinkretizma i paradoksa”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39-40 (1994), 117-130.
19. “Discussiones peripateticae između doksografije i povijesti filozofije kao filozofske discipline”, Filozofska istraživanja, 56-57 (1995), 157-168.
20. “Pavao Skalić. Teze o svjetovima i o znanostima”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41-42 (1995), 67-82
21. “Vrančićeva i Petrićeva kritika Metafizike”, Filozofska istraživanja 60(1996), 41-49.
22. “Pico della Mirandola”, Hrestomatija filozofije sv. 3, Filozofija renesanse (urednik Damir Barbarić, priređivač sveska E. Banić-Pajnić), Zagreb 1996., 189-203.
23. “Temeljni pojmovi Skalićeve rasprave Revolutio alphabetaria”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 43-44 (1996), 195-210.
24. “Die Discussiones peripateticae zwischen Doxographie und Philosophiegeschichte als philosophischer Disziplin”, Synthesis philosophica 22 (1996), 371-380.
25. “Petrićeva analiza principa prirodnih stvari”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 45-46 (1997), str. 55-79.
26. “Frane Petrić”, u knjizi: Hrestomatija filozofije sv. 9. (urednik Damir Barbarić, priređivač sveska Franjo Zenko) Starija hrvatska filozofija, Školska knjiga Zagreb 1997. str. 203-223.
27. “Principi prirodnih stvari: Aristotel- Petrić”, Filozofska istraživanja 68 (1998), str. 75-80.
28. “Skalićeva kontemplativna dijalektika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 47-48(1998), str. 59-77.
29. “Principi prirodnih stvari: Aristotel – Petrić”, Zbornik radova VI. međunarodnog simpozija “Dani Frane Petriša”, (urednica Ljerka Schiffler), Zagreb 1999. str. 173- 179. (Članak već objavljen pod br. 27.)
30. Petrić o sličnim principima prirodnih stvari, Filozofska istraživanja 72-73, god 19(1999), sv. 1-2, str. 37-41
31. “Aristotel i Petrić o pojmu kaosa i slučaja”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (49-50), Zagreb 1999. str. 75-97
32. “Renesansni pojam znanosti”, Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Zagreb 2000. str. 285-293
33. “Petrićs Analysis of the Principles of natural Things”, Studia historiae philosophiae Croaticae 4/1999. str. 49-75
34. “Aristoteles und Petrić ueber die Prinzipien der Naturdinge”, Synthesis philosophica 27-28, vol. 14, Zagreb 1999. str. 19-31
35. “Petrićev pojam vremena”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2 (51-52) Zagreb 2000, str. 95-118
36. “Petrićevo razumijevanje Platonove dijalektike”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (53-54) Zagreb 2001, str. 35-52
37. “Der Begriff der Zeit bei Petrić”, Synthesis philosophica 32, vol 16, Zagreb 2001. str. 267-290.
38. “O materiji nebeskog kruga”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (55-56) Zagreb 2002, str. 51-65
39. “Filozofiranje između istine i interpretacije”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (57-58) Zagreb 2003, str. 27-41
40. “Vuk-Pavlović o predsokratovcima”, Pavao Vuk-Pavlović, Život i djelo (Zbornik radova sa simpozija), Zagreb 2003. str. 205-210
41. “Frane Petrić”, u knjizi Kroatische Philosophie im europäischem Kontext, hrsg. v. Jure Zovko, Gardez! Sankt Augustin 2003, str. 43-66
42. “Filozofija” (koautorstvo: Erna Banić-Pajnić i Mihaela Girardi-Karšulin) u knjizi: Barok i prosvjetiteljstvo, Hrvatska i Europa sv. III. (uredio Ivan Golub, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska Knjiga, Zagreb 2003. str. 315-326.
43. “Petrićev pojam filodoksije”, Filozofija i filodoksija (Girardi-Karšulin, Mihaela; Kutleša Stipe, ur.), Zagreb 2004. str. 117-123.
44. “Aristoteles und Petrić ueber Begriffe des Chaos und des Zufalls”, Interpreting Tradition and Modernity (Banić-Pajnić, Erna; Blažetić, Laura; Girardi-Karšulin, Mihaela; Kordić, Ivan; Martinović, Ivica, ur.), Zagreb 2004. str. 35-64.
45. “Petrićevo tumačenje Platonove usporedbe s crtom”, Godišnjak za filozofiju 2/2004. str. 137-145.
46. “Polemika između Frane Petrića i Teodora Angeluccija”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (59-60) Zagreb 2004. str. 103-117.
47. “Petrićs Auslegung des Liniengleichnisses”, Platon ueber das Gute und die Gerechtigkeit – Plato on Goodnes and Justice – Platone sul Bene e sulla Giustizia (Barbarić, Damir ur.), Wuerzburg 2005. str. 203-209.
48. “Federik Grisogono (Federicus Chrysogonus) und der Begriff der nützlichen theoretischen Wissenschaft”, Prolegomena – Časopis za filozofiju. vol. 6 (.2007) , No 2; 279-294 (pregledni rad, znanstveni).
49. “Utjecaj Pietra Pomponazzija na Federika Grisogona: Grisogono između platonizma i aristotelizma”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. XXXIII (2007) , 1-2; 35-42 (članak, znanstveni).
50. “Petrić u sedamnaestom stoljeću”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine XXXIV (2008), 67-68; 1-2; 43-53 (članak, znanstveni).
51. “Petrićeva kritika Aristotelova pojma οὐσία u ‘Discussiones peripateticae'”, Cris – Časopis Povijesnog društva Križevci. XI (2009), 1; 177-186 (članak, znanstveni).
52. “Grisogonovo Astronomsko zrcalo (speculum astonomicum) i Zrcalo astronomije (Speculum astronomiae) Alberta Velikog”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine XXXVI (2010), 1-2 (71-72); 29-36 (članak, znanstveni).
53. “Petrićev Marinus Glaucus”, Filozofska istraživanja 30 (2010), 3; 497-500 (prethodno priopćenje, znanstveni).
54. “Skalićev spis Conclusiones i Pico della Mirandola”, Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. XV (2010), 1-2; 63-68 (članak, znanstveni).

 

Recenzije, prikazi i ostalo

– “M. Muccillo: La storia della filosofia presocratica nelle ‘Discussiones peripateticae’ di Francesco Patrizi da Cherso” (prikaz), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3-4 (1976), 235-236.
– Dvije knjige iz hrvatske filozofske baštine, Dubrovački horizonti 21 (1981), 191-193.
– “H. Diels: Predsokratovci” (prikaz) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19-20 (1984), 212 – 215.
– “Zvjezdane staze”, Oko, nova revija 10 (474) 15. 7. 1990, 36.
– “H. Dalmatin: Rasprava o bitima” (prikaz) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35-36 (1992), 266-268.
– Prikaz promocije knjige Erne Banić-Pajnić “Duhovnopovijesna raskršća”, Filozofska istraživanja 45 (1992), 570
– “Bibliografija djela o Frani Petriću”, (koautorstvo: Premec, Zenko, Girardi Karšulin, Schiffler), Studia historiae philosophiae Croaticae 2 (1993), 201-225.
– “Kronološki pregled istraživanja djela Frane Petrića u Hrvata”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37-38 (1993), 223-247.
– “A Chronological Survey of the Research into the Work of Frane Petrić with the Croats”, Studia historiae philosophiae Croaticae, 2 (1993), 17-43.
– Toma Akvinski, “Opuscula philosophica”, sv. I, priredio i preveo Augustin Pavlović, O. P. Demetra, Zagreb 1995., Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41-42 (1995), 340-343.
– “Matija Frkić”, Filozofski glasnik 3, 1995, str. 3-18.
– Marko Josipović, “Filozofijska misao Georgiusa Raguseiusa”, Filozofska istraživanja 60 (1996), 278-281.
– “Marko Josipović: Filozofijska misao Georgiusa Raguseiusa”, Synthesis philosophica 22 (1996), str. 465-469.
– Walter Biemel, “Gesammelte Schriften, Bd. 1. Schriften zur Philosophie”, Filozofska istraživanja 63 (1996), 997-1006.
– “Predstavljanje monografije o Hermanu Dalmatinu Žarka Dadića”, Filozofska istraživanja 63 (1996), str. 1008-1009.
– “Ljerka Schiffler: Frane Petrić – Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja”, Filozofska istraživanja 66 (1997), 821-824.
– “Matija Frkić”, natuknica u Hrvatskoj enciklopediji
– “Ljerka Schiffler: Frane Petrić – Franciscus Patricius, Od škole mišljenja do slobode mišljenja”, Synthesis philosophica 24 (1997), str. 583-587.
– “Hans Blumenberg: Begriffe in Geschichten”, Filozofska istraživanja 71, god. 18. sv. 4. Zagreb 1998. str. 1014-1015.
– “Stavovi i mišljenja o hrvatskoj filozofiji”, Scopus III, 1. ,br , 9-10/1998. str. 135.
– “Aristotel i aristotelizam” (Barbarić, Damir ur.) Prolegomena – Časopis za filozofiju – Journal of Philosophy 3 (2004), 2 str. 199 – 204.
– “Edmund Husserl: Filozofija kao stroga znanost” (preveo i predgovor napisao A. Pažanin), Prolegomena – Časopis za filozofiju – Journal of Philosophy 3 (2004), 1; str. 119-121.
– Eugen Fink, “Igra kao simbol svijeta”, (prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić), Prolegomena – Časopis za filozofiju – Journal of Philosophy 2 (2003), 1; str. 79-82.
– Girardi-Karšulin, Mihaela, “Filozofija i suvremenost”, Filozofska istraživanja, 31 (2011), 1; 229-232 (prikaz, znanstveni).

 

Prijevodi

– Hanna Barbara Gerl, “Humanistička i geometrijska filozofija jezika. Promjena paradigme od Leonarda Brunia do Frane Petrića” (prijevod) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 9-10 (1979) 139-160.
– Ernesto Grassi, “Pripada li Frane Petrić specifičnoj humanističkoj tradiciji”, (prijevod), pogovor u knjizi “Frane Petrić: Deset dijaloga o retorici”, Pula – Rijeka 1983.
– Jürgen Mittelstraß, “Priroda i duh u Hegelovoj prirodnoj filozofiji”, (prijevod) Godišnjak za povijest filozofije (Godišnjak) 6 (1988) 93-107
– Manfred Baum, “Spoznaja prirode i metafizika u Hegela”, (prijevod), Godišnjak 6 (1988) 13-18.
– “Frane Petrić: Peripatetičke rasprave”, svezak treći; Discussionum peripateticarum tomus tertius / Girardi-Karšulin, Mihaela; Perić, Olga (ur.), Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin (prev.) Zagreb, Institut za filozofiju, 2009. (paralelno kritičko izdanje).

 

Referati na znanstvenim skupovima

1979. Internacionalni simpozij na Cresu povodom 450. godišnjice rođenja hrvatskog filozofskog mislioca Frane Petrića
1990. Renaissancephilosophie und neuzeitliches Denken III, IUC Dubrovnik
1992. Simpozij HFD, Hrvatska filozofija. Tradicija i suvremenost, Zagreb
1994. Znanstveni skup Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije, Zagreb, Institut za filozofiju
1994. Dani Frane Petriša, Cres. HFD
1997. Dani Frane Pertiša, Cres, HFD
1998. Dani Frane Petriša, Cres, HFD
1999. Dani Frane Petrića, Cres, HFD
1999. Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb
2000. Dani Frane Petrića, HFD Cres
2000. Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu, Institut za filozofiju, Zagreb
2001. Dani Frane Petrića, HFD Cres
2001. Pavao Vuk-Pavlović, Institut za filozofiju i HAZU, Zagreb
2002. Gučetić, renesansna misao, ekologija, Odjel za filozofiju Matice hrvatske Trsteno
2002. Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb
2003. Cognition and Interpretation, Institut za filozofiju, Zagreb
2004. Platon über das Gute und die Gerechtigkeit, UPF
2004. Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, HAZU
2005. Hrvatska filozofska baština – U povodu 30. obljetnice časopisa Prilozi – Institut za filozofiju, Zagreb

Uređivanje

– Urednica sam zbornika Studia historiae philosophiae Croaticae, Zagreb 2/1993. i 3/1996
– Urednica sam knjige: Erna Banić-Pajnić, Petrićev put, Institut za filozofiju, Zagreb

Nastavna djelatnost
Od 1994. do 2005. predavač sam na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nekoliko mojih eseja pročitano je na III programu u emisiji Hrvatski identitet.

 

Recenzije o meni

Filip Grgić, Mihaela Girardi Karšulin, “Filozofska misao Frane Petrića”, Filozofska istraživanja 29(1989), 697-699.

Josip Burušić, “Hrvatski doprinos duhovnoj Europi”, Vjesnik 18. 8. 1994.

“Dario Škarica: E. Banić-Pajnić, M. Girardi Karšulin, M. Josipović: Magnum miraculum homo”, Studia historiae philosophiae Croaticae 3 (1996), 253-264.

Marko Josipović, “Prilog istraživanju renesansnog aristotelizma u Hrvata”, M. Girardi Karšulin, Hrvatski ranesansni aristotelizam, Vrhbosnensia 1 (1997), 148-153.

Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, “Hrvatski renesansni aristotelizam”, Filozofska istraživanja 66 (1997), 824-828.

Franjo Zenko: Franciscus Patricius / Frane Petrić, “Discussionum peripateticarum”, tomus tertius / “Peripatetičke rasprave”, svezak treći; Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić (ur.); Filozofska istraživanja 117-118 (1-2/2010), str. 336-339.

Branka Grbavac, “Franciscus Patricius/Frane Petrić: Discussionum peripateticarum”, tomus tertius/ “Peripatetičke rasprave”, svezak treći, prir. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić, prev. Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 2009., 406 str. Zbornik OPZ HAZU, vol. 28. Zagreb 2010. str. 253-254.

Zrinka Novak, “Federicus Chrysogonus/Federik Grisogono:Speculum astronomicum/Astronomsko zrcalo”, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić, prev.Tomislav Ćepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. 291 str. Zbornik OPZ HAZU, vol. 26. Zagreb 2008. str. 342-344.

Nino Zubović, “Pavao Skalić, Epistemon” (latinski i hrvatski) uvod i komentare sastavila Mihaela Girardi-Karšulin, preveli Ivan Kapec i Neven Jovanović, Institut za filozofiju, Zagreb 2004, 401 str. (prikaz knjige), Prolegomena, časopis za filozofiju, Vol. 3, No 2, str. 208-213.

Metesi Deronjić, Željka, “Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave”, svezak treći (ur. M. Girardi-Karšulin, O. Perić, prev. T. Ćepulić, M. Girardi-Karšulin), Prolegomena: časopis za filozofiju (1333-4395) 10 (2011), 2; 323-328 (prikaz dvojez. izdanja (lat. – hrv.) trećeg sveska Petrićevih Peripatetičkih rasprava.)