dr. sc. Ivan Kordić / životopis

Rođen sam 1951. godine u Vionici (Čitluk), Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio sam u Vionici, Tepčićima i Čitluku. Klasičnu gimnaziju sam pohađao u Visokom, gdje sam 1970. godine maturirao. U Sarajevu sam 1973. započeo studij teologije, a 1975. sam ga nastavio u Freiburgu (Njemačka), te upisao i studij filozofije. Godine 1978. diplomirao sam iz teologije (kod Karla Lehmanna o kristologiji Hansa Künga), 1981. magistrirao (kod Wernera Beierwaltesa o antropologiji Karla Jaspersa), a 1987. postigao doktorat iz filozofije (kod Michaela Elsässera o hermeneutici Matije Vlačića). Od 1981. do 1992. radio sam kao gimnazijski profesor u Freiburgu, Singenu i Konstanzu, a od godine 1992. zaposlen sam na Institutu za filozofiju u Zagrebu, gdje sam godine 2005. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Od akademske godine 1993/94. na Filozofskom fakultetu D. I. u Zagrebu povremeno predajem kolegije: prirodne religije, metodika nastave religijske kulture i mistika, te držim seminare (K. Japsers, K. Vasilj, M. Heidegger, Rasprava J. Ratzinger – J. Habermas, itd.), a od godine 2000. predajem filozofijske kolegije i držim seminare na Sveučilištu u Mostaru. Tu sam od godine 2006. pročelnik Studija filozofije i Poslijediplomskog studija Jezik i kulture u kontaktu.

Od akademske godine 1994/95. do 1999/2000. predavao sam filozofiju religije na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1995/96. predajem filozofiju religije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tu od godine 1997/98. predajem srednjovjekovnu i suvremenu filozofiju, te držim brojne seminare (Kant, Jaspers, Heidegger, Toma Akvinski, Augustin, Schleiermacher itd.), a od 1995. do 2003. bio sam voditelj Hrvatskih studija.

Sudjelovao sam na brojnim međunarodnim i nacionalnim simpozijima – u Dubrovniku, Mannheimu, Cresu, Zadru, Lausanne, Sarajevu, Labinu, Mostaru, Splitu i Zagrebu, te održao brojna predavanja i priopćenja.

Bio sam nakladnik i urednik brojnih izdanja Hrvatskih studija, član sam uredništva međunarodnog časopisa Studia hermeneutica, urednik niza Instituta za filozofiju Philosophical topics, jedan od utemeljitelja i član Udruge za promicanje filozofije, te pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske.

Do sada sam bio mentor pri izradbi preko 30 diplomskih radova, te nastavnik, mentor i komentor na Poslijediplomskom studiju filozofije na Hrvatskim studijima i na Fakultetu filozofsko-humanističkih znanosti u Mostaru.

Bio sam član povjerenstva Ministarstva prosvjete za nastavu etike, kao i član Hrvatskog povjerenstva UNESCO-a. Predsjednik Tuđman dodijelio mi je odličje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Bio sam istraživač na znanstvenom projektu Filozofija i teologija Matije Vlačića Ilirika, te glavni istraživač na temi Filozofija, religija i teologija u Vlačića i Jaspersa, na projektu Hrvatska filozofija u europskom kontekstu, kao i na projektu Filozofska hermeneutika M. Vlačića i M. Heideggera.

Bavim se i prevođenjem s njemačkog na hrvatski (i obrnuto) i s latinskog na hrvatski, publicističkom djelatnošću, komentiranjem aktualnih društvenih i političkih gibanja i pojava, kao i religijsko-teoloških tema.

Trenutno sam voditelj projekta “Heideggerova kritika onto-teološkog ustroja metafizike”.

U lipnju 2008. godine Senat Sveučilišta u Mostaru potvrdio je moj izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – na kolegijima “Srednjovjekovna filozofija” i “Metafizika”.

U siječnju 2009. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je moj izbor u zvanje redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

U svibnju 2010. izabran sam na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u drugom, trajnom izboru, u području humanističkih znanosti, polje filozofija.

U siječnju 2014. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je da sam na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog profesora u području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije.

U mirovini sam od 1. siječnja 2017.

Na svojoj sjednici od 5. srpnja 2017. Znanstveno vijeće Instituta za Filozofiju donijelo je Odluku o dodjeli počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika.