Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja

SADRŽAJ

Na osnovi višegodišnjeg mojeg bavljenja poviješću hrvatske filozofije, posebice razdobljem humanizma i renesanse, nastao je ovaj prikaz misli i djela Frane Petrića/Franciscus Patricius. Neka od poglavlja u knjizi, umnogomu promijenjena, proširena i dopunjena čine predmet ranijih rasprava i radova objavljivanih tijekom gotovo tri desetljeća u brojnim časopisima i zbornicima, te vlastitim knjigama, kao i izvješća sa skupova i predavanja održanih u zemlji i inozemstvu. Ovdje valja dodati i proučavanje Petrićeve poetike i hrvatske estetičke misli 16. stoljeća, u okviru mog znanstvenog projekta koji je odobrilo i financijski omogućilo Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Knjiga sabire rezultate dosadašnjih proučavanja i uvida u bogatu i višeslojnu filozofsku misao creskog renesansnog filozofa, njene osnove i temelje, implikacije i europsku sudbinu njegovih ideja, te neke značajne uvide hrvatske i europske historiografije.

U širem kompleksu istraživanja kojem je cilj sustavno povijesnofilozofsko istraživanje i vrednovanje hrvatske filozofske baštine kao opće-kulturne, znanstvene i nacionalne zadaće, kako ju je zamislio Franjo pl. Marković, ovom se knjigom nastoji upotpuniti slika mjesta i značenja Petrićeva mišljenja u europskom filozofskom dijalogu. Nastojeći da doksografski, interpretativno i prosudbeno ova knjiga bude prilog dosadašnjim rezultatima i poticaj budućim proučavanjima, autorica smatra da time osobno ispunja i dio duga i obveze prema hrvatskoj filozofskoj historiografiji.

Zagreb, 1996.

I. PRISTUP 9
Govor o Petriću u vremenu 12
Filozofija kao sudbina 14

II. ŽIVOTOPIS 19

III. PETRIĆEVO UČENJE 25
Filozofija kao model mišljenja 26
Sastavnice Petrićevog filozofijskog modela 30
Enciklopedičko-panepistemička sastavnica 30
Kritičko tumačenje nasljeđa 33
Destrukcija i revizija nasljeđa 36
Alternativni model mišljenja 38

IV. SRETAN GRAD. Grad čovjeka kao mjesto povijesti ili budućnost utopije 43

V.NOVA RETORlKA 51

VI. DIJALOZI O POVIJESTI 67

VII. PERIPATETIČKE RASPRAVE. Petrićeva ideja povijesti filozofije 79
Osnova i priprava Petrićeve filozofske sinteze 79
Petrić i antiaristotelizam 86

VIII. NOVA SVEOPĆA FILOZOFIJA. Koherentni sustav fllozofije 91
Panaugia 94
Panarchia 95
Pampsychia 95
Pancosmia 96

Izvori Petrićeve nove filozofije 102
Witelo i “Panaugia, universae Iucis tractatio” 116

DODATAK: Rječnik ključnih pojmova Petrićeve prirodne filozofije 132

IX. ESTETlČKO-POETlČKI POGLEDI 139
Pregled dosadašnjih istraživanja 142
Zadaci proučavanja Petrićevih estetičko-poetičkih gledišta 153
Podudarnosti Petrićevih estetičkih teorija s umjetničkom slikom svijeta 16. i 17. stoljeća 157
Nekoliko europskih primjera 159
Nekoliko primjera iz korpusa hrvatske književne baštine.
Renesansna i manirističko-barokna poetika 165
Petrićev poetikološki model 171
Petrićevo shvaćanje pjesničkog umijeća i teorija lijepog 185
Filozofijine oči 193
Pjesnik-teolog 205
Filozofsko-estetički obzor Petrićeva shvaćanja lijepog i umjetnosti 217

X. KOMENTARI, KNJIŽEVNO-DlJALOŠKA I POLEMIČKA DJELA 231
Komentar Petrarkinog soneta 232
Komentar rima L. Contilea 236
Govor o različitim pjesničkim zanosima 241
Dijalozi o ljubavi 259
Trimeron. Petrićevo sudjelovanje u kontroverzama oko Tassa 269

XI. TEHNIČKA DJELA. EPISTOLOGRAFlJA 283

XII. PETRIĆEVA POVIJESNA SUDBINA. Europski odjeci 289

DJELA 297
LlTERATURA 301

Bibliografska bilješka 324

Summary 325

Kazalo imena 329