Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

ALOJZ ĆUBELIĆ
Filozofija u prvoj polovici XII. stoljeća

Među poznavateljima srednjovjekovne filozofije postalo je uobičajeno govoriti o preporodu koji se zbio u prvoj polovici dvanaestog stoljeća. Taj preporod se odnosi na različita područja intelektualnoga života, pa tako i na filozofiju toga razdoblja. Filozofija se razumijeva zapravo kao mudrost koja pokriva sva područja ljudskoga znanja. Cjelokupno XII. stoljeće je obilježeno nastankom novih škola, učenja i novih pojmova koji su dotada bili nepoznati, a među školama se osobito ističe katedralna škola iz Chartesa u kojoj je studirao naš Herman Dalmatin i drugi važni mislioci. Na temelju djelca Tractatus quidam de philosophia et partibus eius se predstavlja istinski uvid i uvod u shvaćanje filozofije XII. stoljeća. Taj prinos se djelomice temelji na otkriću novih tekstova kao i na novoj razmjeni različitih kultura. Otkriće novih vidova Aristotelovih logičkih djela (ono što se naziva “logica nova” ukljuujui Analitike i Sofistička opovrgavanja), pojavak autonomne i originalne refleksije o semantičkim svojstvima pojmova (što se uobičajilo zvati “logica modernorum”), uvođenje dijalektičke analitičke metode u teološke teme omogućava otvaranje znanstvenim i filozofskim tradicijama iz islamskih zemalja. XII. stoljeće možemo sa sigurnošću definirati kao razdoblje u kojem filozofija postaje svjesna svog identiteta i svoje autonomije. Filozofija u ovom razdoblju je istodobno mudrost, religija, znanost o duhovnom životu, poezija i alkemija. Bavi se spoznajom čovjeka, Boga i svemira, te ukratko pokriva sva znanja. U početku se očituje stanoviti napor za restauriranjem misli na razini na kojoj su ga ostavili, primjerice, Boecije i Kasiodor. Međutim, uskoro postaje vidljiv ogromni napredak i pojavak novih sistema na intelektualno-znanstvenom obzorju. Nakon što se nadilazi sedam slobodnih umijeæa, prevladava razdioba na tri dijela filozofije, naime, na logiku, etiku i fiziku (i metafiziku).

Die Philosophie in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts

Unter den Kennern der mittelalterlichen Philosophie ist es üblich geworden von der Renaissance zu sprechen, die in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts stattfand. Diese Renaissance bezieht sich auf verschiedene Bereiche des intellektuelen Lebens, und so auch auf die Philosophie jener Epoche. Die Philosophie versteht man eigentlich als Weisheit, die alle Bereiche des menschlichen Wissens einschließt. Das ganze XII Jahrhundert ist gekennzeichnet durch die Entstehung der neuen Schulen, der neuen Studien, der neuen Begriffe, die man vorher nicht kannte. Unter den Schulen nahm die Kathedralschule von Chartres, in der unser Herman von Dalmatien und andere wichtige Denker studiert haben, besonders hohen Rang ein. Die kleine Schrift Tractatus quidam de philosophia et partibus eius stellt ein wahres Bild und eine Einführung zum Verständnis der Philosophie des XII. Jahrhunderts dar. Dieser Beitrag gründet teilweise auf der Entdeckung der neuen Texte, wie auch auf dem neuen Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen. Die Entdeckung der neuen Sichtweisen auf die Werke der Logik von Aristoteles (das was man “logica nova” nennt, einschließend die Analytiken und die Sophistische Widerlegungschlüsse), die Entstehung einer autonomen und originalen Reflexion über die semantische Eigenschaften der Begriffe (was man gewöhnlich “logica modernorum” nennt), die Einführung der dialektisch-analytischen Methode in die theologische Themen, alldas ermöglicht eine öfnung für die wissenschaftlichen und philosophischen Traditionen der islamischen Lander. Das XII. Jahrhundert dürfen wir mit Sicherheit bezeichnen als eine Zeit in der die Philosophie von ihrer Identität und von ihrer Autonomie bewusst wird. Die Philosophie in dieser Zeit ist zugleich die Weisheit, die Religion, die Kenntnis des geistlichen Lebens, die Poesie und die Alchimie. Sie beschaftigt sich mit der Kenntnis des Menschen, Gottes und des Universums, kurzum stellt alles Wissen dar. Am Anfang spürt man eine gewisse Bemühung das Denken auf jene Ebene zu restaurieren auf der sie, zum Beispiel, Boethius und Cassiodorus hinterlassen haben. Aber bald wird sichtbar der enorme Vortschritt und die Entstehung der neuen Systeme auf dem intellektuell-wissenschaftlichen Horizont. Nachdem man die sieben freie Künste überstiegen hat, überwiegt die Teilung auf drei Teile der Philosophie, namlich auf die Logik, die Ethik und die Physik (und Metphysik).