dr. sc. Luka Boršić / životopis

Izobrazba
Maturirao sam na klasičnoj gimnaziji (tadašnji Obrazovni centar za jezike, smjer klasični jezici) u Zagrebu 1990. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao sam  prvo studij elektrotehnike (1990. – 1992.) i studij klasične filologije (1991.). Diplomirao sam klasičnu filologiju s najvišim ocjenama 2000. godine.
Godine 1994. upisao sam studij filozofije (s osobitom težnjom na klasičnim jezicima i fenomenološkoj tradiciji) na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein: od 1994. do 1997. g. pohađao sam diplomski studij, od 1997. do 1999. g. magistarski studij (magistrirao sam magna cum laude s naslovom radnje: Plato on recollection and writing), a doktorski studij pogađao sam na istom sveučilištu od 1999. do 2001. godine kad sam promoviran summa cum laude nakon obrane doktorske disertacije Scio me nihil scire – Paradoxon Socraticum pod mentorskim vodstvom prof. dr. G. Realea s Università Cattolica di Sacro Cuore iz Milana.
Godine 2001. vratio sam se u Hrvatsku gdje sam dao nostrificirati svoj magistarski rad s Internationale Akademie für Philosophie kao potpuno istovjetan magistarskom radu na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 2004. godine upisao sam na Hrvatskim studijima doktorski studij iz područja filozofije pod mentorskim vodstvom prof. dr. Mihaele Girardi-Karšulin. Doktorsku disertaciju pod naslovom Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti obranio 2010. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te sam po drugi put promoviran u doktora filozofije.
Tijekom svog novačkog statusa sudjelovao je na znanstvenim usavršavanjima u Tübingenu (Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik, 2001.), Dubrovniku (Hermeneutik der Moderne V: Humanismus, 2002.), i Budimpešti (Philosophy and Science in the Graeco-Roman World, 2006.).

Predavačke aktivnosti
Kao doktorski student držao sam nastavu grčkog i latinskog jezika na Internationale Akademie für Philosophie (1999. – 2001.). Po povratku u Hrvatsku držao sam kao vanjski suradnik nastavu na Sveučilištu u Rijeci (povijest filozofije: grčka filozofija, 2003. – 2004.), na Hrvatskim studijima (različita predavanja i seminari iz antičke i renesansne filozofije, povijest znanosti, 2004. – 2008.), na Sveučilištu u Zadru (uvod u Platona, 2012.). Od 2009. godine predajem kao vanjski suradnik na Rochester Institute of Technology u Dubrovniku i Zagrebu.

Zaposlenje, zvanje i projektne aktivnosti
Zaposlio sam se na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Godine 2010. izabran sam u znanstveno zvanje višeg asistenta, a 2011. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Godine 2017. izabran sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Kao novak sudjelovao sam na projektima „Renesansne peripatetičke rasprave” (2002. – 2006.) i „Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije” (2007. – 2012.), koje je vodila prof. dr. Mihaela Girardi Karšulin, a financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Zatim sam bio suradnik je na projektu „Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring” koji je vodila doc. dr. Irena Radić Rossi, a financirala Hrvatska zaklada za znanost (2015. – 2020.). Od 2018. godine voditelj sam projekta Hrvatske zaklade za znanost „Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu” koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
Od iskustva s međunarodnim projektima zajedno s Ivanom Skuhala Karasman sudjelujem kao vanjski suradnik u radu projekta „History of Women Philosophers and Scientists“ pri Sveučilištu Paderborn u Njemačkoj od 2013. godine do danas. U sklopu tog projekta održao sam sam ili s Ivanom Skuhala Karasman četiri pozvanih predavanja, sudjelovao sam u izvođenju nastave na trima Libori Summer School (2017., 2018. i 2019. godine) te objavio više članaka i poglavlja u knjigama u sklopu tog projekta.
Godine 2018. i 2019. bio sam pozvan kao recenzent za projekte Češke akademije znanosti.

Ine znanstvene i stručne aktivnosti
S izlaganjima sam sudjelovao je na 43 međunarodna i domaća znanstvena skupa (detaljnije u priloženoj bibliografiji), organizirao sam ili suorganizirao 7 međunarodnih i  6 domaćih skupova.
U suradnji s Ivanom Skuhala Karasman organizirao sam dvije izložbe: „Povodom 485. godišnjice rođenja Frane Petrića” u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 2015. godine i „Helene Druskowitz” u Austrijskom kulturnom forumu 2016. godine.
Od 2012. do 2016. godine bio je član uredništva Godišnjaka za filozofiju pri Institutu za filozofiju. Od 2016. godine član sam uredništva serije Women Philosophers and Scientists pri Springer Verlag. Od 2018. godine glavni sam urednik online časopisa RIThink.
Pozvan sam kao recenzent za sljedeće časopise i izdavačke kuće: Obnovljeni život, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Naklada Jurčić, Matica hrvatska, Springer Verlag, Teorie Vedy.
Godine 2016. i 2017. dobio sam nagradu za znanstvenu izvrsnost na Institutu za filozofiju za radove napisane u koautorstvu s Ivanom Skuhala Karasman.
Godine 2019. kao stipendist Fulbrightove stipendije boravio sam na Sveučilištu Columbia u New Yorku s projektom pisanja monografije o Frani Petriću.
Od 2013. obnašam dužnost zamjenika ravnatelja Instituta za filozofiju, a od 2020. godine sam ravnatelj Instituta.

Moja bibliografija se može vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/256346