dr. sc. Luka Boršić / životopis

Općenito

Vrijeme i mjesto rođenja:
10. siječnja 1972. g. u Zagrebu (Hrvatska)

Izobrazba:
1982-1990 – Klasična gimnazija u Zagrebu (Osnovna škola “Rudi Čajavec” te potom Obrazovni centar za jezike)
1979-1989 – Muzička škola “Pavao Markovac” (glasovir i fagot, matura)
1990-1992 – studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
1991-1994 – studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomski rad obranjen godine 2000. summa cum laude, prosječna ocjena tijekom studija je 4,9.
1994-2001 Studij filozofije na Međunarodnoj akademiji za filozofiju u Kneževini Liechtenstein (Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein):
a. Bakalaureat 1994-1997, uspjeh na završnom ispitu: magna cum laude, prosječna ocjena tijekom studija: 1,5 (najviša je 1,0).
b. Magistarski studij 1997-1999, uspjeh na završnom ispitu: magna cum laude, prosječna ocjena tijekom studija: 1,1 (najviša je 1,0), naslov magistarske radnje: Plato on recollection and writing.
c. Doktorski studij 1999-2001, promocija summa cum laude s doktorskim radom Scio me nihil scire – Paradoxon Socraticum pod mentorskim vodstvom Prof. Dr. G. Realea s Università Cattolica di Sacro Cuore, Milano, prosječna ocjena tijekom doktorskog studija 1,0.
2003 – U Republici Hrvatskoj dao sam nostrificirati magistarski rad (Plato on recollection and writing) koji je prihvaćen kao potpuno istovrijedan te sam na Hrvatskim studijima upisao doktorski studij iste godine. Tema disertacije je: Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti.
2010 – Obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti pod mentorstvom prof. dr. Mihaele Girardi Karšulin.

Ostala izobrazba:
1991 – Universität Wien: predavanja iz klasične filologije
1992-1993 – Columbia University, New York: predavanja kod Prof. Dr. J. Coultera, klasična filologija
1992-1993 – studijski boravak u “British Library” u Londonu
2001 – Internationale Sommerschule: Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik, Tübingen, prezentacija: Das sokratische Nichtwissen – der Anfang oder das Ende der Metaphysik?
2006 – Summer Universtiy: Philosophy and Science in the Greco-Roman World, Central European University, Budimpešta

Znanstvena zvanja:
2002-2010 – asistent
2010-2011 – viši asistent
2011- znanstveni suradnik

Zaposlenje:
1. Od 2002. godine zaposlen sam kao asistent na Institutu za filozofiju. Zaposlen sam na projektu “Renesansne peripatetičke rasprave” (pod vodstvom prof. dr. Mihaele Girardi Karšulin), i na projektu “Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije” (pod vodstvom prof. dr. Mihaele Girardi-Karšulin)

Natjecanja:
1. Državno natjecanje studenata muzičkih škola Hrvatske, 4. mjesto, 1989. g.
2. Državno natjecanje učenika klasičnih jezika, 3. mjesto, 1988. g.
3. Državno natjecanje učenika klasičnih jezika, 2. mjesto, 1989. g.
4. Međunarodno natjecanje učenika latinskog jezika Certamen Ciceronianum u Arpinu (Italija), 1990. g.

Poznavanje jezika:
1. Njemački – čitam, pišem i govorim
2. Engleski – čitam, pišem i govorim
3. Talijanski– čitam, pišem i govorim
4. Francuski – čitam
5. Španjolski – čitam
6. Latinski
7. Starogrčki
8. Osnove novogrčkoga jezika

Predavačko-znanstvena djelatnost

Predavačka djelatnost:
1. Asistent u Platonskom institutu (Internationales Zentrum für Studien über Platon und die platonischen Wurzel der abendländischen Philosophie), 2000-2001.
2. Održao tečajeve latinskog i starogrčkog jezika tijekom više semestara, od poče¬tka 1998. godine u Međunarodnoj akademiji za filozofiju.
3. Zajedno s Dr. G. Girgentijem održao predavanja “Povijest antičke filozofije – Lektira i komentari tekstova stoika, epikurejaca i skeptika”, ljetni semestar 2000. godine.
4. Akademske godine 2003-2004 predavao na Sveučilištu u Rijeci predmet Povijest filozofije: antička filozofija.
5. Akademske godine 2004-2005 predavao na Hrvatskim studijima u Zagrebu predmet Uvod u antičku filozofiju.
6. U zimskom semestru 2006. držao seminar na Hrvatskim studijima u Zagrebu na predmetu “Platon i Aristotel”.
7. U ljetnom semestru 2007. držao seminar “Sokrat” na Hrvatskim studijima u Zagrebu.
8. U zimskom semestru 2007. držao seminar “K novovjekovnoj znanosti” na Hrvatskim studijima u Zagrebu.
9. U ljetnom semestru 2008. držao seminar “Platon: Eutidem” na Hrvatskim studijima u Zagrebu.
10. Od prosinca 2008. do veljače 2009. održao sam predavanje “Introduction to Philosophy” na American College of Management and Technology, pri Rochester Institute of Technology u Dubrovniku.

Znanstveno-istraživalačka djelatnost

Rad na projektu:
Kao novak na Institutu za filozofiju u Zagrebu zaposlen sam od 2002 godine. Prvo sam sudjelovao na projektu “Renesansne peripatetičke rasprave” (pod vodstvom prof. dr. sc. Mihaele Girardi Karšulin), te na projektu “Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije” (pod vodstvom prof. dr. sc. Mihaele Girardi-Karšulin). Godine 2010. izabran sam u znanstveno zvanje višeg asistenta, a 2011. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika na istom Institutu.

Simpoziji i konferencije:
1. Platone, Siracusa, Gadamer, dan u čast Hans-Georg Gadamera, Instituto Mediterraneo di Studi Universitari – Parco Platone, Siracusa-Heidelberg, svibnja 1999. g.
2. Bildung als Grundlage europäischer Identität. Denkwege mit Eugen Fink und Jan Patocka, Pedagoška visoka škola u Freiburgu, Eugen-Fink-Archiv, kolokvij, listopada 1999. g. Zajedno s Dr. G. Girgenti prezentacija knjige J. Patocka, Socrate, Milano, 1999.
3. Platons Phaidon, Prag, listopada 1999. Zajedno s Dr. G. Girgenti substitucija predavanja Prof. Dr. G. Realea Struttura e fondamenti del Fedone di Platone.
4. Dialoge über Platon – die Idee des Guten (Die neuen Platonbilder), Liechtenstein, rujna 2000. g. Organizator simpozija zajedno s Dr. M. Cajthaml.
5. XII International Symposium of the Olympic Center for Philosophy and Culture, Olympia, srpanj-kolovoz, 2001. g., s izlaganjem: The “agon” between the poet and the prophet – the concept of memory in the pre-Socratic culture.
6. Hermenutik der Moderne – Humanismus, kurs, Dubrovnik, svibnja 2002.
7. Nikola Vitov Gučetić i Renesansna misao, Dubrovnik, rujna 2002, s izlaganjem: Je li Amor Bog ili demon?
8. Problemi translacije s klasičnih jezika, Zagreb, prosinca 2002, s izlaganjem: Ta endoxa – jedan hermeneutički problem prevođenja u Franje Petrića.
9. Filozofsko razumijevanje umjetnosti, travnja 2003. u Sarajevu: s izlaganjem: A. Nifo De Pulchro i N. V. Gučetić Della Bellezza – Između objektivno i subjektivno lijepog.
10. Spoznaja i interpretacija, listopada 2003. u Zagrebu; s izlaganjem: Leibnizova interpretacija Nizolijeve knjige De veris principiis et de vera ratione philosophandi.
11. Plato on Justice and Goodness, veljače 2004. u Zagrebu: s izlaganjem: Machiavelli between Thrasymachus and Socrates.
12. Filozofija i znanost, travnja 2004. u Sarajevu: s izlaganjem: Renesansna kritika Aristotela i početak modernog znanstvenog mišljenja.
13. N. V. Gučetić i nasljeđe renesanse, rujna 2004. u Slanom: s izlaganjem: Što je znanstveno u renesansnoj kritici Aristotela.
14. Latinitas in Europa, listopada 2004. u Rijeci; s izlaganjem: Jedan problem prevođenja kod Frane Petrića.
15. Filozofija, znanosti religija, travnja 2005. u Sarajevu: s izlaganjem: Zašto je religiju smetala znanost?
16. 14. dani Frane Petrića, rujna 2005. na Cresu: s izlaganjem: Nizolijevo i Petrićevo poimanje znanosti
17. Nasljeđe renesanse, listopada 2005. u Orebiću: s izlaganjem: Utjecaj M. Nizolija na F. Petrića
18. Između tradicije i globalizacije, svibnja 2006. u Sarajevu: s izlaganjem: Elita između tradicije i globalizacije
19. Bildung und Geschichtlichkeit, rujna 2006. u Zadru, s izlaganjem: Platons Paideia heute
20. 15. dani Frane Petrića, rujna 2006. na Cresu, s izlaganjem: Petrić o supstanciji
21. Vladimir Filipović – Život i djelo, prosinca 2006. u Zagrebu i Ludbregu, pozvano predavanje: Filipovićevi uvodi u Platona.
22. Plato – Laws X, srpnja 2007. u Vlasti, Grčka, pozvano izlaganje, prijevod i komentiranje dijela teksta iz Platonovih Zakona
23. Kulturelle Identität – Der Andere?, rujna 2007. u Zadru, pozvano predavanje: “Identität und die moderne Halbschriftlichkeit”.
24. 16. dani Frane Petrića, rujna 2007. na Cresu, s izlaganjem: Izlaganje 2. sveska Peripatetičkih rasprava Frane Petrića.
25. Epikurovo pismo Herodotu, svibnja 2008, u Berlinu, prezentacija, prijevod i komentari odabranog odlomka (73.8-76).
26. 17. dani Frane Petrića, rujna 2008 na Cresu, s izlaganjem “Razumijevanje Platona u Discussiones peripateticae Frane Petrića”.
27. 18. dani Frane Petrića, rujna 2009. na Cresu, s izlaganjem “Prilog istraživanju Petrićeva razumijevanja glazbe i njegova utjecaja na muzičku teoriju i praksu njegova doba”
28. Skup Pavao Skalić i njegovo djelo povodom 450. obljetnice izdanja Enciklopedije (1559) Pavla Skalića (1534.-1575.), u studenom 2009. u Zagrebu, s izlaganjem “Iz životopisa Pavla Skalića”
29. Ps.-Aristotle’s De mundo, 6. međunarodna SEEAP radionica u Iraklionu na Kreti, lipnja 2010.
30. Organizacija međundardne radionice o Aristotelovu spisu De caelo u Zadru (u suorganzaciji Udruge za promicanje filozofije i Odsjeka za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru), Zadar, 2010.
31. 19. dani Frane Petrića, rujna 2010. na Cresu, s izlaganjem “Leibnizov ‘Uvod’ u Nizolijevu knjigu De veris principiis”
32. The work of Erasmus in past and present of European thought, Olomouc, lipanj 2011., s izlaganjem: “Erasmus and Marulić”
33. Pseudo-Plato’s Epinomis, 7. međunarodna SEEAP radionica u Sofiji, srpnja 2011., prezentacija, prijevod i komentari odabranog odlomka