Godišnjak za filozofiju 2004.

Pregled sadržaja

Boran Berčić
Determinizam i sloboda volje
1

Zdravko Radman
Um kao artefakt
67

Ivan Kordić
Sloboda kao oslobođenje za toleranciju: Heideggerovo mišljenje slobode
81

Stjepan Kušar
Nietzscheova kritika i metamorfoza kršćanstva: Ili što se može protivnika naučiti u korist vlastite stvari
101

Damir Barbarić
Prijepor Jacobija i Schellinga oko panteizma
117

Mihaela Girardi-Karšulin
Petrićevo tumačenje Platonove usporedbe s crtom
137

Stipe Kutleša
Matematika i njezina primjena u Platonovoj i Aristotelovoj fizici
147