dr. sc. Stipe Kutleša / bibliografija

Knjige:

a) Autorske knjige:
1. Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Biblioteka Filozofskih istraživanja, Zagreb, 1994, 357 str.
2. Ruđer Josip Bošković, Tehnički muzej, Zagreb 2011, 173 str.
3. Filozofija Ruđera Boškovića, KruZak, Zagreb 2012, 211. str.
4. Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013, 224 str.
5. Hrvatski velikan Ruđer Bošković, Privlačica d.o.o. Vinkovci, 2017, 88 str.

b) Uredništva knjiga (zbornici, leksikoni):
1. Filozofija i filodoksija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, 19-20. prosinca 2002., Institut za filozofiju, Zagreb, 2004. (ur. Mihaela Girardi-Karšulin, Stipe Kutleša).
2. Filozofija i znanost(i), Zbornik radova sa simpozija održanog u Sarajevu 26-28. travnja 2004, Filozofsko društvo Theoria, Sarajevo/Matica hrvatska – Odjel za filozofiju, Zagreb, Sarajevo-Zagreb, 2006 (ur. S. Arnautović, S. Kutleša).
3. Anthony O’Hear, Uvod u filozofiju znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Biblioteka filozofija, sv. 4, Zagreb 2007 (urednik Stipe Kutleša)
4. Filozofski leksikon (glavni urednik Stipe Kutleša), Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb 2012.
5. Filozofija Ruđera Josipa Boškovića (ur. Nikola Stanković, Stipe Kutleša, Ivan Šestak), Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 4. studenoga 2011. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2014.
6. Edo Pivčević, Filozofski eseji (Uredio i uvod napisao Stipe Kutleša), Breza, Zagreb 2016, Uvod, str. 9-26.
7. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića, Matica hrvatska, Zagreb 2016.
8. Norman Malcom: Wittgenstein s religioznog stajališta?. KruZak, Zagreb 2017.

c) Priređene knjige:
1. Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2012, 757 str.
2. Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013 (Prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), 1035. str.
Predgovor, str. 13-61; Ljetopis Ruđera Josipa Boškovića, str. 63-73; Bibliografija izdanja djela Ruđera Josipa Boškovića, str. 75-95; Važnija literatura o Ruđeru Josipu Boškoviću, str. 95-129; Tekstološka napomena (suautorica Nataša Debogović), str. 963-968; Tumač imena i izraza (suautorica Morana Kovač), str. 9691002; Rječnik, str. 1003-1009; Kazalo pojmova, str. 1021-1035), u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, (Priredio Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2012.

d) Prijevodi knjiga:
1. Heisenberg, Werner, Fizika i filozofija, KruZak, Zagreb, 1997 (s pogovorom, str. 167-178).
2. Sardar, Ziauddin, Ravetz, Jerry, Van Loon, Boris, Matematika za početnike, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.

Radovi u časopisima i zbornicima:

a) Znanstveni radovi:
1. “Paskvićev rad na određivanju oblika i veličine Zemlje”, Dijalektika, (Beograd), XX (1985), 1-4, str. 69-91.
2. “Paskvićeva teorija strojeva (I)”, Dijalektika (Beograd), XXII (1987), 1-2, str. 99-117
3. “Paskvićeva teorija strojeva (II)”, Dijalektika (Beograd), XXII (1987), 3-4, str. 73-96.
4. “Zajednički putovi filozofije i znanosti”, Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, Radovi simpozija Filozofsko-teološkog instituta DI, Zagreb, 1987, str. 17-24.
5. “Paths of Philosophy and Science”, The Philosophy of Science of Ruđer Bošković, Proceedings of the Symposium of the Institute of Philosophy and Theology, S. J., Zagreb, 1987, str. 19-27.
6. “O Senjaninu Ivanu Paskviću i njegovim radovima iz mehanike”, Senjski zbornik, Senj, 1988, str. 149-156.
7. “Svijet i priroda kod Kanta i Boškovića”, Filozofska istraživanja, god. 8, sv. 4, br. 27, Zagreb, 1988, str. 1101-1107.
8. “Boškovićeva filozofija po procjeni Franje Markovića (1887): izvori i uspjesi”, Filozofska istraživanja, god. 9, sv. 5-6, br. 32-33, Zagreb, 1989, str. 1621-1638.
9. “Bošković’s Philosophy in the Evaluation of Franjo Marković (1887): Origins and Results”, Synthesis Philosophica, vol. 4, fasc. 2, No, 8, Zagreb 1989, str. 659-680.
10. “Hidromehanika u tezama Nikole Lucijana Pucića i Ivana Božidarevića krajem 18. stoljeća”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 29 (1991), str. 223-232.
11. “Proučavanje života i djela R. J. Boškovića kod Hrvata”, Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa o R. Boškoviću, Zagreb, 1991, str. 199-212.
12. “Hidromehanički radovi Franje Brune”, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa: Isusovci u Hrvata, Zagreb, 1992, str. 97-108.
13. “Franjo Bruna’s Manuscripts on Hydromechanics”, Jesuit among Croats. Proceedings of the International Symposium: Jesuits in the Religious, Scientific and Cultural Life among the Croats, Zagreb 2000, str. 134-146.
14. “U potrazi za simetrijama”, Filozofska istraživanja, god. 12, sv. 4, br. 47, Zagreb, 1992, str. 1033-1037.
15. “Sporovi oko teorije relativnosti u Hrvatskoj”, Filozofska istraživanja, god. 13, sv. 1, br. 48, Zagreb, 1993, str. 149-169.
16. “Izvornost prirodnofilozofijskih pojmova kod Ruđera Boškovića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 37-38, Zagreb, 1993, str. 75-114.
17. “Boškovićs Theorie von Raum- und Zeitverhältnissen”, Synthesis Philosophica, vol. 8. fasc. 2, No. 16, Zagreb, 1993, str. 271-292.
18. “Hrvatska prirodnofilozofijska terminologija u drugoj polovicu 19. stoljeća”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XX., br. 1-2 (39-40), Zagreb, 1994, str. 255-270.
19. “Franjo Bruna i njegovi radovi iz hidromehanike”, Vrela i prinosi, god 20, Zagreb, 1994/95, str. 145-180.
20. “Temeljni prirodnofilozofijski pojmovi u Boškovićevoj teoriji i u modernoj fizici”, Filozofska istraživanja, god. 15, sv. 1-2, br. 56-57, Zagreb, 1995, str. 45-53.
21. “Doprinos Ruđera Boškovića filozofiji prirode i znanosti”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU, u Zadru, sv. 37, Zadar, 1995, str. 556-581.
22. “Doprinos Vjekoslava Goluba i Bogoslava Šuleka hrvatskom geometrijskom nazivlju u 2. pol. 19. stoljeća”, Radovi Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, br. 5, Razdjel za leksikografiju, enciklopedistiku i informatiku, sv. 3, Zagreb 1996, str. 59-95.
23. “Prostorno-vremenski odnosi u Hermanovoj filozofiji prirode”, Ljepota istine, Zbornik u čast p. Miljenka Belića SJ u povodu 75-obljetnice života, Filozofsko-teološki institut DI, Zagreb, 1996, str. 250-257.
24. “Space, Time and Movement in the Natural Philosophy of Herman of Dalmatia”, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 3, No. 3, Zagreb 1996, str. 93-102.
25. “Giulio Camilo Delminio: Duvnjak i talijanski renesansni mislilac”, Duvanjski kraj kroz povijest, Zbornik radova, Zagreb, 2000, str. 459-466.
26. “Doprinos kršćanstva znanosti”, Obnovljeni život, vol. 55, 4 (2000), str. 505-511.
27. “Kontributi i krishterimit dhene shkences”, Urtia, IX, 1 (14), Zagreb, 2001, str. 79-85.
28. “William Thomson – Kelvin kao promicatelj Boškovićevih ideja”, Prirodoslovlje, vol. 1, br. 1, Zagreb 2001, str. 19-44.
29. “Oswald Spengler – tehnika kao taktika života”, Godišnjak za filozofiju, Institut za filozofiju, Zagreb, 2003., str. 41-50.
30. “Spenglerova filozofija tehnike”, Zbornik radova Filozofija i tehnika (Igor Častić, ur.), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2003, str. 61-74. (izlaganje sa znanstvenog skupa).
31. “Počeci newtonizma u Europi i u Hrvatskoj”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 57-58 (2003), Institut za filozofiju, Zagreb, str. 57-73.
32. “Matematika i njezina primjena u Platonovoj i Aristotelovoj fizici”, Godišnjak za filozofiju, Institut za filozofiju, Zagreb, 2004, str. 147-159.
33. “Reception of Boscovich’s natural philosophy in Britain”, Interpreting Tradition and Modernity, series: Philosophical Topics, Institut ta filozofiju, Zagreb, 2004, str. 147-191.
34. “Neka pitanja teodiceje u djelu filozofa Wilhelma Keilbacha”, Godišnjak njemačke narodnosne zajednice/VGD Jahrbuch 2005, Zbornik radova 12. znanastvenog skupa “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom akulturnom krugu“, Osijek, 12-14. 11. 2005, Njemačka narodnosna zajednica/Volksdeutsche Gemeinschaft, Osijek, 2005, str. 123-126.
35. “Hrvatsko nazivlje u fizikalnim znanostima sredinom 19. stoljeća”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 61-62, Institut za filozofiju, Zagreb, 2005, str. 273-287.
36. “Filozofijska i prirodoznanstvena spoznaja prirode”, Zbornik radova sa simpozija Filozofija i znanost(i), Sarajevo 26-28. travnja 2004, Filozofsko društvo Theoria, Sarajevo/Matica hrvatska Zagreb – Odjel za filozofiju, Sarajevo-Zagreb, 2006, str. 31-40.
37. “Petrić o tajnama brojeva”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 63-64, Institut za filozofiju, Zagreb, 2006, str. 171-187.
38. “Filozofske rasprave o znanosti u Hrvatskoj u 20. st.”, u: Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (ur. Damir Barbarić, Franjo Zenko), Matica hrvatska, Zagreb 2007, str. 111-126.
39. “Neka pitanja spoznajne teorije u Kvirina Vasilja”, Hum, Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2 (2007), 3, str. 27-40.
40. “Diktatura relativizma u znanosti”, u: Diktatura relativizma. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 16. lipnja 2007 (ur. Mijo Nikić, Kata Lamešić), Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2009, str. 27-40.
41. “Theoria philosophiae naturalis: Anwendung auf die Mechanik (Pars II) und die Physik (pars III)”, u: Ruđer Bošković (Boscovich) und sein Modell der Materie: Zur 250. Wiederkehr des Jahres der Veröffentlichung der Philosophiae Naturalis Theoria, Wien 1758, Berichte des internationalen Symposions in Wien im Oktober 2008 (Hrsg. Helmuth Grössing, Hans Ullmaier), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2009, S. 83- 94.
42. “Filozofski fragmenti u Ivana Ančića”, u: Pavo Knezović (ur.): Zbornik o Ivanu Ančiću, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011, str. 69-81.
43. “Sporovi oko Boškovića”, u: Ivica Puljić (prir.): Od Dubrave do Dubrovnika: prigodom 300-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića, Humski zbornik XIII, Neum-Dubrovnik, 2011, str. 27-51.
44. “Probno istraživanje gledišta studenata o odnosu vjere i znanosti” (suautori: T. Vukelja, M. Šunjić, B. Kožnjak), Suvremena znanost i vjera/Contemporary science and faith. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010, Mostar – Ljubljana 2011, str. 293-314.
45. “Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije”, Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije, god. VI, br. 12 (2011), str. 67-78.
46. “Bošković u krugu prosvjetitelja”, Zbornik o Mati Zoričiću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća (ur. P. Knezović, M. Jerković), Skradin, 19-21. svibnja 2011. godine, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, str. 231-237.
47. “Dualizam ili monizam sila u prirodi? Boškovićev zakon privlačno-odbojnih sila”, Časopis za društvene i humanističke studije, god. VII, br. 13 (2012), str. 95-112.
48. “Ima li mjesta Bogu u znanosti? Primjer Boškovićeve teorije sila”, Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 10 (2012), br. 2, str. 165-180.
49. “Filozofija i znanost kod Hermana Dalmatin(c)a”, Prirodoslovlje 12 (1-2), 2012, str. 77-94.
50. “Znanost, metafizika i religija. Znanstvenički pogled”. Zbližavanja. Zbornik povodom šezdesete obljetnice rođenja Damira Barbarića, Matica hrvatska, Zagreb, 2012., str. 279-286.
51. “Vrijeme kao filozofski i znanstveni problem”, u: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija (ur.): Nasljeđe antike. Ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, Institut za filozofiju / KruZak, Zagreb 2013, str. 153-162.
52. “Spoznaja u znanosti i religiji”, Suvremena pitanja VIII (2013) 16, str. 37-52.
53. “Bakulina kozmologija u djelu Pravo mudroznanje za svakog čovika” (suautor Mate Penava), HUM – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 10, str. 51-69.
54. “Mathematics and Its Application in Plato’s and Aristotle’s Physics in: Actuality of the Past (ed. by Ivan Kordić)”, Philosophical Topics, Institut za filozofiju, Zagreb, 2014, str. 9-23.
55. “Science, Philosophy, Theology and Religion – Exclusive or Complementary Relation? in: Actuality of the Past (ed. by Ivan Kordić)”, Philosophical Topics, Institut za filozofiju, Zagreb, 2014, str. 139-166.
56. “Privlačno–odbojne sile: Boškovićevo otkriće?”, Filozofija Ruđera Josipa Boškovića (ur. Nikola Stanković, Stipe Kutleša, Ivan Šestak), Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 4. studenoga 2011. na Filozofskom fakultetuDružbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2014, str. 13-28.
57. “Roger Bacon i počeci eksperimentalne znanosti”, Zbornik radova s prvog znanstvenog skupa Franjevački velikani, Zagreb 2015, str. 87-103.
58. “Znanost i religija u samostalnoj Hrvatskoj”, Nova prisutnost 13(2015), br. 1, 84-92.
59. “Dijalog vjernika i ateista u Hrvatskoj”, Od Mure do mora, od Save do Seine, Spomen-zbornik patru Vladimiru Horvatu SJ, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu (ur. Ivan Šestak), Zagreb 2015, str. 295-302.
60. “Science-Religion Relations in Croatian Society Before and After 1990”, u: Giandomenico Boffi, Marijan Sunjic (eds.): Science and Christian Faith in Post-cold War Europe. A comparative analysis 25 years aftr the fall oft he Berkin Wall, Lateran University Press, Roma 2015, pp. 25-36.
61. “Uskršnje propovijedi Stipana Margitića”, Zbornik o Stipanu Margitiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Fra Stipan Margitić i Bosna srebrena (1650-1750), Sarajevo 22.-24. svibnja 2014, Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu, Institut za latinitet BiH, Zagreb 2015, str. 101-111.
62. “Znanost i vjera: Suprotstavljenost i/ili komplementarnost?”, U službi dijaloga i mira, sv. II, Biskupija Banja Luka, Europska akademija u Banjoj Luci, Banja Luka 2015, str. 347-355.
63. “Supekova istraživanja djela Ruđera Boškovića”, u: Ivan Supek (1915.-2007.), u povodu 100. obljetnice rođenja, Rasprave i građa za povijest znanosti HAZU, Knjiga 15, 4, Zagreb 2015. str. 129-150.
64. “Znanost, scijentizam i ideologija, Identiteti – kulture – jezici”, Godišnjak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu, sv. 2, Mostar, 2016, str. 11-19.
65. “Markovićevo nastojanje oko istraživanja hrvatske filozofije”, Znanstvenog skupa Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića, Zbornik radova, Matica hrvatska, Zagreb 2016, str. 141-152.
66. Ljubav i priroda u Bogu, Sloboda i zlo: Schellingov “Spis o slobodi” (ur. Damir Barbarić), Matica hrvatska, Zagreb 2017, str. 95-108.
67. “Humanističke i prirodne znanosti”, u: F. Grgić, I. Martinović (ur.): Smisao humanističkih znanosti, Institut za filozofiju. Zagreb 2017, str. 9-26.
68. “Varićakovo istraživanje djela i života Ruđera Boškovića”, Rasprave i građa za povijest znanosti, knj. 18, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, sv. 6, HAZU, Zagreb 2018, str. 133-169.
69. Istina kod Hegela, “Postojeći pojam”. Hegelov “Predgovor” Fenomenologiji duha (ur. Petar Šegedin i Ozren Žunec), Matica hrvatska, Zagreb 2018, str. 145-167.
70. Type of Substance as a New Physical Quality. (suautori: Milan Perkovac, Josip Zdenković, Branko Balon), In: Ntalianis K., Croitoru A. (eds) Applied Physics, System Science and Computers II. APSAC 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 489. Springer, Cham., 2019. str. 47-55.

b) Stručni radovi:
1. “Predsjednici Hrvatskoga prirodoslovnog društva”, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva 1885-1983, Zagreb, 1985 (Oton Kučera, str. 61-63, Stjepan Škreb, str. 71-73, Stanko Hondl, str. 76-77, Vladimir Vrkljan, str. 81-82, Josip Kovačević, str. 84-85, Vladimir Muljević, str. 85-87, Leo Randić, str. 87-89, Marijan Strbašić, str. 89-90).
2. “Ruđer J. Boškovića i suvremena znanost”, Filozofska istraživanja, god. 6. sv. 4, br. 19, Zagreb, 1986, str. 1271-1274.
3. “Josip Ruđer Bošković”, Iseljenički kalendar ’87, Zagreb, 1987, str. 61-67.
4. “Ruđer Josip Bošković”, Dubrovački horizonti, br. 27, Zagreb, 1987, str. 52-59.
5. “Građa za bibliografiju Josipa Ruđera Boškovića”, Scientia Yugoslavica, br. 3-4, Zagreb, 1988, str. 175-189.
6. “Četiri stoljeća od smrti Andrije Dudića (1533-1589)”, Iseljenički kalendar ’89, Zagreb, 1989, str. 211-213.
7. “Sto godina od rođenja matematičara Željka Markovića (1889-1974)”, Iseljenički kalendar ’89, Zagreb, 1989, str. 217-218.
8. “Dijalozi s Boškovićem”, Oko, 18 (481), 23. VIII. Zagreb, 1990. str. 16-17.
9. “Oton Kučera”, Priroda, god. 81, br. 7-8 (780-781), Zagreb, 1992, str. 18.
10. “Herman Dalmatin”, Filozofski glasnik, vol. 2, No. 3, Zagreb, 1993, str. 7-23.
11. “Ruđer Josip Bošković”, Filozofski glasnik, vol. 3, No. 1, Zagreb, 1994, str. 17-36.
12. “Francis Bacon”, Filozofija renesanse (prir. E. Banić-Pajnić), Hrestomatija filozofije, Školska knjiga, Zagreb, 1996, str. 359-390.
13. “Ruđer Bošković – znanstveni vizionar za 20. stoljeće” (suautori Vladimir Paar, Dubravko Tadić, Petar Krešimir Čolić), Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Zagreb, 1996, str. 482-491..
14. Natuknice za Hrvatski leksikon, sv. 1, Zagreb, 1996: Astrologija, Bošković Ruđer Josip (suautor Ivica Martinović), Domin Franjo Josip, Dvorak Vinko, Getaldić Marin, Grisogono (Bartolačić) Federik (suautor Ljerka Schiffler-Premec).
15. Natuknice za Hrvatski leksikon, sv. 2, Zagreb, 1997: Juraj Mjacen, Stjepan Mohorovičić, Ivan Paskvić, Vladimir Varićak, Znanstveni instituti, Zvjezdarnica, + 54 manje natuknice (str. 14, 22, 24, 30, 45, 62, 67, 69, 108, 116, 173, 200, 221, 223, 224, 263, 291, 308, 325, 347, 412, 413, 451, 452, 480, 483, 484, 509, 518, 523, 526, 528, 541, 544, 548, 571, 613, 623, 634, 636, 665, 669, 671, 684, 695, 697, 717, 718).
16. W. Heisenberg: Fizika i filozofija, KruZak , Zagreb, 1997, str. 167-178 (pogovor knjizi).
17. Robert Hofstetter: Filozofija, društvo, fizika, Školska knjiga, Zagreb, 1997, predgovor, str. VII-VIII, Rječnik, biografske bilješke i kazala, str. 75-87.
18. Natuknice za Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, Zagreb, 1998: Branko Eman, Ivan Hrizostom Fagh, Miroslav Furić, Radoslav Galić, Tedi Gjivović, Vladimir Jurko Glaser, Fran Glavičić.
19. “Herman Dalmatin, Hrvatska filozofija (prir. M. Šišak)”, Biblioteka Scopus, Zagreb, 2001, str. 13-43.
20. “Ruđer Josip Bošković, Hrvatska filozofija (prir. M. Šišak)”, Biblioteka Scopus, Zagreb, 2001, str. 231-281.
21. G. W. Leibniz, Kratki dokaz slavne Descartesove pogreške, Scopus, god. IX, sv. 1, br. 21, Zagreb, 2005, str. 77-79 (predgovor).
22. “Boškovićev doprinos istraživanjima u fizici, geoznanosti, kartografiji i izradi instrumenata”, 300-ta godišnjica rođenja Ruđera Boškovića (ur. G. Granić), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa/Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb 2011, str. 27-45.
23. “Tko je zapravo Ruđer Bošković?”, Klasje naših ravni 16 (2011), 11-12, str. 3-26.
24. Natuknice za Filozofski leksikon (glavni urednik Stipe Kutleša), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb (2012): oko 360 natuknice s oko 9700 redaka (izbor): afrička filozofija, akozmizam, Alembert, algebra, algebra logike, amoralizam, antilogija, apodiktičan, arijanizam (arijanstvo), aritmetika, Arnold, astrologija, astronomija, atrakcija/repulzija, Avenarius, Bachelard, Bazala, Bellarmino, Bellov teorem, Berlinski krug,beskonačnost (suautor N. Stanković), bizantska filozofija, Bodeov zakon, Bohm, Bolzano,Boodin, Bošković Ruđer Josip, Boyle, Brahe, Braithwaite, Čučić, Dedekind, dedukcija,definicija, Delminio, determinizam, Dewey, dinamizam, Dingler, divizija, dokaz, Dominis, dualizam, Duhem, eksperiment, element, empiriokriticizam, energija, Euklid, fantazija,Fechner, Filopon, filozofija fizike, filozofija logike, filozofija prirode, filozofija znanosti, formalizam, fukkcija (suautor P. Šustar), Gabirol, Galilei, Gassendi, Gaunilo, geocentričnisustav/heliocentrični sustav, geometrija, Grosseteste, harmonija, Herman Dalmatin(ac),Herschel, heuristika, hrvatska filozofija (suautori F. Grgić i F. Zenko), Huygens, humanizam,implikacija, indukcija, induktivizam, James, jednostavnost kaos, kauzalni zakon (suautor M.Domazet), Kepler, kibernetika, konačnost, kontingentnost, kontinuitet, Kopernik, kozmos,krucijalni (presudni) eksperiment, kvaliteta, kvantifikacija, Laplace, logički slogovi, logika (iskazna logika, predikatna logika), ljubav, Mach, Marulić, masa, matematizacija, materija, mehanika, metalogika, metodologija,Meyerson, mjera, modalnost, modus, natura non facit saltus, negacija, neoplatonizam (novoplatonizam) (suautor Redakcija), neopozitivizam,nesumjerljivost, Newton, Ockham, Origen, Osiander, Ostwald, Petrus Hispanus, physis,Pitagora, pitagorejci, pitagorejstvo, Pivčević, pneuma, Poincaré, pozitivizam, praznina,predikat, Priestley, prirodni zakon (suautor M. Domazet), prostor (suautor M. Domazet), prva filozofija, Ptolemej, Ratzinger, relacija, sensus communis, sila, silogistika, silogizam, skup, smrt (suautor Redakcija), sofisti, sorit, spašavanje fenomena, Spengler, Stegmüller, Stein, Steiner, sumnja, tautologija, teorija, teorija brojeva, teorija informacija, učinak, umjetnost (suautor Redakcija), uvjet, uzročnost, uzrok, varijabla, veličina, vizija, vjerojatnost, vrijeme, Wolf, Zanchi.
25. “Ruđer Bošković”, Hrvatska revija 12 (2012), 3, str. 4-18.
26. “Ruđer Josip Bošković”, Predgovor u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013.(Prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), str. 13-61.
27. “Ljetopis Ruđera Josipa Boškovića”, u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013. (prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), str. 63-73.
28. “Bibliografija izdanja djela Ruđera Josipa Boškovića”, u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013. (prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), str. 75-95.
29. “Važnija literatura o Ruđeru Josipu Boškoviću”, u: Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2013. (prir. Stipe Kutleša, ur. Ante Stamać), str. 95-129.
30. “Znanost i religija u samostalnoj Hrvatskoj”, Nova prisutnost 13 (2015), br. 1, 84-92.
31. “Scijentizam kao nova religija”, Vijenac XXIII (2015), broj 544, 8. siječnja 2015, str. 3. (“Scijentizam kao nova religija”, Portal Hrvatskog kulturnog vijeća (Objavljeno 18. siječnja 2015).
32. “Mitovi znanosti u službi (pre)odgoja i indoktrinacije. Kopernik opet protiv Crkve”, Kršćanska obiteljska revija Kana, XLVI, 3/496, ožujak 2015, str. 50-51.
33. “Mitovi znanosti u službi (pre)odgoja i indoktrinacije. Galileo Galilei „žrtva“ znanosti”, Kršćanska obiteljska revija Kana, XLVI, 7-8/500, srpanj-kolovoz 2015, str. 40-42.
34. “Znanstvenik svjetske slave: Ruđer Josip Bošković (1711. – 1787.)”, Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara (ur. Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš), Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2016, str. 512-522.
35. “Ruđer Bošković u hrvatskoj i svjetskoj znanosti, kulturi i povijesti”, Zbornik radova Četvrte kroatološke konferencije: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Dubrovnik 16-18. 11. 2015., Hrvatski studiji, Zagreb 2017, str. ——(u postupku)
36. “Opasna knjiga za prevarante”, u : Ivica Musić, Geniji, varalice i oni treći, Ogledi o odnosu znanosti i vjere, Naša ognjišta- Kršćanska sadašnjost, Tomislavgrad – Zagreb 2017, str. 163-165.
37. “Znanost prije vodi u vjeru i religioznost nego u ateizam” u: Božja znanost. Javna svjedočanstva hrvatskih i svjetskih znanstvenika o osobnoj vjeri (prir. Slaven Letica), Večernji list, Zagreb 2018, str. 41-43.

c) Prikazi knjiga (P) i drugi radovi (izbor):
1. Žarko Dadić, “Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata”, Nova et vetera, god. 31, br. 1-2, Sarajevo, 1983, str. 208-209 (P).
2. Ivan Supek, “Filozofija znanosti i humanizam”, Nova et vetera, god. 34, br. 1-2, Sarajevo, 1984, str. 202-204 (P).
3. “Tajna i fenomenalnost ljudske opstojnosti”, Kulturni radnik, god. 37, br. 6, Zagreb, 1984, str. 203-210 (P).
4. Werner Kutschmasnn, “Die Newtonische Kraft”, Filozofska istraživanja, god. 6, sv. 1, br. 16, Zagreb, 1986, str. 252-254 (P).
5. “Kolokvij o Aristotelovoj Metafizici”, Filozofska istraživanja, god. 6, sv. 1, br. 16, Zagreb, 1986, str. 271-273.
6. “Međunarodni simpozij ‘Filozofija znanosti Ruđera Boškovića'”, Filozofska istraživanja, god. 6, sv. 4, br. 19, Zagreb, 1986, str. 1324-1327.
7. “Predstavljanje prijevoda Aristotelove Fizike“, Filozofska istraživanja, god. 7, sv. 3, br. 22, Zagreb, 1987, str. 1064-1065.
8. “Međunarodni znanstveni skup o Ruđeru Boškoviću u Dubrovniku”, Filozofska istraživanja, god. 7, sv. 3, br. 22, Zagreb, 1987, str. 1071-1074.
9. Žarko Dadić, “Ruđer Bošković”, Filozofska istraživanja, god. 7, sv. 4, br. 23, Zagreb, 1987, str. 1412-1416 (P).
10. “Filozofija znanosti Ruđera Boškovića”, Dijalektika, god. XXII, br. 1-2, Beograd, 1987, str. 157-162.
11. “Monografija o Marxu”, Kulturni radnik, god. XL, br.1, Zagreb 1987, str. 168-174 (P).
12. “Inspirator prirodnih znanosti”, Vjesnik, 20. lipnja 1987, četvrto izdanje, Sedam dana, Panorama subotom, str. 16-17 (P).
13. “U povodu knjige ‘Ruđer Bošković’ Žarka Dadića”, Scientia Yugoslavica, 13 (3-4), Zagreb 1987, str. 237-242 (P).
14. “Rasprava o plinovima Josipa Franje Domina iz 1784”, Vrela i prinosi, 17, Zagreb, 1987/88, str. 126-129 (P).
15. “Međunarodni znanstveni skup o Ruđeru Boškoviću u povodu 200. obljetnice njegove smrti”, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. IX, br. 20, Zagreb, 1988, str. 10.
16. “Zvonko Marić, Ogled o fizičkoj realnosti“, Filozofska istraživanja, god. 8, sv. 1, br. 24, Zagreb, 1988, str. 320-322 (P).
17. “Aristotel, Fizika“, Filozofska istraživanja, god. 8, sv. 2, br. 25, Zagreb, 1988, str. 692-698 (P).
18. “J. F. Domin, Fizikalna rasprava“, Priroda, br. 6-7, Zagreb, 1988/89, str. 46-48 (P).
19. “Josip Franjo Domin, Fizikalna rasprava o postanku, naravi i koristi umjetnog zraka“,  Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. X, br. 22, Zagreb, 1989, str. 37-41 (P).
20. “Tribina ‘Albert Bazala i hrvatska filozofija'”, Filozofska istraživanja, god. 9, sv. 1, br. 28, Zagreb, 1989, str. 349.
21. “Jürgen Mittelstrass, Information oder Wissen?“, Filozofska istraživanja, god. 9, sv. 4, br. 31, Zagreb, 1989, str. 1454-1455.
22. “Ivan Supek, Ruđer Bošković“, Filozofska istraživanja, god. 9, sv. 5-6, br. 32-33, Zagreb, 1989, str. 1791-1795 (P).
23. “Ivan Supek, Ruđer Bošković vizionar u prijelomima filozofije, znanosti i društva“, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. XI, br. 24, Zagreb, 1990, str. 24-27 (P).
24. “Promjene slike svijeta”, Oko, br. 17, 23. kolovoza, Zagreb, 1990, str. 16-17 (interview s Klausom Mainzerom).
25. “Knjiga Ivana Supeka o Boškoviću”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sv. XXVIII. Dubrovnik, 1990, str. 246-247 (P).
26. “Tribina Sveučilišta. Ivan Supek, Ruđer Bošković”, Filozofska istraživanja, god. 10, sv. 2, br. 35, Zagreb, 1990, str. 592-593.
27. “Međunarodni znanstveni skup o isusovcima u Zagrebu”, Filozofska istraživanja, god. 11, sv. 3, br. 42, Zagreb, 1991, str. 785-787.
28. “Ivan Supek, Ruđer Bošković. Vizionar u prijelomima filozofije, znanosti i društva (Visionary at the Crossroads Between Philosophy, Science and Society)”, Synthesis Philosophica, vol. 6, fasc. 1, No. 11, Zagreb, 1991, str. 251-255 (P).
29. “Islamski kalendar i astronomija”, Islamska misao, god. XIV, br. 158, Sarajevo, 1992, str. 65-66.
30. “Predstavljanje knjige Pave Barišića Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes“, Filozofska istraživanja, god. 12, sv. 2, br. 45. Zagreb, 1992, str. 568-569.
31. “Hrvatski isusovci u filozofiji i prirodnim znanostima”, Filozofska istraživanja, god.13, sv. 1, br. 48, Zagreb, 1993, str. 257-258.
32. “Žarko Dadić, The Exact Sciences of the Croatian Middle Ages, Studia Historiae Philosophiae Croaticae 2 (1993), str. 296-301 (P).
33. “Hrvatski isusovci u filozofiji i prirodnim znanostima”, Filozofska istraživanja, god. 13, sv. 1, br. 48. Zagreb, 1993, str. 257-258.
34. “Žarko Dadić, Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja“, Društvena istraživanja, god. 14, br. 6, Zagreb, 1994, str. 743-746 (P).
35. “Zvonimir Čuljak: Nastanak Boškovićeve filozofije prostora i vremena“, Filozofska istraživanja, god. 16, sv. 1, br. 60, Zagreb, 1996, str. 281-283 (P).
36. “Helmut Moritz: Science, Mind and the Universe“, Filozofska istraživanja, god. 16, sv. 3, br. 62, Zagreb, 1996, str. 781-782 (P).
37. “Helmut Moritz: Science, Mind and the Universe” (suautor Petar Krešimir Čolić), Geodetski list, god. 50(73), br. 2, Zagreb, 1996, str. 207-210 (P).
38. “Krešimir Čvrljak: Kršćanska etika Fausta Vrančića kao filozofija života“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXII, br, 1-2 (43-44), Zagreb, 1996, str. 363-365 (P).
39. “Jonathan Barnes: Aristotel, Moderna vremena”, god. II., br. 3, Zagreb, 1996, str. 44 (P).
40. “Ruđer Josip Bošković: De continuitatis lege (O zakonu neprekinutosti)”, Moderna vremena, god. II, br. 3, Zagreb, 1996, str. 47 (P).
41. “James Gleick: Kaos, Moderna vremena”, god. II., br. 3, Zagreb, 1996, str. 50-51 (P).
42. “Frano Prcela (Hrsg./ur.): Dialog/Dijalog“, Filozofska istraživanja, god.. 18 , sv. 2., br. 69, Zagreb 1998, str. 500-503 (P).
43. “George Berkeley: O gibanju/De motu“, Filozofska istraživanja, god. 18, sv. 3, br. 70, Zagreb 1998, str. 715-716 (P).
44. “Ernst Cassirer: Uz Einsteinovu teoriju relativnosti“, Filozofska istraživanja, god. 19, sv. 1-2, br. 72-73, Zagreb, 1999, str. 323-325 (P).
45. “Oscar Becker: Veličina i granice matematičkog načina mišljenja“, Filozofska istraživanja, god. 21, sv. 1, br. 80, Zagreb 2001, str. 217-218 (P).
46. “Istina ne postoji dok se ne dogodi (prikaz knjige Ede Pivčevića Što je istina?)”, Hrvatsko slovo, god. VIII., br. 381, Zagreb, 9. kolovoza 2002, str. 24-25 (P).
47. “Tehnika je danas blagodat za neke i vrlo velika opasnost za sve”, Vjesnik, Panorama subotom (Zagreb), br. 45, 12. listopada 2002, str. 18-20 (interview).
48. “Rogerius Josephus Boscovich, De continuitatis lege / Ueber das Gesetzt der Kontinuität“, Prolegomena, god. 2, br. 1, Zagreb, 2003, str. 110-112 (P).
49. “Rogerius Josephus Boscovich, De continuitatis lege / Ueber das Gesetzt der Kontinuität“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 55-56, Zagreb, 2002, str. 262-263(P).
50. “Edo Pivčević, Što je istina?“, Forum,  Mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Godište  LXXV, Broj 10-12,  Zagreb, zima 2004, str. 1294-1298 (P).
51. “Nikola Zovko”, Prostor, vrijeme, tvar, ARTREZOR NAKLADA, Zagerb, 2002, Prolegomena,  god. 3, br. 2, Zagreb, 2004, str. 224-229 (P).
52. “Hans Ullmaier, Puncta, particulae et phaenomena. Der dalmatinische Gelehrte und seine Naturphilosophie, Wehrhahn Verlag, Hannovaer-Laatzen, 2005″, Prolegomena, god 4, br. 2, Zagreb, 2005, str. 235-238 (P).
53. “Drukčije o srednjovjekovnoj misli, Prikaz knjige Stjepana Kušara: Filozofija u srednjemu vijeku“, Matica hrvatska, Zagreb 2015, Vijenac god. XXIII, br. 565, 29.m listopada 2015, str. 11.
54. “In memoriam Ivan Macan (1939-2015)”, Hum, vol. X (2015), no. 14, str. 247-249.
55. Damir Barbarić, Skladba svijeta. Platonov Timej, Nova prisutnost 16 (2018), br. 1, str. 186-189. (Prikaz)

Priopćenja na znanstvenim skupovima (izbor, nakon 2003. god.):

1. “Mathematics and its application in Plato’s and Aristotle’s Physics”, III. International Conference: Science, Art and Culture, August 25 – 29, 2003, Lošinj, Croatia, The Role of Mathematics in Physical Sciences. Interdisciplinary and Philosophical Aspects (pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu).
2. “Petrić o tajnama brojeva”, 12. Dani Frane Petrića, Cres, 25-26. rujna 2003.
3. “Značenje Hermana Dalmatina za hrvatsku i europsku znanost”, Znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 12, Pazin, 17-18. listopada 2003.
4. “Filozofijska i znanstvena spoznaja prirode”, Znanstveni skup Filozofija i znanost(i), Organizatori: Matica hrvatska Zagreb, Filozofski fakulter Sarajevo, Matica hrvatska Sarajevo, Sarajevo, 25-27. 04. 2004. (međunarodni znanstveni skup).
5. “Pojam vremena u filozofiji”, Filozofski simpozij Udruge studenata filozofije SCOPUS,  22-23. 10. 2004 (pozvano predavanje).
6. “Neka pitanja teodiceje u djelu filozofa Wilhelma Keilbacha”, Simpozij Njemačke narodnosne zajednice, Osijek, 12-14. studenog 2004.
7. “Problem spoznaje u filozofiji N. Berdjajeva”, Ruska filozofija u hrvatskoj kršćanskoj filozofiji, Međunarodni simpozij Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb, 12. ožujka 2005.
8. “Filozofijska i znanstvena spoznaja”, Peti studentski simpozij Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Filozofija i prirodne znanosti, Zagreb, 13. svibnja 2005 (pozvano predavanje).
9. “Hrvatsko nazivlje u fizikalnim znanostima sredinom 19. stoljeća”, Međunarodni znanstveni skup Instituta za filozofiju, Hrvatska filozofska baština. U povodu 30. obljetnice izlaženja časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (1975-2005), Zagreb, 12-14. svibnja 2005.
10. “Prirodoslovlje i etika”, Znanstveni skup “Braće hrvatskoga zmaja”, Prirodoslovlje i civilizacija, Zagreb, 21. svibnja 2005 (pozvano predavanje).
11. “Filozofske rasprave u znanosti u Hrvatskoj u 20. stoljeću”, Simpozij Matice hrvatske, Zagreb, 2-4. ožujka 2006.
12. “Misaoni eksperiment kao dokaz?”, Filozofski simpozij Udruge studenata filozofije SCOPUS, Dokazi u filozofiji i znanosti, 06-07. 10. 2006 (pozvano predavanje).
13. “Filozofija spoznaje Kvirina Vasilja”, Međunarodni znanstveni simpozij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 23. svibnja 2007 (međunarodni znanstveni skup).
14. “Diktatura relativizma u znanosti”, Znanstveni simpozij Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, Diktatura relativizma, Zagreb, 16. lipnja 2007.
15. “Filozofija i teologija u okviru humanističkih znanosti – konkurentnost ili komplementarnost?”, XXXII. međunarodni znanstveni simpozij profesora teologije Interdisciplinarnost i teologija, Split, 26-27. ožujka 2008 (pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu).
16. “Theoria philosophiae naturalis: Anwendung auf die Mechanik (Pars II) und die Physik (Pars III)”, Internationales Symposium Ruđer Bošković (Boscovich) und sen Model der Materie, Wien, 3-4 Oktober 2008 (pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu).
17. “Granice (raz)uma u znanosti”, Znanstveni skup Instituta za filozofiju Um i stvarnost, Zagreb, 29. lipnja 2009.
18. “Filozofske misli kod Ivana Ančića”, Fra Ivan Ančić Dumljanin, 11. Skup Tihi pregaoci, Tomislavgrad, 13-15. svibnja 2010.
19. “Granice prirodne filozofije i znanosti po Boškoviću”, 20. Dani Frane Petrića, Cres, 21-24. 09. 2011.
20. “Privlačno-odbojne sile: Boškovićevo otkriće?”, Međunarodni znanstveni simpozij o R. Boškoviću, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zageb, 04. studenog 2011.
21. “Filozofijsko nazivlje kod Petra Bakule”, Simpozij Opus fra Petra Bakule, Mostar, 17. svibnja. 2012.
22. “Kršćansko poimanje osobe”, Znanstveni skup povodom 20. obljetnice djelovanja Pokreta za život, Malinska, Krk, 27. 10. 2012.
23. “Filozofija i znanost kod Hermana Dalmatin(c)a”, Hrvatski prirodoslovci 21, Imotski, 19-20. ? 2012. Organizator: Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Zagreb (pozvano predavanje).
24. “Filozofijske pretpostavke znanosti”, Simpozij Filozofija u dijalogu sa znanostima, Institut za filozofiju Zagreb, 5-7. prosinca 2012.
25. “Roger Bacon i počeci eksperimentalne znanosti”, Znanstveni skup Franjevački velikani povodom 800-te obljetnice rođenja Rogera Bacona, 5. travnja 2014.
26. “Uskršnje propovijedi Stipana Margitića”, Znanstveni simpozij Tihi pregaoci, Sarajevo, 22-24. svibnja 2014.
27. “Markovićevo nastojanje oko istraživanja hrvatske filozofije”, Znanstveni skup Filozofijsko djelo Franje Markovića, 24. listopada 2014. Simpozij u povodu stote obljetnice smrti Franje Markovića (1845–1914).
28. “Science-religion relations in the Croatian society before / after 1990”. Izlaganje na simpoziju Science and Christian Faith in Post-cold War europe: Comparative Analysis, Roma, 6-9. 11. 2014.
29. “Ljubav i priroda u Bogu”, Filozofska škola MH, Sloboda i zlo. Schellingov spis o ljudskoj slobodi, Zagreb, – 22. 11. 2014.
30. “Supekova istraživanja djela Ruđera Boškovića”, Skup u povodu stogodišnjice rođenja Ivana Supeka (1915–2007), HAZU, Zagreb, 23. travanj 2015.
31. “Znanost, scijentizam i ideologija”, Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet, Mostar, 5. lipnja 2015.
32. “Ruđer Bošković u hrvatskoj i svjetskoj znanosti, kulturi i povijesti”, Četvrta kroatološka konferencija: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Dubrovnik 16-18. 11. 2015.
33. “Humanističke znanosti prema prirodnim znanostima i obratno”, Znanstveni skup Smisao humanističkih znanosti, Institut za filozofiju. Zagreb 10. 12. 2015.
34. “Marija Terezija i Ruđer Bošković”, Znanstveni skup: Kraljica Marija Terezija i Hrvati, Beč 30.06.2017.
35. “Science – religion relation in Croatian contemporary society”, International Colloquim on Science and Christianity in Contemporary Europe, Zagreb, 29. 06. – 01. srpnja 2017.
36. “Varićakovo istraživanje djela Ruđera Boškovića”, Znanstveni skup: Akademik Vladimir Varićak (1865.- 1942.) u hrvatskoj znanosti, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Zagreb, 26. svibnja 2017,
37. “Što je vrijeme (Filozofsko antropološki pristup)”, Obiteljska ljetna škola, FFRZ, Zagreb, 24. kolovoza 2017,
38. Kutleša: Važnost Matice hrvatske u promicanju filozofije nakon Drugog svjetskog rata, Znanstveni skup: Uloga Matičina nakladništva u oblikovanju hrvatskoga duhovno-kulturnog identiteta, Palača Matice hrvatske, Zagreb, 20-21. listopada 2017.
39. S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Šesta filozofska škola Matice hrvatske, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 10-16. rujna 2018. Izlaganje S. Kutleša; Volja

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:

1. Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata (broj projekta: 6-02-020, voditelj: Žarko Dadić, projektno razdoblje: 1991-1996).
2. Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata (broj projekta: 101103 voditelj: Žarko Dadić, projektno razdoblje: 1996-2002).
3. Filozofski i humanistički aspekti znanosti (broj projekta: 0101033, voditelj: Ivan Supek, projektno razdoblje: 2002-2006).
4. Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljivanje od metafizike (broj projekta: 191-1911113-1095, voditelj: Stipe Kutleša, projektno razdoblje: 2007- 2013).