Godišnji znanstveni skup
Filozofija i filodoksija

Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
Velika dvorana Instituta za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54/V

ANTO MIŠIĆ
Kršćanstvo i/ili filozofija

Isus nije bio filozof niti je namjeravao igraditi neki posebni filozofski sustav. U propovijedanju se koristio religijskim a ne filozofskim govorom, isto vrijedi i za kršćanski nauk u novozavjetnim spisima. Napuštanjem Palestine i židovsko-semitskog načina razmišljanja, te ulaskom u grčko-rimski kulturno-religijski ambijent, kršćanstvo se neizbježno moralo susresti i s antičkom filozofijom. Najraniji kršćanski pisci radije su uspoređivali kršćanstvo s filozofijom nego s Platonovim pojmom teologije. Prisutnost pojma logosa u novozavjetnim spisima, pogodovalo je povezivanje s nekim pravcima grčke filozofije, osobito platonizmom i stoicizmom. Ipak susret kršćanstva i filozofije nije od početka uvijek bio idiličan niti jedinstveno prihvaćen. Velike razlike u odnosu prema grčkoj filozofiji nalazimo već kod ranokršćanskih pisac drugog stoljeća. Početna dilema Kršćanstvo ili filozofija, postupno se pretvara u uvjerenje o korisnosti filozofije za jasnije izražavanje vjerskih dogmi i izgradnju teološke znanosti. Već u vrijeme velikih kršćanskih filozofa i teologa Augustina, Ambrozija i drugih, filozofija je prihvaćena kao bitna sastavnica u obrazlaganju kršćanskih istina. Početne sumnje u filozofiju (Kršćanstvo ili filozofija) sve više zamjenjuje uvjerenje o potrebi međusobnog prožimanja (Kršćanstvo i filozofija), a tek ć;e kasnije teologija filozofiju smatrati svojom sluškinjom.

Christianity and/or Philosophy

Jesus was neither a philosopher, nor did he intend to develop a particular philosophical system. While preaching, he utilised religious rather than philosophical speech, which is also the case with the New Testament. When Christianity departed from Palestine, thus relinquishing the Jewish-Semitic manner of thought, and entered the Greco-Roman cultural-religious environment, its encounter with ancient philosophy was inevitable. The earliest Christian writers preferred to draw comparisons between Christianity and philosophy rather than Plato’s concept of theology. The presence of the concept of Logos in the New Testament facilitated its integration with certain directions of Greek philosophy, especially Platonism and Stoicism. However, in its initial stages, the encounter between Christianity and philosophy was neither always idyllic nor uniformly accepted. We find that the early Christian writers of the 2nd century differed widely in their relationship towards Greek philosophy. The initial dilemma of Christianity or Philosophy was gradually transformed into the conviction that philosophy is useful for a clearer expression of religious dogmas, as well as the development of the theological sciences. During the time of the great Christian philosophers and theologians, such as St. Augustine, St. Ambrose and others, philosophy was already accepted as an essential component of the elucidation of Christian truths. The initial misgivings concerning philosophy (Christianity or Philosophy) were gradually replaced by the belief in the necessity of their mutual permeation (Christianity and Philosophy), and only later was theology to look upon philosophy as its handmaid.