dr. sc. Ivica Martinović / bibliografija

(izbor)

Knjige
1. Boškovićevci na hrvatskim filozofskim učilištima 1770.-1834. (Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010), 173 pp., ISBN 978-953-7395-29-2
2. Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća (Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011), 544 pp., ISBN 978-953-7395-34-6

Odabrani znanstveni članci
1. “Galileiev paradoks o jednakosti točke i crte u prosuđivanjima Stjepana Gradića i Ruđera Boškovića”, u: Žarko Dadić (ur.), Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću (Zagreb: Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1985), pp. 49-70.
2. “Bilješke Boškovićevih predavanja iz astronomije akademske godine 1754./55.”, u: Nenad Janković i Žarko Dadić (ur.), Zbornik radova VII nacionalne konferencije astronoma Jugoslavije (Beograd: Astronomsko društvo “Ruđer Bošković”, 1985), pp. 91-93.
3. “Pretpostavke za razumijevanje geneze Boškovićevih ideja o neprekinutosti i beskonačnosti: kronologija radova, povijesna samosvijest, tematske odrednice”, Vrela i prinosi 16 (1986), pp. 3-22.
4. “Boškovićev prijepor o jednostavnosti pravca iz 1747. godine: izrečeni i prešućeni argumenti”, Vrela i prinosi 16 (1986), pp. 167-179.
5. “Temeljna dedukcija Boškovićeve filozofije prirode”, u: Valentin Pozaić (ed.), Filozofija znanosti Ruđera Boškovića (Zagreb: FTI, 1987), pp. 57-88. Engleski prijevod: “The fundamental deductive chain of Bošković’s natural philosophy”, u: Valentin Pozaić (ed.), The philosophy of science of Ruđer Bošković(Zagreb: FTI, 1987), pp. 65-99.
6. “Boscovich’s ‘model of atom’ from 1748”, u Michele Bossi and Pasquale Tucci (eds), Bicentennial commemoration of R. G. Boscovich, Milano, September 15- 18, 1987: Proceedings (Milano: Unicopli, 1988), pp. 203-214.
7. “Bošković’s choice of method at the beginning of his mathematical career”, Dijalektika 23 (1988), br. 3-4, pp. 57-71. Hrvatski prijevod: “Boškovićev izbor matematičke metode g. 1740.”, u: Filip Grgić (ur.),Godišnjak za filozofiju 2003. (Zagreb: Institut za filozofiju, 2003), pp. 91- 108.
8. “Bošković o svojoj teoriji silâ: od sentencije do teorije prirodne filozofije”, Filozofska istraživanja 9 (1989), pp. 1479-1487. Engleski prijevod: “Bošković on his own theory of forces: from a sentence to the theory of forces”, Synthesis Philosophica 4 (1989), pp. 533-542.
9. “Theories and inter-theory relations in Bošković”, International Studies in the Philosophy of Science 4 (Oxford, 1990), pp. 247-262.
10. “Bošković’s theory of the transformations of geometric loci: program, axiomatics, sources”, u Žarko Dadić (ed.), Proceedings of the international symposium on Ruđer Bošković: Dubrovnik, 5th – 7th October 1987 (Zagreb: JAZU, 1991), pp. 79-86.
11. “Cavalieri, Fabri i Gradić o Galileievu paradoksu posude”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 30 (1992), pp. 79-91.
12. “Filozofska i prirodoznanstvena istraživanja hrvatskih isusovaca od Markantuna de Dominisa do Josipa Franje Domina”, u: Isusovačka baština u Hrvata (Zagreb: Muzejsko-galerijski centar, 1992), pp. 77-86.
13. “Rana recepcija Boškovićeve filozofije prirode: ‘slučaj Benvenuti'”, Filozofska istraživanja 12 (1992), pp. 957-981. Engleski prijevod: “The early reception of Bošković’s natural philosophy: The Benvenuti case”, Synthesis Philosophica 8/16 (1993), pp. 307-333.
14. “Hidrotehničke ekspertize Ruđera Boškovića”, Naše more 40 (1993), pp. 61-75. Engleski prijevod: “Ruđer Bošković’s expert analyses in hydraulic engineering”, u: Valentin Pozaić (ed.), Jesuits among the Croats: Proceedings of the international symposium “Jesuits in the religious, scientific and cultural life among the Croats October 8-11, 1990” (Zagreb: Institute of Philosophy and Theology SJ, 2000), pp. 65-87.
15. “Boškovićeva neostvarena teorija infinitezimalâ: između nacrta teorije i primjene metode”, Filozofska istraživanja 13 (1993), pp. 453-474.
16. “Epigrami Ruđera Boškovića”, Dubrovnik 4 (1993), br. 3, pp. 93-120.
17. “Ontički red u opisima Hermana Dalmatina”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19 (1993), pp. 9-30. Engleski prijevod: “The ontic order in descriptions of Hermann of Dalmatia”, Studia historiae philosophiae Croaticae 3 (1996), pp. 69-91.
18. “Boškovićeva funkcija za utrošak voska pri izgradnji pčelinjega saća”, Ekonomska misao i praksa 2 (1993), pp. 37-55.
19. “Quantitas inassignabilis: jezik i spoznaja u Boškovićevu pristupu infinitezimalima”, Filozofska istraživanja 13 (1993), br. 51, pp. 745-754.
20. “Boscovich on the problem of generatio velocitatis: Genesis and methodological implications”, u: Piers Bursill-Hall (ed.), R. J. Boscovich: Vita e attività scientifica / His life and scientific work (Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993), pp. 59-79.
21. “Sloboda u promišljanjima Ruđera Boškovića”, u Marijan Steiner (ur.), Synthesis theologica: Zbornik u čast p. Rudolfa Brajičića SJ u povodu 75. obljetnice života (Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1994), pp. 479-491.
22. “Hrvatska prirodnofilozofska baština 18. stoljeća”, Filozofska istraživanja 15 (1995), pp. 3-43.
23. “Humanist, filozof i teolog Juraj Dragišić”, Dubrovnik n.s. 6 (1995), br. 4, pp. 213-232.
24. “Ispravci i dopune uz bibliografiju Ruđera Josipa Boškovića (1)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21 (1995), pp. 151-219.
25. “Dva dragocjena a nezapažena prinosa hrvatskih istraživača o Jurju Dragišiću”, Filozofska istraživanja 16 (1996), pp. 509-527.
26. “Ljetopis života i djela Nikole Vitova Gučetića”, Dubrovački horizonti 36 (1996), pp. 23-33.
27. “Stihovi Rajmunda Kunića o Ruđeru Boškoviću”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996), pp. 151-184.
28. “Poezija Rajmunda Kunića u rukopisnom zborniku hrvatskih latinista iz knjižnice braće Stulli”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996), pp. 49-71.
29. “Petrićeva prosudba Aristotelove prirodne filozofije”, Obnovljeni život 52/1 (1997), pp. 3-20. Engleski prijevod: “The evaluation of Aristotle’s natural philosophy in Petrić’s Discussiones peripateticae“, Studia historiae philosophiae Croaticae 4 (1999), pp. 77-95.
30. “Kasnorenesansni filozof Nikola Vitov Gučetić”, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 6 (1997), pp. 203-225.
31. “Amerika – izazov za geodeta Ruđera Boškovića”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997), pp. 173-184.
32. “Stjepan Gradić on Galileo’s paradox of bowl”, Dubrovnik Annals 1 (1997), pp. 31-69. 4
33. “Apparatus ad philosophiam Antonija Possevina i Petrić”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 277-286.
34. “Kako je Dominis pisao Petrićevo prezime?”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 315- 322.
35. “Patriciana u knjižnici Toma Basseglija 1792.”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 193-211.
36. “Petrić i Kircher”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 333-342.
37. “Rane hrvatske prouke Petrićeva djela (1624.-1811.): Dominis, Baglivi, Michieli Vitturi”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 212-247.
38. “Uspoređujući nacrt Panaugije u Petrića i Komenskoga”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 346-352.
39. “Rađanje ‘Ujedinjene Amerike’ – diplomatski izazov za Ruđera Boškovića”, Zbornik znanstvenog skupa Diplomacija Dubrovačke Republike, Zbornik Diplomatske akademije 3 (Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske – Diplomatska akademija, 1998), pp. 265-271. Engleski prijevod: “The Birth of ‘United America’: A Diplomatic Challenge for Ruđer Bošković”, u: International symposium Diplomacy of the Republic of Dubrovnik, edited by Svjetlan Berković, Diplomatic Academy Year-Book 3 (1998) (Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 1998), pp. 281-287.
40. “Kajkavska Abeczevicza iz 1746. godine – dosad nepoznato djelo Jurja Muliha”, Vrela i prinosi 21 (1997), pp. 193-268.
41. “Književni žanrovi hrvatskih filozofa od Stojkovića do Boškovića”, u: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata , a cura di Fedora Ferluga Petronio (Udine: Università degli Studi di Udine / Forum, 1999), pp. 107-116.
42. “Uz Petrićev Index Pancosmiae“, Filozofska istraživanja 19 (1999), pp. 139- 191.
43. “Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća”, u: Pavo Barišić (ur.), Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije (Zagreb: Institut za filozofiju, 2000), pp. 69–151.
44. “Marulićev etički nauk o miru”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 26 (2000), pp. 17-57.
45. “Recepcija Boškovićeve prirodne filozofije u Princetonu (1844-1846)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27 (2001), pp. 147-162.
46. “Prirodnofilozofska gledišta Stjepana Bašića 1771.”, Prirodoslovlje 1/1 (2001), pp. 121-146.
47. “Petrićeva uporaba atomističkih argumenata u prosudbi Johna Henrya”, Filozofska istraživanja 22/1 (2002), pp. 287-300. 5
48. “Optička rasprava Marka Antuna de Dominisa: geneza, metodologija, značenje”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 28 (2002), pp. 67-145.
49. “Spinozina filozofija Boga u tumačenju Pavla Vuk-Pavlovića”, u: Pavo Barišić (ur.), Pavao Vuk-Pavlović – život i djelo (Zagreb: HAZU i Institut za filozofiju, 2003), pp. 197-204.
50. “Izvori Marka Antuna de Dominisa u raspravi Euripus seu de fluxu et refluxu maris“, u: Marcus Antonius de Dominis / Marko Antun de Dominis, Opera physica / Radovi iz fizike, uredili Ante Maletić i Darko Novaković (Zagreb: HAZU; Split: Lamaro, 2005), pp. 294-324.
51. “Frane Petrić o Marku Polu”, u: Branko Vujanović, Lucidar Marka Pola (Zagreb: Denona, 2007), pp. 209-228.
52. “Boškovićevci na hrvatskim filozofskim učilištima od 1770. do 1834.”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34 (2008), pp. 121-216.
53. “Hrvatsko logičko nazivlje u Habdelićevu Dikcionaru“, u: Katja Matković Mikulčić (ur.), Znanstveni skup o Jurju Habdeliću (Velika Gorica: Gradska knjižnica Velika Gorica, 2009), pp. 137-156.
54. “Riječanin Josip Zanchi o Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu”, Filozofska istraživanja 29 (2009), pp. 689-707.
55. “Latinski i latinisti u XIX. stoljeću”, u: Mislav Ježić (gl. ur.), Hrvatska i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, Svezak IV. Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće) (Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2009), pp. 285-303.
56. “Petrićevi prigovori Aristotelovu pojmu neprekidnine”, Filozofska istraživanja 30 (2010), pp. 467-485.
57. “Odjeci de Dominisova objašnjenja dúge na sveučilištima u Beču, Trnavi i Grazu (1755-1775)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 36 (2010), pp. 49-90.

Pretisak
Godine 1997. objavio sam pretisak prve kajkavske početnice koju sam pronašao u Dubrovniku: Juraj Mulih, Abeczevicza (Zagreb, 1746; Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU; Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU, 1997), s mojim pogovorom na pp. 73-80.

Editio princeps
Godine 2008. priredio sam editio princeps poeme San ljuveni Vice Petrovića koju sam pronašao među nezavedenim rukopisima u Knjižnici Male braće u Dubrovniku: Vice Petrović, San ljuveni (Dubrovnik: Vlastitom nakladom, 2008), s mojim pogovorom “San ljuveni hrvatskoga pjesnika Vice Petrovića”, pp. 36-44.

Izložbe i katalozi
U sklopu programa znanstvenog skupa o polihistoru Stjepanu Gradiću povodom 300. obljetnice njegove smrti 10-11. listopada 1983. u Dubrovniku postavio sam u Galeriji “Sebastian” izložbu rukopisne, knjižne, spomeničke i umjetničke građe, te objelodanio katalog izložbe: Ivica Martinović, Stjepan Gradić: život i djelo (Dubrovnik, 1983), 36 pp.
U sklopu izložbe Isusovačka baština u Hrvata u Muzejskom prostoru u Zagrebu (28. 12. 1992. – 28. 4. 1993.) bio sam autor dionice “Ruđer Bošković” (rijetke knjige, isprave, prepiska, zemljovidi, nacrti instrumenata, portreti, grafike), te zadužen za tematsku cjelinu “Filozofska i prirodoznanstvena istraživanja hrvatskih isusovaca od Markantuna de Dominisa do Josipa Franje Domina”. Isusovačka baština u Hrvata (Zagreb: MGC, 1992), moji tekstovi na pp. 77-97 (sintetički prikaz o filozofima i prirodoznanstvenicima do kraja 18. stoljeća), 274-289 (Bošković).
Prigodom 59. Kongresa P.E.N.-a u Dubrovniku g. 1993. postavio sam izložbu Ruđer Bošković (1711-1787) u Palači Sponza, sastavljenu pretežito od građe iz dubrovačkih arhiva i knjižnica i popraćenu katalogom na engleskom jeziku: Ivica Martinović, Ruđer Bošković (Dubrovnik: Croatian PEN Centre & The Bridge, 1993), 27 pp.
Godine 1996. sudjelovao sam u izložbenom projektu “Znanost u Hrvata” u Klovićevim dvorima u Zagrebu napisavši za katalog tekstove i odabravši kataloške jedinice o Kotruljeviću, Gučetiću, Volčiću, de Dominisu, Getaldiću, Gradiću, Ohmućeviću, Boškoviću, Šimunu Stratiku i hrvatskim didaktičkim pjesnicima 18. stoljeća: Znanost u Hrvata 1 (Zagreb: MGC, 1996), moji tekstovi na pp. 55-56 (Kotruljević), 99 (Grisogono), 108-109 (Kotruljević), 117-121 (Gučetić), 147-150 (Vicko Volčić), 156- 158 (de Dominis i Getaldić), 161-164 (Gradić), 165-168 (Petar Damjan Ohmućević), 191-192 (Bošković), 193-203 (didaktički pjesnici 18. stoljeća), 233 i 235-240 (Šimun Stratik), 400-409 (de Dominis), 410-424 (Getaldić), 439-481 (Bošković).
Tijekom znanstvenoga skupa “Petrić – platonizam – aristotelizam” u Cresu 2003. bio sam autor izložbe “De Dominis vs. Patricius”. Ista je izložba upriličena 2004. o Petrićevu rođendanu 25. travnja u Zadru. Ivica Martinović, “De Dominis vs. Patricius”, u: Hrvoje Jurić (ur.), 12. Dani Frane Petrića (Zagreb: HFD, 2003), pp. 147-164.

Odabrani prijevodi s latinskoga
1. Ruđer Josip Bošković, “Epigrami”, Dubrovnik 4/3 (1993), pp. 79-92. Preveo s latinskoga.
2. Franciscus Patricius / Frane Petrić, “Index Pancosmiae / Kazalo Pancosmije”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 152-178. Priredio i emendirao izdanje i preveo s latinskoga.
3. Ivica Martinović, “Od Telesija do Fortisa: znameniti odjeci Petrićeva djela 1572.- 1771.”, Dubrovnik8/1-3 (1997), pp. 249-384; 20 odabranih odlomaka preveo s latinskoga i talijanskoga. S latinskoga prevedeni: Bernardino Telesio, Antonio Persio, Justus Lipsius, Antonio Possevino, Johannes Kepler, Francis Bacon, Marko Antun de Dominis, Jan Amos Komenský, Pierre Gassendi, Gottfried Wilhelm Leibniz i Đuro Armeno Baglivi.
4. Marko Antun de Dominis, “Eurip ili o plimi i oseci mora”, s latinskog preveo Ivica Martinović, u: Marcus Antonius de Dominis / Marko Antun de Dominis, Opera physica / Radovi iz fizike, uredili Ante Maletić i Darko Novaković (Zagreb: HAZU; Split: Lamaro, 2005), pp. 189-293.

Filmski scenariji o hrvatskim velikanima
1. Godine 1997. napisao sam filmski scenarij “Ruđer Bošković” za film u produkciji Obrazovno-znanstvenog programa Hrvatske televizije, premijerno prikazan una Boškovićev rođendan 18. svibnja 1998.
2. Godine 1998. za isti sam program Hrvatske televizije napisao filmski scenarij “Marin Getaldić”. Film je snimljen i premijerno prikazan tijekom 1999.
3. Godine 1998. za isti sam program Hrvatske televizije napisao filmski scenarij “Frane Petrić”. Film je snimljen i premijerno prikazan tijekom 1999.

Suradnja u Leksikonu hrvatskih pisaca (2000)
Za Leksikon hrvatskih pisaca (Zagreb: Školska knjiga, 2000), koji su uredili Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković, napisao sam sljedeće natuknice o hrvatskim filozofima, znanstvenicima ili latinskim pjesnicima:
1. “Bošković, Ruđer”, pp. 93-94.
2. “De Dominis, Marko Antun”, pp. 160-161.
3. “Dragišić, Juraj”, pp. 188-189.
4. “Kunić, Rajmund”, pp. 410-412.
5. “Stay, Benedikt”, pp. 666-668.
6. “Stay, Frano”, p. 668.
7. “Stay, Kristo”, pp. 668-669.
8. “Zamanja, Bernard”, pp. 797-799.

Sudjelovanje u izdavačkom projektu
Croatica: hrvatski udio u svjetskoj baštini (2007)
U izdavačkom projektu Croatica: Hrvatski udio u svjetskoj baštini (Zagreb: Profil, 2007), koji je osmislio i uredio Neven Budak, sudjelovao sam sljedećim člancima o hrvatskim filozofima:
1. “Herman Dalmatin”, pp. 110-115.
2. “Benedikt Kotruljević”, pp. 170-175.
3. “Juraj Dragišić”, pp. 214-219.
4. “Frane Petrić”, pp. 295-299.
5. “Ruđer Bošković”, pp. 378-385.
6. “Rajmund Kunić i Bernard Zamanja, prevoditelji Homerovih epova”, pp. 386- 391.
7. “Didaktički epovi hrvatskih latinista 18. stoljeća”, pp. 392-397.

Uređivanje tematskih blokova u časopisima
1. Godine 1989. uredio sam tematski blok o Boškoviću u časopisu Filozofska istraživanja: “Ruđer Josip Bošković: Filozofija i znanost”, Filozofska istraživanja 9/32-33 (1989), pp. 1320-1523.
2. Godine 1989. uredio sam tematski blok o Boškoviću na engleskom u časopisu Synthesis philosophica: “Ruđer Josip Bošković: Philosophy and Science”, Synthesis Philosophica 4/8 (1989), pp. 509-680.
3. Godine 1991. na prijedlog urednika dr. Iva Perića priredio sam 17 članaka sa znanstvenog skupa Prirodoznanstvena baština Dubrovnika za izdanje u Analima: Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991), pp. 117-267.
4. Godine 1996. uredio sam tematski broj Anala o Rajmundu Kuniću o 200. obljetnici pjesnikove smrti. “Rajmund Kunić (1719-1994), pjesnik i prevoditelj”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996), pp. 7-232.
5. Godine 1997. uredio sam tematski trobroj Dubrovnika o Petriću: “Frane Petrić – o 400. obljetnici smrti hrvatskoga renesansnog filozofa”, Dubrovnik 8/1-3 (1997), pp. 5-630.
6. Godine 1999. u časopisu Filozofska istraživanja uredio sam tematski blok o Frani Petriću: “Petrićeva misao od etike do prirodne filozofije”, Filozofska istraživanja 19 (1999), pp. 3-191.
7. Godine 2001., nakon što sam kao procjenitelj sudjelovao u otkupu Gundulićevih rukopisa za Znanstvenu knjižnicu u Dubrovniku, uredio sam u časopisu Dubrovnik kritičko izdanje: Ivan Šiškov Gundulić, “Suze i tužbe Radmilove”, Dubrovnik 12/2 (2001), pp. 5-129.
8. Godine 2001. uredio sam i tematski blok o Ivanu Šiškovu Gunduliću: “Ivan Šiškov Gundulić (2)”, Dubrovnik 12/3 (2001), pp. 5-64.
9. Godine 2010. u časopisu Filozofska istraživanja uredio sam tematski blok o Frani Petriću: “Frane Petrić i renesansne filozofske tradicije”, Filozofska istraživanja 30 (2010), pp. 355-524.

Uređivanje knjige sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa
1. Ivica Martinović i Ivana Zagorac (ur.), 16. Dani Frane Petrića (Zagreb: HFD, 2007). Uredio: uvodnik na pp. 16-18, program skupa “Petrić i renesansne filozofske tradicije” na pp. 33-39, sažetke skupa na pp. 145-192, adresar skupa na pp. 203-206.
2. Ivana Zagorac i Ivica Martinović (ur.), 17. Dani Frane Petrića (Zagreb: HFD, 2008). Uredio: uvodnik na pp. 22-24, program skupa “Petrić i renesansne filozofske tradicije” na pp. 43-49, sažetke skupa na pp. 187-248, adresar skupa na pp. 261-264.
3. Ivana Zagorac i Ivica Martinović (ur.), 18. Dani Frane Petrića (Zagreb: HFD, 2009). Uredio: uvodnik na pp. 17-19, program skupa “Petrić i renesansne filozofske tradicije” na pp. 37-41, sažetke skupa na pp. 149-196, adresar skupa na pp. 207-209.
4. Ivana Zagorac i Ivica Martinović (ur.), 19. Dani Frane Petrića (Zagreb: HFD, 2010). Uredio: uvodnik na pp. 17-19, program skupa “Petrić i renesansne filozofske tradicije” na pp. 41-45, sažetke skupa na pp. 189-220, adresar skupa na pp. 235-237.