Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

IVAN KORDIĆ
Je li šutnja doista najbolji odgovor? Znanje i vjera kod Martina Heideggera

Martinu Heideggeru je u njegovu djelu stalo do bitka, koji je u zapadnoj filozofiji zaboravljen. A da bi ga se istrglo ovom zaboravu, ovaj mora dospjeti do razumijevajućeg tubitka, u kojem se on može objaviti.
Već ova tvrdnja daje naslutiti zagonetnost Heideggerova mišljenja, koje zbunjuje. Što je tubitak i što bi se u njemu trebalo objviti? I kako se o ovom objavljeno može nešto iskusiti ili saznati? Ili se tu može i treba u nešto vjerovati? U što? Heidegger u svom mišljenju uvijek nanovo i na različit način, jasno ili tajnovito, postavlja pitanje o mogućnosti čovjekova razumijevanja stvarnosti, o znanju o onome što se može znati i o vjeri u ono što ne može biti predmt znanja, pri čemu se stalno nalazi na putu prema bitku, koji mu izmiče, pred kojim ostaje bez riječi, koji ga tjera na šutnju. To osobito onda i tamo, gdje se radi o tajni tubivstvujućeg čovjeka i o tajni Boga, koji nije ni tubivstvujući, ni biće, ni bitak, a koji ipak jest i bit će. I to ne samo prema tragovima koje ostavljaju religije, nego i prema čovjekovoj čežnji da shvati ono što je bitno. Stoga je Bog za čovjeka ono što je za mišljenje najvrjednije, makar se ponekad i činilo da je na pitanje o čovjeku i o njegovu Bogu najbolji odgovor šutnja. Osobito tamo, gdje i znanje i vjera ostanu bez riječi.

Ist das Schweigen tatächlich die beste Antwort? Wissen und Glauben bei Martin Heidegger

Martin Heidegger geht es seinem ganzen Werk um das Sein, das in der abendländischen Philosophie vergessen war. Damit es aber dieser Vergessenheit entzogen werden kann, muß sie in das verstehende Dasein gelangen, in dem es sich offenbaren kann.
Schon diese Behauptung läßt das Rätselhafte im Denken Heideggers zum Vorschein kommen, das einen in Verlegenheit bringt. Was ist das Dasein und was soll sich in ihm offenbaren? Und wie kann man von diesem Offenbaren etwas erfahren oder wissen? Oder kann und soll man da an etwas glauben? Und woran?
Hiedegger stellt sich in seinem Denken immer wieder und auf verschiedene Art, klar oder verschlüsselt, der Frage nach der Möglichkeit menschlichen Verstehens der Wirklichkeit, nach dem Wissen des Wissbaren und nach dem Glauben an das Unwissbare, wobei er sich ständig unterwegs zum Sein findet, das sich im versagt, ihm die Sprache verschlägt, ihn ins Schweigen treibt. Dies besonders dann und dort, wo es sich um das Geheimnis des daseienden Menschen und des Gottes, der weder Daseiendes, noch Seiendes, noch Sein ist, der aber doch ist und sein wird. Dies nicht nur in den Spuren, die die Religionen hinterlassen, sondern auch in der Sehnsucht des Menschen, das Wesentliche zu erfassen. So ist Gott für den Menschen das Denkwürdigste, auch wenn es manchmal so aussieht, als ob auf die Frage nach ihm und nach seinem Gott das Schweigen die beste Antwort wäre. Besonders dort, wo sowohl das Wissen als auch das Glauben sprachlos werden.