Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

LJERKA SCHIFFLER
Filozofija i filodoksija – paradigma i paradoks mišljenja

Autorica u svom saopćenju naslovljenu tematiku promišlja kao jedno od otvorenih pitanja filozofije, danas u središtu teorijskog mišljenja suvremenog znanstveno-tehnološkog svijeta i epistemološkog sadržaja kako filozofije, tako i znanosti, umjetnosti, religije pa i politike. Na putanji staro- i novovjekovnog mišljenja, kroz mijenu značenja i obrat povijesnog statusa i poimanja spoznaje, znanja, mudrosti, mudroljublja i mudroznanstva, istine, postaje upitnom narav i odnos pojmova filozofije i filodoksije. Autorica kroz neke primjere ukazuje na složenost ovog binoma i disciplinarnu diferenciranost i nastojeći pružiti jedan od mogućih, vlastitih odgovora koji otklanja njihovu međusobnu isključivost, prijepor i antitetičnost i ističe prožimnost i međuzavisnost spomenutih pojmova.

Philosophy and Philodoxy – Paradigm and Paradox of Thought

The author reflects on the topic of the title as on one of the open questions of philosophy, today at the very core of the theoretic thought of the contemporary scientific-technological world and the epistemological content as of philosophy, so of science, art, religion, as well as politics. The nature and relation between the concepts of philosophy and philodoxy has become questionable through the course of thought of both the Middle Ages and the Modern World, through the change of the meaning and the revolution of the historical status and conception of cognition, knowledge, wisdom, the love of wisdom and the science of wisdom, the truth. Through certain examples, the author points to the complexity and disciplinary difference of this binary and, in attempting to provide one of the many possible responses, her own response, which eliminates their mutual exclusiveness, controversy and antithesis, emphasises the mutual permeation and dependence of the above two concepts.