dr. sc. Pavo Barišić / bibliografija

I. Knjige
1. Dijalektika običajnosti. Utemeljenje filozofije prava u Hegela, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1988.
2. Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 1992.
3. Filozofija prava Ante Starčevića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1996.

II. Knjige i zbornici (urednik/koautor)
1. Ante Starčević, Djela I, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1995.
2. Immanuel Kant, Metafizika ćudoređa, Matica Hrvatska, Zagreb, 1999.
3. Ante Starčević, Izabrana djela, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
4. Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za fillozofiju, Zagreb, 2000.
5. Pavao Vuk-Pavlović – život i djelo, HAZU – Institut za filozofiju, Zagreb, 2003.
6. Demokracija i etika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005.
7. Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2006.

III. Radovi u inozemnim publikacijama
1. “Dialektik der Sittlichkeit”, u: Philosophisches Jahrbuch, Freiburg/München, 96/2 (1992), 314-327.
2. “Weltbegriff zwischen Geist und Natur”, u: Hegel-Jahrbuch (1990), 75-80.
3. “Timo Bautz, Hegels Lehre von der Weltgeschichte”, u: Philosophisches Jahrbuch 99/I (1992), 204-207.
4. “Staat und Nation bei Ante Starčević”, u: Zeitschrift für Politik, München, 3 (1996), 304-324. “Država i nacija u Ante Starčevića”, Filozofska istraživanja 50 (3-1993), 505-522.
5. “Die Ohnmacht der Natur bei Hegel”, u: Mensch und globale Ökotopie im 21. Jahrhundert, Keimyung University, Taegu (S. Korea), 1996. “Nemoć prirode u Hegela”, Filozofska istraživanja 64 (1/1997), 125-36.
6. “Gedenktage in Kroatien als Medium der Geschichtserzählung”, in: Gedenktage in Mitteleuropa, Wien, 1996.
7. “Freiheit und Menschenrechte bei Hegel”, Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik – Die Politik der Kunst. Hegel-Jahrbuch (2000), 139-148. Prijevod na japanski: “Hegel o slobodi i ljudskim pravima”, u: Godišnjak za filozofsko istraživanje. Nishinomiya (Japan), XXXVII, 1 (2003), 207-230.
8. “Leben im Horizont der Ethik”, u: Bioethik und kulturelle Pluralität, Ante Čović & Thomas Sören Hoffmann (ur.), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2005.
9. “Pluriperspektivismus – Grundbedingung oder Ausblendung der Wahrheit?”, Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus/Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism. Beiträge des 4. Südosteuropäischen Bioethik-Forums/Proceedings of the 4th Southeast European Bioethics Forum. Hrsg. von Ante Čović, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2011., 54-66. “Pluriperspektivizam – temeljni uvjet ili zatamnjenje istine?”, ur. Velimir Valjan, Integrativna bioetika i interkulturalnost, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009., 25-38.

IV. Radovi na stranim jezicima
1. “Gegenwärtige Rechtsphilosophie und der Begriff der Sittlichkeit”, Synthesis philosophica 5 (1/1988), 263-278. “Suvremena filozofija i pojam običajnosti”, Filozofska istraživanja 19 (4/1986), 1137-1148.
2. “Das Konzept der Rechtsphilosophie bei Antun Ferdinand Albely”, Studia historiae philosophiae Croaticae 1 (1990), 157-166. “Koncept filozofije prava Antuna Ferdinanda Albelyja”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29-30 (1989), 161-169.
3. “Editorial. Croatian Philosophy”, Synthesis philosophica 15 (1/1993), 3-6.
4. “Philosophy of State in Ante Starčević”, Synthesis philosophica 16 (2/1993), 353-369. “Filozofija države Ante Starčevića”, Filozofska istraživanja 45 (2/1992), 367-382.
5. “Nationalstaat in Mitteleuropa”, Synthesis philosophica 18 (2/1994), 303-317. “Nacionalna država u Srednjoj Europi”, Filozofska istraživanja 55 (4/1994), 687-699.
6. “Starčević’s Political Rhetoric”, Studia historiae philosophiae Croaticae 3 (1996), 223-250. “Starčevićeva politička retorika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39-40, (1994), 217-242.
7. “Freedom in the Light of Reason”, Synthesis philosophica 26 (1998), 521-546. “Sloboda u svjetlu uma”, Filozofska istraživanja 67 (4/1997), 1027-1048.
8. “Understanding Time in Contemporary Philosophy”, Synthesis philosophica 32 (2/2001), 153-170. “Razumijevanje vremena u suvremenoj filozofiji”, Filozofska istraživanja 81-82 (2-3/2001), 225-239.
9. “Philosophy of Time”, Synthesis philosophica 32 (2/2001), 3-5.
10. “Ethische Grundlagen der Demokratie”, Synthesis philosophica 35-36 (1-2/2003), 341-354.
11. “Demokratie ohne Ethos?”, Synthesis philosophica 38 (2/2004), 337-360.
12. “Demokratie und Ethik. Zum Thema”, Synthesis philosophica 38 (2/2004), 327-328.
13. “Democracy in the Light of Freedom and Justice. Introductory”, Synthesis philosophica 21/42 (2/2006), 309-314.
14. “Welche Gerechtigkeit bekommt der Demokratie?”, Synthesis philosophica 21/42 (2/2006), 431-459.
15. “Does Globalization Threaten Democracy?”, Synthesis philosophica 23/46 (2/2008), 297-304. “¿Supone la globalización una amenaza para la democracia?”, Dokos. Revista filosófica, 5-6, 2010, 7-17.
16. “Democracy and Political Education. Introduction”, Synthesis philosophica 25/49 (1/2010), 3-8.
17. “Ethisches Ideal der Demokratie. Zur Philosophie der demokratischen Erziehung John Deweys”, Synthesis philosophica 25/49 (1/2010), 37-56.

V. Radovi u domaćim publikacijama
1. “Transformacija praktične filozofije. Hegel i filozofija prava”, Naše teme 11 (1983), 1873-1890.
2. “Intelektualni zor kao prijeporna kategorija klasičnog njemačkog idealizma”, Filozofska istraživanja 7 (2-1983), 43-56.
3. “Dijalektičko zasnivanje praktične filozofije u Hegela”, Naše teme 10-12 (1985), 1220-1231.
4. “Um u križu povijesti. Hegelova ideja povijesnosti i pojam uma”, Filozofska istraživanja 15 (4/1985), 817-830.
5. “Nove edicije Hegelovih predavanja iz filozofije prava”, Filozofska istraživanja 12 (1/1985), 123-134.
6. “Rekonstrukcija običajnosti u Hegelovu nacrtu znanosti o državi”, Politička misao 1 (1986), 176-188. (Skraćeni tekst emitiran na Trećem programu Radio Zagreba 7. 6. 1986).
7. “Hegel u svjetlu suvremenih interpretacija”, Filozofska istraživanja 20 (1/1987), 321-328.
8. “Svijet i povijest kod Hegela”, Filozofska istraživanja 27 (41/1988), 1219-1234.
9. “Pojam svijeta izmedu duha i prirode”, Godišnjak za povijest filozofije 6 (1988), 5-
10. “Heideggerovo tumačenje Hegelova svijeta i vremena”, Godišnjak za povijest filozofije 7 (1989), 20-31.
11. “Pomračenje svijeta i bezzavičajnost čovjeka”, Filozofska istraživanja 38-39, (5-6/1990), 1303-1316.
12. “Doktor Faustus i Netzscheovo pomračenje svijeta”, Quorum (1991), 94-107.
13. “Filozofija povijesti Julija Makanca”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35-36 (1992), 505-522.
14. “Uz temu. Hrvatska filozofija – tradicija i suvremenost”, Filozofska istraživanja 45 (2/1992), 285-286.
15. “Filozofijski program duhovne obnove Hrvatske”, u: Duhovna obnova Hrvatske, Zagreb, 1992., 23-29.
16. “Europa ponovo pred istočnim pitanjem. O Starčevićevu presijecanju bosanskohercegovačkog čvora”, u: Uzroci i posljedice rata u Bosni i Hercegovini, Zagreb, 1993., 11-125.
17. “Pogovor”, “Predgovor” i “Bibliografija radova Julija Makanca”, u: Uvod u filosofiju poviesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993., 163-190.
18. “Etika kao znanost života. Filozofski ogledi Ante Starčevića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37-38 (1993), 183-197.
19. “Stanje i tendencije filozofskih istraživanja u Hrvatskoj”, u: Zbornik radova o fundamentalnim istraživanjima HAZU, Zagreb, 1997, 15-25.
20. “O ovoj knjizi”, u: Ante Starčević, Djela I, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1995, 470-490.
21. “O izdanju Djela”, u: Ante Starčević, Djela I, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1995, 449-469.
22. “Filozofska vrela Starčevićeva činoređa”, u: Zbornik posvećen Ocu Domovine, HAZU, Zagreb, 1996.
23. “Filozofija slobode Ante Starčevića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23 (1997), 129-146.
24. “Bioetika i ljudska prava”, Filozofska istraživanja 71 (4/1998), 793-800. (Izazovi bioetike, Pergamena, Zagreb, 2000., 43-52).
25. “Kantova filozofija prava i morala”, u: Immanuel Kant, Metafizika ćudoređa, Matica Hrvatska, Zagreb, 1999. VII-L.
26. “Politički nazori i djelo Ante Starčevića”, u: Ante Starčević, Izabrana djela, Golden Marketing, Zagreb, 1999., 7-37.
27. “Karlo Balić i aktualnost filozofske predaje”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 49-50 (1999), 205-214. / Također u: Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003,, 33-43.
28. “Hegel i fenomenologija slobode ljudskih prava”, Vijenac 8 (2000), 171, 13.
29. “Povijest filozofije između nacionalnoga i regionalnoga određenja”, u: Otvorena pitanja povijesti filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 2000., 33-47.
30. “Ante Starčević (1823-1896)”, u: Liberalna misao u Hrvatskoj, Zaklada Naumann, Zagreb, 2000., 105-119.
31. “Traganje za nadom u suvremenoj filozofiji”, u: Kršćanska nada na početku novoga stoljeća, Split, 2001., 7-20. (Vijenac 8 (2000), 178-179, 7).
32. “Prilog promišljanju političkoga djelovanja Josipa Stadlera”, Vrhbosnensia V, 1 (2001), 188-192.
33. “Etika kreposti u suvremenom društvu”, Filozofska istraživanja 85-86 (2-3/2002), 507-515.
34. “Predgovor” i “Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića”, u: Pavao Vuk-Pavlović – život i djelo, HAZU/Institut za filozofiju, Zagreb, 2003., 7-11, 247-261.
35. “U povijesnofilozofijskom obzoru recepcije”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 57-58 (2003), 221-259.
36. “Tehniziranje etičkoga – etiziranje tehničkoga”, Filozofska istraživanja 89 (2/2003), 325-338.
37. “Glavne struje hrvatske filozofije u 19. stoljeću”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 61-62 (2005), 243-253. Hrvatska i Europa, sv. 4, gl. ur. Mislav Ježić, HAZU/Školska knjiga, Zagreb, 2009., 685-692.
38. “Suradnja znanosti i gospodarstva”, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Barišić, Pavo (gl. ur.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2006., 63-66.
39. “Zakonski i institucionalni okvir Bolonjskog procesa”, Bolonjska deklaracija – put do europske diplome, Bolanča, Dragan i Petrić, Silvija (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006., 25-28.
40. “Temeljni državno-pravni akti Hrvatskoga sabora”, u: Hrvatski sabor 1990. – 2007., Naša knjiga, Zagreb, 2007., 189-407.
41. “Je li istina cjelina?”, u: Filozofija Mediterana, ur. Mislav Kukoč, Hrvatsko filozofsko društvo/Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Zagreb, 2009., 453-469.
42. “Demokracija na prekretnici – sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu Johna Deweya. Uz temu”, Filozofska istraživanja 121 (1/2011), 3-4.
43. “Politika, praktična filozofija i svijet života. Uz temu”, Filozofska istraživanja, 123 (3/2011), 489-490.
44. “Praktična filozofija i fenomenologija političkoga svijeta u djelu Ante Pažanina”, Filozofska istraživanja, 123 (3/2011), 499-510.

VI. Stručni radovi
Recenzije i prikazi 39

VII. Prijevodi knjiga
1. Joachim Ritter, Metafizika i politika (s Antom Pažaninom), Informator, Zagreb, 1987.
2. Max Horkheimer, Kritika instrumentalnog uma (s Tomislavom Ladanom), Globus, Zagreb, 1986.