dr. sc. Luka Boršić / bibliografija

1. Znanstveni članci
1. “The concept of memory in pre-Socratic culture”, Skepsis, XIII-XIV, 2002-2003, str. 25-42.
2. “Je li Amor bog ili demon… ?”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXX, br. 1-2 (59-60), 2004, str. 91-102.
3. “Mjera od matematike do etike”, Filozofska istraživanja, br. 108, god. 27, sv. 4, 2007, str. 751-764.
4. “Petrićeva kritika Aristotelova pojma οὐσία u Discussiones peripateticae”, Cris, 1/2009, god. 11, str. 177-185.

2. Poglavlja u knjizi
1. “Τὰ ἔνδοξα – probabilia oder opinions receptae: Aristoteles – Cicero – Petrić”, Philosophical Topics: Interpreting Tradition and Modernity (ur. E. Banić-Pajnić, L. Blažetić, M. Girardi-Karšulin, I. Kordić, I. Martinović), Zagreb, 2004, str. 65-89.
2. “Machiavelli between Thrasymachus and Socrates”, Platon über das Gute und die Gerechtigkeit (hrsg. D. Barbarić), Würzburg, 2005, str. 211-230.
3. “Renesansna kritika Aristotela i početak moderno-znanstvenog mišljenja”, Filozofija i znanost (I) (prir. S. Arnautović i S. Kutleša, ur. V. Preljević), Sarajevo-Zagreb, 2006, str. 63-76.
4. “Prevođenje kao hermeneutički problem – jedan primjer kod Frana Petrića”, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa “Latinitet u Europi” (ur. D. Deković), Rijeka, 2006, str. 272-284.
5. “ΜΕΤΡΩ ΧΡΩ”, Thesaurus Archigymnasii (Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu, gl. ur. I. Koprek, ur. A. Dukat, M. Funduk), Zagreb, 2007, str. 219-236 (u koautorstvu s prof. dr. M. Boršićem)

3. Stručni radovi
1. “Platon: Parmenid (prijevod: P. Šegedin)”, Prolegomena, god. 1, br. 2., 2002, str. 187-190.
2. “D. J. O’Meara: Platonopolis”, Rhizai, 2, 2004, str. 137-141.
3. “C. Partenie: Plato – Selected Myths”, Rhizai, Vol. III, No. 1, 2006, str. 143-146.
4. “K. Čvrljak: Filozofija u enciklopedizmu Pavla Skalića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXIII, br. 1-2 (65-66), 2007, str. 137-140.
5. “J. Oslić: Vjera i um – neoskolastički i suvremeni pristupi”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXIII, br. 1-2 (65-66), str. 140-144.
6. “Stephen Gaukroger, The Emergence of a Scientific Culture”, Prolegomena, Vol. 7, No. 1, 2008, str. 108-112.
7. “Jedna talijanska recepcija F. Petrića – M. Muccillo”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXV. br. 1-2 (69-70), 2009, str. 383-389.
8. “Barbarić, D., Zenko, F. (ur.): Hrvatska filozofija u XX. stoljeću”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXV. br. 1-2 (69-70), 2009, str. 348-350.
9. 2 leksikografske natuknice (aristotelizam, platonizam), Leksikon Marina Držića, Leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb, 2009.
10. “Nadežda Čačinovič: Zašto čitati filozofe”, Prolegomena, Vol. 9 No. 2, 2010, str. 325-328.
11. “Sabrina Ebbersmeyer, Helga Pirner-Pareschi, Thomas Ricklin (hrsg.): Sol et homo, Mensch und Natur in der Renaissance. Festschrift zum 70. Geburtstag für Eckhard Kessler”, Synthesis philosophica, 2010, vol. 25, vasc. 2, str. 377-385.

4. Prijevodi
1. Obrana Sokratova, dvojezični prijevod (starogrčko-hrvatski) Platonovog teksta, s filološko-filozofskim komentarom i te prijevod Uvoda G. Realea s talijanskog, Demetra, Zagreb, 2000. (Knjiga ima 179 str.)
2. Sokrat – U traganju za ljudskom mudrošću, (prijevod s talijanskog jezika knjige Giovanni Reala, Socrate – Alla ricerca della sapienza umana), Demetra, Zagreb, 2003. (Knjiga ima 385 str.)
3. N. Kuzanski: O učenom neznanju, (prijevod s latinskog knjige: N. Cusanus, De docta ignorantia), Izdanje Instituta za filozofiju, Zagreb, 2007. (Knjiga ima 271 str., od kojih je 88 stranica prijevoda s latinskog)
4. W. K. C. Guthrie, Aristotel: Sučeljavanje (prijevod s engleskog knjige: W. K. C. Guthrie, Aristotle: an encounter), Naklada Jurčić, Zagreb, 2007. (Knjiga ima 429 str.)

5. U pripremi
1. F. Petrić: Peripatetičke rasprave – Svezak drugi. Rad na prijevodu, uređivanju latinskog i grčkog teksta, uvodnom tekstu i indeksima.
2. Renesansne polemike s Aristotelom (radni naslov). Pripreme za objavu doktorske disertacije uz izmjene i značajna proširenja.